Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

O Bakroro the o 144 000 andral o Izrael

1 Paľis dikhľom hoj o Bakroro ačhelas pro verchos Sion a leha šel-saranda-the-štar ezera (144 000) ajse, saven hin leskero nav the o nav leskere Dadeskero pisimen pre lengere čekata.
2 Šunďom o hangos andral o ňebos sar o hangos but paňengero, sar o hangos le zorale perumoskero. Oda hangos, so šunďom, sas ajso sar kana o lavutara bašaven pre peskere harfi. 3 A giľavenas nevi giľi anglo tronos the anglo štar džide bitosťi the anglo phure. Ňiko našči sikľiľa odi giľi, ča ola šel-saranda-the-štar ezera (144 000) manuša, saven peske o Del pal e phuv cinďa avri. 4 Oda hine ola so pes na meľarde andre le džuvľenca, bo hine pačivale. Oda hine ola so džan pal o Bakroro, všadzik kaj džal. On hine ola so sas cinde avri le manušendar, sar oda ešebno daros le Devleske the le Bakroreske. 5 Andre lengero muj na sas arakhlo ňisavo klamišagos, bo on šoha ( ňikda) na kerde ňisavo nalačhipen.

O trin aňjela

6 Paľis dikhľom maškar o ňebos te leťinel avre aňjelos. Les sas o večno evaňjelium, hoj les te vakerel olenge so bešen pre phuv, savore narodenge, savore kmeňenge, savore čhibenge the manušenge.
7 A phenelas zorale hangoha: “Daran tumen le Devlestar a den leske o baripen, bo avľa leskeri ora hoj te sudzinel! Banďon anglal oda so kerďa o ňebos the e phuv, the o moros, the o chaňiga le paňengere!” 8 Pal leste avelas dujto aňjelos a phenelas: “Peľa, peľa tele oda baro Babilon so mačarelas savore naroden la moľaha peskera lubikaňa žadoscaha.” 9 Pal lende avelas trito aňjelos a phenelas zorale hangoha: “Te banďola vareko anglal e šelma the anglal lakero obrazis a prilela o znameňje pre peskero čekat abo pre peskero vast, 10 the ov pijela andral le Devleskeri choľi e zoraľi mol, savi hiňi čhiďi andre leskeri choľakeri kuči. A cerpinela andre jag the andre sira anglo sentne aňjela the anglo Bakroro. 11 O thuv lengere cerpišagostar avela upre pro furt. A na ela len smirom aňi dživese aňi rači, olen so banďon anglal e šelma the anglal lakero obrazis a the olen, so prilena o znakos lakere naveskero.” 12 Kade kampel le sentnenge te ľikerel avri, olenge so doľikeren o prikazaňia le Devleskere the o pačaben andro Ježiš.

Bachtale hine o mule

13 Šunďom o hangos andral o ňebos so mange phenelas: “Pisin! Bachtale hine o mule so akanastar meren andro Raj.” “He, avke,” phenel o Duchos, “hoj len te el o smirom andral peskere buča, bo oda so kerenas džal pal lende.”
14 Dikhľom parňi chmara a dikh, oda ko upre bešelas sas ajso vareko sar o Čhavo le manušeskero. Pro šero les sas e somnakuňi koruna a andre peskero vast ostro kosakos. 15 Aver aňjelos avľa avri andral o chramos a vičhinelas zorale hangoha pre oda so bešel pre chmara: “Bičhav tiro kosakos a skide upre, bo avľa tiri ora te skidel o uľipen, bo imar dobariľa oda so kampel te skidel pal e phuv.” 16 Oda so bešelas pre chmara, chudňa te kosinel e phuv a o uľipen sas skidlo upre. 17 Pale aver aňjelos avľa avri andral o chramos so hin pro ňebos. A the les sas ostro kosakos. 18 A mek the aver aňjelos avľa avri andral o oltaris. Les sas zor upral e jag a vičhinďa zorale hangoha pre oda so les sas oda ostro kosakos: “Bičhav tiro kosakos a obkide o hroznos andral e viňica pre phuv, bo o hroznos imar hino lačho.” 19 O aňjelos chudňa te obkidel a obkidňa e phuvakeri viňica. Oda, so obkidňa, čhiďa andre baruňi chev le Devleskera choľatar, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos. 20 A o hroznos pes pučinelas avri le forostar a avľa odarik avri o rat dži upre kijo danda le grajengere, dur pro trin šel (300) kilometri.