Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

14. kapitola

O Bakroro the o 144 000 andral o Izrael

1 Paľis dikhľom hoj o Bakroro ačhelas pro verchos Sion a leha šel-saranda-the-štar ezera (144 000) ajse, saven hin leskero nav the o nav leskere Dadeskero pisimen pre lengere čekata.
2 Šunďom o hangos andral o ňebos sar o hangos but paňengero, sar o hangos le zorale perumoskero. Oda hangos, so šunďom, sas ajso sar kana o lavutara bašaven pre peskere harfi. 3 A giľavenas nevi giľi anglo tronos the anglo štar džide bitosťi the anglo phure. Ňiko našči sikľiľa odi giľi, ča ola šel-saranda-the-štar ezera (144 000) manuša, saven peske o Del pal e phuv cinďa avri. 4 Oda hine ola so pes na meľarde andre le džuvľenca, bo hine pačivale. Oda hine ola so džan pal o Bakroro, všadzik kaj džal. On hine ola so sas cinde avri le manušendar, sar oda ešebno daros le Devleske the le Bakroreske. 5 Andre lengero muj na sas arakhlo ňisavo klamišagos, bo on šoha ( ňikda) na kerde ňisavo nalačhipen.

O trin aňjela

6 Paľis dikhľom maškar o ňebos te leťinel avre aňjelos. Les sas o večno evaňjelium, hoj les te vakerel olenge so bešen pre phuv, savore narodenge, savore kmeňenge, savore čhibenge the manušenge.
7 A phenelas zorale hangoha: “Daran tumen le Devlestar a den leske o baripen, bo avľa leskeri ora hoj te sudzinel! Banďon anglal oda so kerďa o ňebos the e phuv, the o moros, the o chaňiga le paňengere!” 8 Pal leste avelas dujto aňjelos a phenelas: “Peľa, peľa tele oda baro Babilon so mačarelas savore naroden la moľaha peskera lubikaňa žadoscaha.” 9 Pal lende avelas trito aňjelos a phenelas zorale hangoha: “Te banďola vareko anglal e šelma the anglal lakero obrazis a prilela o znameňje pre peskero čekat abo pre peskero vast, 10 the ov pijela andral le Devleskeri choľi e zoraľi mol, savi hiňi čhiďi andre leskeri choľakeri kuči. A cerpinela andre jag the andre sira anglo sentne aňjela the anglo Bakroro. 11 O thuv lengere cerpišagostar avela upre pro furt. A na ela len smirom aňi dživese aňi rači, olen so banďon anglal e šelma the anglal lakero obrazis a the olen, so prilena o znakos lakere naveskero.” 12 Kade kampel le sentnenge te ľikerel avri, olenge so doľikeren o prikazaňia le Devleskere the o pačaben andro Ježiš.

Bachtale hine o mule

13 Šunďom o hangos andral o ňebos so mange phenelas: “Pisin! Bachtale hine o mule so akanastar meren andro Raj.” “He, avke,” phenel o Duchos, “hoj len te el o smirom andral peskere buča, bo oda so kerenas džal pal lende.”
14 Dikhľom parňi chmara a dikh, oda ko upre bešelas sas ajso vareko sar o Čhavo le manušeskero. Pro šero les sas e somnakuňi koruna a andre peskero vast ostro kosakos. 15 Aver aňjelos avľa avri andral o chramos a vičhinelas zorale hangoha pre oda so bešel pre chmara: “Bičhav tiro kosakos a skide upre, bo avľa tiri ora te skidel o uľipen, bo imar dobariľa oda so kampel te skidel pal e phuv.” 16 Oda so bešelas pre chmara, chudňa te kosinel e phuv a o uľipen sas skidlo upre. 17 Pale aver aňjelos avľa avri andral o chramos so hin pro ňebos. A the les sas ostro kosakos. 18 A mek the aver aňjelos avľa avri andral o oltaris. Les sas zor upral e jag a vičhinďa zorale hangoha pre oda so les sas oda ostro kosakos: “Bičhav tiro kosakos a obkide o hroznos andral e viňica pre phuv, bo o hroznos imar hino lačho.” 19 O aňjelos chudňa te obkidel a obkidňa e phuvakeri viňica. Oda, so obkidňa, čhiďa andre baruňi chev le Devleskera choľatar, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos. 20 A o hroznos pes pučinelas avri le forostar a avľa odarik avri o rat dži upre kijo danda le grajengere, dur pro trin šel (300) kilometri.