Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

O Bakroro the o 144 000 andral o Izrael

1 Paľis dikhľom hoj o Bakroro ačhelas pro verchos Sion a leha šel-saranda-the-štar ezera (144 000) ajse, saven hin leskero nav the o nav leskere Dadeskero pisimen pre lengere čekata.
2 Šunďom o hangos andral o ňebos sar o hangos but paňengero, sar o hangos le zorale perumoskero. Oda hangos, so šunďom, sas ajso sar kana o lavutara bašaven pre peskere harfi. 3 A giľavenas nevi giľi anglo tronos the anglo štar džide bitosťi the anglo phure. Ňiko našči sikľiľa odi giľi, ča ola šel-saranda-the-štar ezera (144 000) manuša, saven peske o Del pal e phuv cinďa avri. 4 Oda hine ola so pes na meľarde andre le džuvľenca, bo hine pačivale. Oda hine ola so džan pal o Bakroro, všadzik kaj džal. On hine ola so sas cinde avri le manušendar, sar oda ešebno daros le Devleske the le Bakroreske. 5 Andre lengero muj na sas arakhlo ňisavo klamišagos, bo on šoha ( ňikda) na kerde ňisavo nalačhipen.

O trin aňjela

6 Paľis dikhľom maškar o ňebos te leťinel avre aňjelos. Les sas o večno evaňjelium, hoj les te vakerel olenge so bešen pre phuv, savore narodenge, savore kmeňenge, savore čhibenge the manušenge.
7 A phenelas zorale hangoha: “Daran tumen le Devlestar a den leske o baripen, bo avľa leskeri ora hoj te sudzinel! Banďon anglal oda so kerďa o ňebos the e phuv, the o moros, the o chaňiga le paňengere!” 8 Pal leste avelas dujto aňjelos a phenelas: “Peľa, peľa tele oda baro Babilon so mačarelas savore naroden la moľaha peskera lubikaňa žadoscaha.” 9 Pal lende avelas trito aňjelos a phenelas zorale hangoha: “Te banďola vareko anglal e šelma the anglal lakero obrazis a prilela o znameňje pre peskero čekat abo pre peskero vast, 10 the ov pijela andral le Devleskeri choľi e zoraľi mol, savi hiňi čhiďi andre leskeri choľakeri kuči. A cerpinela andre jag the andre sira anglo sentne aňjela the anglo Bakroro. 11 O thuv lengere cerpišagostar avela upre pro furt. A na ela len smirom aňi dživese aňi rači, olen so banďon anglal e šelma the anglal lakero obrazis a the olen, so prilena o znakos lakere naveskero.” 12 Kade kampel le sentnenge te ľikerel avri, olenge so doľikeren o prikazaňia le Devleskere the o pačaben andro Ježiš.

Bachtale hine o mule

13 Šunďom o hangos andral o ňebos so mange phenelas: “Pisin! Bachtale hine o mule so akanastar meren andro Raj.” “He, avke,” phenel o Duchos, “hoj len te el o smirom andral peskere buča, bo oda so kerenas džal pal lende.”
14 Dikhľom parňi chmara a dikh, oda ko upre bešelas sas ajso vareko sar o Čhavo le manušeskero. Pro šero les sas e somnakuňi koruna a andre peskero vast ostro kosakos. 15 Aver aňjelos avľa avri andral o chramos a vičhinelas zorale hangoha pre oda so bešel pre chmara: “Bičhav tiro kosakos a skide upre, bo avľa tiri ora te skidel o uľipen, bo imar dobariľa oda so kampel te skidel pal e phuv.” 16 Oda so bešelas pre chmara, chudňa te kosinel e phuv a o uľipen sas skidlo upre. 17 Pale aver aňjelos avľa avri andral o chramos so hin pro ňebos. A the les sas ostro kosakos. 18 A mek the aver aňjelos avľa avri andral o oltaris. Les sas zor upral e jag a vičhinďa zorale hangoha pre oda so les sas oda ostro kosakos: “Bičhav tiro kosakos a obkide o hroznos andral e viňica pre phuv, bo o hroznos imar hino lačho.” 19 O aňjelos chudňa te obkidel a obkidňa e phuvakeri viňica. Oda, so obkidňa, čhiďa andre baruňi chev le Devleskera choľatar, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos. 20 A o hroznos pes pučinelas avri le forostar a avľa odarik avri o rat dži upre kijo danda le grajengere, dur pro trin šel (300) kilometri.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk