Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

O Saul pes visarel

1 O Saul mek furt džalas pro učeňika le Rajeskere a kamelas len te murdarel avri. Avľa ko nekbareder rašaj
2 a mangľa lestar o ľila pre sinagoga andro Damaskus, hoj te rodel avri ole muršen the le džuvľen, so džan pal oda drom, hoj len te phandel andre a te anel len andro Jeruzalem. 3 Andre oda sar džalas, ačhiľa pes, sar imar sas pašes paš o Damaskus, hoj jekhvareste les zaučarďa andre o kham andral o ňebos. 4 Peľa pre phuv a šunďa o hangos, savo leske phenďa: “Saul, Saul soske pre mande džas?” 5 O Saul phenďa: “Ko sal, Rajeja?” O Raj odphenďa: “Me som o Ježiš, pre kaste tu džas. 6 Ušči a dža andro foros, ode pes tuke phenela, so kampel te kerel.” 7 Ola murša, so leha džanas jekhetane, na džanenas pre oda so te phenel. Bo šunde o hangos, ale ňikas na dikhle. 8 Paľis uščiľa o Saul pal e phuv a sar phundraďa o jakha, na dikhelas ňič. Avke les ile vastestar a ľigende les andro Damaskus. 9 A trin džives sas avke, hoj na dikhelas, na chalas, aňi na pijelas. 10 Andro Damaskus sas varesavo učeňikos so pes vičhinelas Ananijaš. Leske phenďa o Raj andro viďenie: “Ananijaš!” Ov odphenďa: “Kade som, Rajeja.” 11 Avke leske o Raj phenďa: “Ušči a dža pre uľica, so pes vičhinel Rovno. Andre le Judaskero kher arakh avri le Saul andral o Tarzus, bo ipen akana pes modľinel. 12 Ov dikhľa andro viďenie muršes, so pes vičhinelas Ananijaš, savo avľa paš leste a thoďa pre leste o vasta, hoj te dikhel.” 13 O Ananijaš odphenďa: “Rajeja, but manušendar šunďom pal kada murš, hoj keci but nalačhipen kerďa tire sentnenge andro Jeruzalem. 14 A the kade les hin zor le nekbareder rašajendar te phandel andre savoren, so lašaren tiro nav.” 15 Ale o Raj leske phenďa: “Dža, bo me mange les kidňom avri, hoj prekal leste te kerav miri buči, hoj ov te anel miro nav anglo aver narodi, anglo kraľa the anglo čhave le Izraeloskere. 16 Me leske sikavava keci but mušinela te precerpinel vaš miro nav.”

O Saul pes del te bolel a kazinel le Kristus

17 Akor odgeľa o Ananijaš a geľa andro kher, thoďa pre leste o vasta a phenďa: “Saul, phrala, o Raj o Ježiš, so pes tuke sikaďa pro drom sar avehas kade, ov man bičhaďa, hoj pale te dikhes a te aves pherdo le Sentne Duchoha.”
18 Takoj leske pele tele pal o jakha ajse sar šupini. Pale predikhľa, uščiľa a diňa pes te bolel. 19 Paľis chaľa o chaben a chudňa zor. A ačhiľa vajkeci dživesa le učeňikenca andro Damaskus. 20 Takoj vakerelas andro sinagogi, hoj o Ježiš Kristus hin le Devleskero Čhavo. 21 Savore, so les šunde pes čudaľinenas a phenanas: “Či nane oda ov, so andro Jeruzalem murdarelas olen, so lašarenas kada nav? A the kade avľas, hoj len te phandel andre a te ľidžal anglo nekbareder rašaja.” 22 O Saul sas furt zoraleder andro lav. Igen džanelas te dokazinel, hoj o Ježiš hin o Kristus, až avke, hoj o Židi so bešenas andro Damaskus pre oda našči odphenenas.

O Židi kamen te murdarel le Saul.

23 Sar imar pregeľa but dživesa, dovakerde pes o Židi maškar peste, hoj les murdarena
24 a stražinenas o brani rat-džives, hojča les te murdaren, no o Saul pes pal oda the avke dodžanľa. 25 Ale o učeňika les rači mukle tele pal o muros le lanoha andro košaris. 26 Sar avľa o Saul andro Jeruzalem, kamňa te džal paš o učeňika, ale daranas lestar, bo na pačanas leske, hoj the ov hin o učeňikos. 27 Ale o Barnabaš les iľa a ľigenďa ko apoštola. Vakerďa lenge avri sar dikhľa le Rajes pro drom, hoj leha vakerďa a the sar andro Damaskus vakerelas bi e dar andro nav le Ježišoskero. 28 Paľis o Saul dživelas lenca jekhetane andro Jeruzalem. 29 Vakerelas andro nav Ježiš bi e dar a vesekedinelas pes le Židenca, so vakerenas grecki. Ale on les kamenas te murdarel. 30 No, sar pes pal oda dodžanle o phrala, ile les tele andre Cezarea a bičhade andro Tarzus. 31 Avke sas andro khangera pal caľi Judsko the andre Galileja the andre Samarija smirom. Sikľonas a dživenas andre pačiv anglo Raj; baronas a o Sentno Duchos lenge pomožinelas.

O Peter sasťarel avri le Eneaš the uštavel la Tabita andral o meriben

32 Sar phirelas o Peter than thanestar, avľa the ko sentne (manuša, so pačanas andro Ježiš) so bešenas andre Lidda.
33 Arakhľa ode varesave manušes, so pes vičhinelas Eneaš, savo sas kaľika a ochto beršendar pašľolas ča andro haďos. 34 O Peter leske phenďa: “Eneaš, o Ježiš Kristus tut sasťarel avri! Ušči a ker pal tu o haďos!” O Eneaš takoj uščiľa. 35 Dikhle les savore, so bešenas andre Lidda the andro Saron a visarde pes ko Raj. 36 Andre Joppa sas jekh učeňička, so pes vičhinelas Tabita, so hin grecki Dorkas. Oj kerelas but lačhipen a pomožinelas le čorenge. 37 Andre ola dživesa pes ačhiľa, hoj nasvaľiľa a muľa. Sar la thode le paňeha, ľigende la andre upruno kher. 38 Vaš oda, hoj e Lidda hiňi pašes paš e Joppa a o učeňika pes došunde, hoj ode hin o Peter, bičhade ke leste duje muršen a mangenas les: “Av sigo ke amende!” 39 O Peter uščiľa a geľa lenca. Sar doavľa ode, ľigende les andre upruno kher. Ačhile pašal leste savore vdovi a sikavenas leske o rokľi the o gada, save lenge kerelas e Dorkas, medik sas lenca. 40 Akor bičhaďa o Peter savoren avri, banďiľa pro khoča a modľinďa pes. Paľis visaľiľa ke muľi a phenďa lake: “Tabito, ušči!” A oj phundraďa o jakha a sar dikhľa le Peter, bešľa peske. 41 Ov lake podiňa o vast a hazdňa la. Paľis vičhinďa le sentnen the le vdoven a ačhaďa la džidona anglal lende. 42 Dodžanľa pes pal oda caľi Joppa a but džene pačanďile andro Raj. 43 O Peter ačhiľa buter časos ( ideos) andre Joppa ke varesavo Šimon, so kerelas le cipenca.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk