Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Le Štefanoskere lava

1 O nekbareder rašaj lestar phučľa: “Hin oda čačes avke?”
2 O Štefan odphenďa: “Muršale, phralale the dadale, šunen! O baro Del pes sikaďa amare dadeske le Abrahamoske, sar sas andre Mezopotamija akor, sar mek na bešelas andro Charan 3 a phenďa leske: ‘Av avri andral tiri phuv the andral tiri famelija a dža andre odi phuv, savi tuke sikavava.’ 4 Akor odgeľa andral e Chaldejengeri phuv a bešelas andro Charan. Paľis sar muľa leskero dad les preľigende odarik andre kadi phuv, andre savi tumen akana bešen. 5 O Del ode na diňa le Abraham aňi sikra phuv, ale diňa les lav, hoj odi phuv dela leske the oleske, so avela lestar. O Del oda phenďa akor, sar mek les na sas čhave. 6 O Del phenďa, hoj ola, so avena lestar bešena andre cudzo phuv. Ode lendar kerna otroken a štar šel (400) berš len trapinena. 7 Ale oda narodos kaske on služinena, me sudzinava, phenel o Del, paľis avena odarik avri a služinena mange pre kada than. 8 Kerďa leha zmluva pal o občhinďipen ( e obriezka), avke leske uľiľa o Izak a pre ochtoto džives les o Abraham občhinďa ( obrezinďa). Le Izakostar sas o Jakob a le Jakobostar sas o dešuduj bare dada. 9 O bare dada sas hamišne pro Jozef a bikende les andro Egipt, ale o Del sas leha, 10 a iľa les avri andral savore leskere pharipena a presikaďa leske peskero lačhipen a diňa les goďi anglo faraonos, kraľis andral o Egipt. Ov paľis ačhaďa le Jozef, hoj pes te starinel pal o Egipt the pal calo leskero kher. 11 Paľis avľa bari bokh pro calo Egipt the pro Kanaan the baro pharipen a amare daden na sas so te chal. 12 Sar šunďa o Jakob, hoj andro Egipt hin o chaben, bičhaďa ešeb amare daden. 13 Sar avle dujtovar diňa pes o Jozef te prindžarel peskere phralenge a o faraonos pes dodžanľa pal e famelija le Jozefoskeri. 14 Akor len bičhaďa o Jozef, hoj te anen ke leste le Jakob, leskere dades the caľi leskeri famelija, eftavardeš the pandž (75) manušen. 15 O Jakob the amare dada avle tele andro Egipt a ode the mule. 16 Paľis len preľigende andro Sichem a parunde len andro hrobos. Oda hrobos cinďa o Abraham le Emoroskere čhavendar andro Sichem. 17 Sar sas pašes o časos ( ideos), hoj o Del te doľikerel oda lav, savo diňa le Abrahamoske, o nipi andro Egipt igen zoraľonas a sas furt buteder, 18 medik na sas andro Egipt aver kraľis, savo imar na prindžarelas le Jozef. 19 Oda kraľis paľis avke trapinelas amare nipen the amare daden, hoj mušinenas te odčhivel peskere čhavoren, save mekča uľonas a mukenas len te merel. 20 Andre oda časos uľiľa ( pes narodzinďa) o Mojžiš a sas igen šukar anglo Del. Andre le dadeskero kher les bararenas avri trin čhon. 21 Sar les dine pestar het, arakhľa les le faraonoskeri čhaj, hazdňa les andral o paňi a bararďa les avri sar peskere čhas. 22 O Mojžiš sas avri sikado andro nekfeder Egiptsko goďaveripen a sas zoralo andre oda, so vakerelas the andre oda, so kerelas. 23 Sar leske sas saranda (40) berš, avľa leske andro jilo, hoj te džal te dikhel peskere phralen, le Izraeloskere čhaven. 24 A dikhľa sar o Egipťanos dukhavelas jekhe Izraelitas, vaš oda o Mojžiš geľa te pomožinel le Izraelitaske a diňa pale le Egipťanoske avke, hoj les murdarďa. 25 Ov peske gondoľinelas, hoj leskere phrala achaľona, hoj o Del len kamel prekal leskero vast te zachraňinel. Ale on oleske na achaľile. 26 Paľis pre aver džives, sar pes duj džene vesekedinenas sikaďa pes lenge a kamňa maškar lende te anel o smirom, vaš oda phenďa: ‘Muršale, phrala san, soske tumen maren?’ 27 Ale oda, ko dukhavelas le phrales, les ispidňa a phenďa: ‘Ko tut thoďa upral amende, hoj amen tu te ľidžas a te sudzines? 28 So, kames man te murdarel, sar murdarďal idž kole Egipťanos?’ 29 Vaš oda lav O Mojžiš denašľa a bešelas andre Madijansko phuv sar cudzincos, kaj leske uľile duj muršora. 30 Sar pregeľa saranda (40) berš, sikaďa pes leske o aňjelos le Rajeskero pre pušťa paš o verchos Sinaj, andro plameňa le labarde krakoske. 31 Sar oda dikhľa o Mojžiš, čudaľinelas pes oleske so dikhel, ale sar geľa pašeder, hoj te dikhel feder prevakerďa ke leste o hangos le Rajeskero: 32 ‘Me som o Del tire dadengero, o Del le Abrahamoskero, o Del le Izakoskero a o Del le Jakoboskero.’ O Mojžiš avke predaranďiľa, hoj izdralas daratar a na tromanďiľa buter te dikhel. 33 O Raj leske phenďa: ‘Čhiv tele o kamašľi pal o pindre, bo odi phuv pre savi ačhes, hiňi sentno. 34 Dikhľom - he mište dikhľom - sar mire nipi cerpinen andro Egipt a šunďom sar lenge hin phares vaš oda avľom tele, hoj len te zachraňinav. Avke akana av a bičhavava tut andro Egipt.’ 35 Ole Mojžiš saves na kamle a phende pre leste: ‘Ko tut thoďa upral amende, hoj amen tu te ľidžas a te sudzines?’ Ipen oles bičhaďa o Del, hoj len te ľidžal a te zachraňinel len prekal o aňjelos, savo pes leske sikaďa andro krakos. 36 O Mojžiš len iľa odarik avri a kerelas paš oda zazraki the ďivi andro Egipt, andro Lolo moros a the mek saranda (40) berš pre pušťa. 37 Oda hin oda Mojžiš, savo phenďa le Izraeloskere čhavenge: ‘O Raj, tumaro Del tumen dela prorokos, tumare phralendar, avke sar man, oles šunena.’ 38 Ov hin oda, so sas pre pušťa le manušenca andral o Izrael the le aňjeloha. Oda aňjelos ke leste vakerelas pro verchos Sinaj the ke amare dada. Ov chudňa o lava le dživipnaskere, hoj len te del amenge. 39 Ale amare dada les na kamenas te šunel, odčhide les a visaľile peskere jilenca pale andro Egipt. 40 Phende le Aronoske: ‘Ker amenge devlen, so džana angle amende, bo na džanas so pes ačhiľa ole Mojžišoha, so amen iľa avri andral e Egiptsko phuv.’ 41 Kerde peske gurumňora a obetinde la modlake e obeta a radisaľonas oleske, so kerde peskere vastenca. 42 Ale o Del lendar visaľiľa a diňa len, hoj te lašaren o čercheňa andral o ňebos, avke sar hin pisimen andre le prorokengeri kňižka:‘Kher le Izraeloskero, anďan mange varesavi bitno vaj aver obeta pre pušťa tel o saranda (40) berš? 43 Iľan a ľidžanas le Molochoskero stanos the e čercheň tumare devleskeri le Remfanoskeri, modli save tumenge kerďan, hoj angle lende te banďon. Vaš oda lava tumen het a prethovava tumen až dži pal o Babilon.’ 44 Amare daden sas pre pušťa o Sentno Stanos. Avke sar phenďa o Del le Mojžišoske, hoj te kerel o Sentno Stanos avke, sar leske les sikaďa. 45 Oda Sentno Stanos preile amare dada a le Jozuaha les doande andre phuv, so sas le pohanengeri. Le pohanen tradňa o Del het amare dadendar a o Sentno Stanos ode ačhiľa dži andre Davidoskere dživesa. 46 O Del rado dikhelas le David a o David mangelas le Jakoboskere Devles, či šaj leske ačhavel kher. 47 Ale až o Šalamun ačhaďa le Devleske kher. 48 Ale o Nekbareder na bešel andro chrami, so hine kerde le manušendar, avke sar phenel o prorokos: 49 ‘O ňebos hin miro tronos, phenel o Del a e phuv hiňi tel mire pindre. Savo kher mange ačhavena? Vaj kaj hin varesavo than, kaj mange me šaj odpočovinav? 50 Či oda savoro na kerďa miro vast?’ 51 Tumen manušale san zacate a tumare jile hine zaphandle a na šunen pre tumare kana! Furt džan pro Sentno Duchos, avke sar the tumare dada. 52 Pre savo prorokos na džanas tumare dada? A murdarenas olen, so imar anglal phenenas, hoj avela o Čačipnaskero, kas tumen akana diňan andre a the murdarďan. 53 Tumen iľan o zakonos le aňjelostar a na doľikerďan les!”

Le Štefanoskero meriben

54 Sar oda on šunde, dukhanďiľa len andro jile a andre bari choľi randenas le dandenca pre leste.
55 O Štefan, pherdo le Sentne Duchoha, hazdňa o jakha pro ňebos a dikhľa le Devleskeri slava the le Ježiš te ačhel pre čači sera le Devleske 56 a phenďa: “Dikhen, o ňebos dikhav phundrado a le Čhas le manušeskeres te ačhel pre čači sera le Devleske.” 57 Akor on vriskinde zorales, phandle andre o kana a jekhetane pre leste chučile. 58 Tradle les avri andral o foros a čhivkerenas andre leste le barenca. O švedki peske thode peskere gada paš jekh terno manuš, savo pes vičhinelas Saul. 59 Čhivkerenas andro Štefan le barenca a ov vičhinelas pro Raj a phenelas: “Raja Ježiš, prile mire duchos!” 60 Paľis peľa pro khoča a vičhinďa zorale hangoha: “Rajeja, ma rachin lenge kada binos!” Sar oda phenďa, zasuča.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk