Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

O Saul džal pro zboros

1 Le Saul na sas ňič pre oda, hoj le Štefan murdaren. Andre oda džives džanas bares pro zboros, so sas andro Jeruzalem. Savore pes rozdenašle andre Judsko phuv the andre Samarija, ale o apoštola na denašle.
2 O pobožne murša parunde le Štefan a igen pal leste rovenas. 3 Ale o Saul musarelas o zboros. Džalas andro khera, lelas le muršen the le džuvľen a thovelas len andro berteni. 4 Ola, so pes rozdenašle, džanas than thanestar a vakerenas o evaňjelium.

O evaňjelium pes kazinel andre Samarija

5 O Filip geľa andro foros Samarija a kazinelas lenge le Kristus.
6 O manuša jekhetane igen šunenas oda, so vakerelas o Filip a dikhenas o zazraki, save kerelas. 7 Bo andral o but manuša, saven sas nalačhe duchi, gele ola duchi avri bara vikaha a but kaľiki the bange sasťile avri. 8 Andre oda foros avľa baro radišagos. 9 Mek angle oda sas andre oda foros jekh murš, so les vičhinenas Šimon. Ov vražinelas a o nipi andre Samarija ča denas avri o jakha. Ov phenelas pal peste, hoj hino vareko baro. 10 Savore, bare the cikne, les igen šunenas a phenenas: “Ov hino odi Bari zor le Devleskeri.” 11 Igen mište les šunenas, bo imar but kerelas maškar lende o čari. 12 Ale sar pačanďile le Filiposke, savo lenge vakerelas pal o Devleskero kraľišagos the pal o nav Ježiš Kristus, denas pes te bolel o murša the o džuvľa. 13 The oda Šimon pačanďiľa, diňa pes te bolel a ľikerelas pes paš o Filip. A sar dikhľa, hoj pes keren bare ďivi the zazraki, čudaľinelas pes. 14 Sar pes o apoštola andro Jeruzalem došunde, hoj e Samarija priiľa o lav le Devleskero, bičhade ke lende le Peter the le Jan. 15 Sar ode doavle, modľinenas pes vaš lenge, hoj te chuden le Sentne Duchos, 16 bo mek na avľa tele pre ňikaste lendar a sas ča bolde andro nav le Rajeskero le Ježišoskero. 17 Akor pre lende thovenas o vasta a on prilenas le Sentne Duchos. 18 Sar dikhľa o Šimon, hoj o Sentno Duchos pes del aleha, hoj o apoštola pre lende thoven o vasta, anďa lenge love 19 a phenďa: “Den the man odi zor, hoj oda pre kaste thovava o vasta te chudel le Sentne Duchos.” 20 O Peter leske phenďa: “Me kirňon tire love the tuha, bo gondoľinďal tuke, hoj le Devleskero daros peske šaj te cinel vaš o love! 21 Tu na sal jekh amendar andre kadi buči, bo tiro jilo nane žužo anglo Del. 22 Vaš oda ker pokaňje andral kada binos a mang le Rajes, či tuke na odmukela oda, so tuke gondoľinehas andro jilo. 23 Bo dikhav, hoj sal andre kirko hamišagos a phandlo andro binos!” 24 O Šimon odphenďa: “Mangen le Rajes vaš ma, hoj te na avel pre ma ňič olestar, so phenďan.” 25 Sar imar o apoštola dine avri o sveďectvo a vakerde le Rajeskero lav, avenas pale andro Jeruzalem. Pal o drom vakerenas avri o evaňjelium andro but Samaritanska gavora.

O eunuchos andral e Etiopija

26 O aňjelos le Rajeskero prevakerďa ko Filip a phenďa leske: “Ušči a dža pro juh, pro drom savo džal andral o Jeruzalem tele andre Gaza.” Pal oda drom pes imar akana igen na phirel.
27 O Filip uščiľa a geľa. Dikhľa muršes Etiopanos so sas baro manuš, eunuchos la Kandakakero, la kraľovnakero andral e Etiopija. Ov sas upral savoro lakero barvaľipen a sas andro Jeruzalem te lašarel le Devles. 28 Džalas pale khere, bešelas pre peskero verdan a genelas le prorokos Izaiaš. 29 O Duchos phenďa le Filiposke: “Dža pašeder a dochude o verdan.” 30 Sar doavľa o Filip šunďa les te genel le prorokos Izaiaš a phenďa: “Či the achaľos oda, so genes?” 31 Ov odphenďa: “Sar šaj achaľuvav te mange ňiko na sikavel?” A mangľa le Filip, hoj te bešel paš leste a te džal leha. 32 Oda, so genelas le Devleskere Lavestar, sas kada:“Ľidžanas les sar ovečka te murdarel a sar o bakroro pes na del anglal oleske, so les strihinel, avke aňi ov na phundraďa peskero muj. 33 Ov sas tele dikhlo a na sudzinde les avke, sar kampľa. A ko šaj vakerela pal leskero potomstvos, te leskero dživipen pes lel pal e phuv?” 34 O eunuchos odphenďa le Filiposke: “Mangav tut, pal kaste vakerel o prorokos? Pal peste, či pal avreste?” 35 Akor chudňa o Filip te vakerel ole lavestar andral o Izaiaš a phenelas leske o evaňjelium pal o Ježiš. 36 Sar džanas pal o drom dikhle varesavo paňi a o eunuchos phenďa: “Dikh, paňi! So mange braňinel te del pes te bolel?” 37 [O Filip phenďa: “Te pačas andral calo tiro jilo, šaj.” Ov odphenďa: “Pačav, hoj o Ježiš Kristus hino le Devleskero Čhavo.”] 38 Zaačhaďa o verdan. Gele sodujdžene andro paňi o Filip the o eunuchos a bolďa les. 39 Sar avle avri andral o paňi, o Duchos le Rajeskero iľa le Filip het. O eunuchos les buter na dikhľa a džalas peskere dromeha radišagoha. 40 O Filip pes arakhľa andre Azota a phirelas a vakerelas savore ole forenge o evaňjelium, medik na doavľa andre Cezarea.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk