Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

O Ananijaš the e Zafira

1 Jekh manuš, so pes vičhinelas Ananijaš a leskeri romňi Zafira, bikenďa varesavi maľa
2 a počoral iľa ole lovendar a leskeri romňi olestar džanelas. Okla love, so leske ačhiľa, anďa a thoďa le apoštolenge tel o pindre. 3 O Peter phenďa: “Ananijaš, soske pherarďa o beng tiro jilo, hoj te klamines le Sentne Duchoske a počoral iľal ole lovendar, so chudňal vaš e maľa? 4 Či na sas e maľa tiri, akor sar mek na sas bikenďi? A sar sas bikenďi thiš laha šaj kerďal so kamňal. Soske tuke domukľal andro jilo odi veca? Na klaminďal le manušenge, ale le Devleske.” 5 Sar šunďa o Ananijaš ola lava peľa tele a muľa. A pre savore, so šunde oda, avľa bari dar. 6 O terne murša uščile, ile les avri a parunde les. 7 Avke vaj pal o trin ori pes ačhiľa, hoj avľa andre leskeri romňi a na džanelas, so pes ačhiľa. 8 O Peter phučľa the latar: “Phen mange, či vaš kajci bikenďan e maľa?” Oj odphenďa: “He, vaš ajci.” 9 Avke lake o Peter phenďa: “Soske tumen dovakerďan, hoj pokušinena le Rajeskere Duchos? Dikh, o pindre olengere, so parunde tire romes, hine paš o vudar a ľidžana avri the tut.” 10 Oj peľa ode pro than leske tel o pindre a muľa. Sar avle andre o terne, dikhle la muľa, ile la avri a parunde la paš lakero rom. 11 A avľa bari dar pro calo zboros the pre savorende, so oda šunde. 12 Prekal o vasta le apoštolengere pes ačhenas maškar o nipi bare ďivi the zazraki. Savore sas jekhetane andre le Šalamunoskeri dvora a sas len jekh gondoľišagos. 13 Ňiko aver na tromanďiľa te džal maškar lende a the avke len o nipi lašarenas. 14 So dureder, ta buter manuša pačanas a denas pes le Rajeske - igen but murša the džuvľa. 15 Pro uľici anenas le nasvalen a thovenas len pro haďi the pro nošitky, hoj te odarik predžala o Peter, hojča leskero ciňos te zaučarel andre varesaves lendar. 16 Andral o pašutne fori pes zdžanas but nipi andro Jeruzalem a anenas le nasvalen the olen, kas o nalačhe duchi trapinenas a savore sas sasťarde avri.

O rašaja džan pro apoštola

17 Akor uščiľa o nekbareder rašaj the savore so leha sas - andral e sekta le saducejengeri - bo sas pherdo hamišagos;
18 zachudle le apoštolen a phandle len andre forutňi bertena. 19 Ale o aňjelos le Rajeskero phundraďa prekal e rat o vudar la bertenakero, ľigenďa len avri a phenďa: 20 “Džan andro chramos a vakeren le manušenge savore lava pal oda nevo dživipen.” 21 Sar oda on šunde, avle sig tosara andro chramos a sikavenas. Avľa o nekbareder rašaj the ola, so sas leha a vičhinde e Bari rada, savore phurederen andral o Izrael. A bičhade pal lende andre bertena, hoj len te anen. 22 O služobňika gele a andre bertena len na arakhle. Avke avle pale 23 a phende: “E bertena arakhľam mište andre phandľi a le stražňiken arakhľam te ačhel avri paš o vudar, ale sar la phundraďam, na arakhľam andre ňikas.” 24 Sar šunďa o veliťeľis le chramoskero the o nekbareder rašaja ola lava, našči avenas ke peste, hoj soda pes vlastne ačhiľa. 25 Andre oda vareko avľa, diňa lenge te džanel a phenďa: “Dikhen, ola murša saven tumen thoďan andre bertena, ačhen andro chramos a sikaven le manušen.” 26 Akor odgeľa o veliťeľis le sluhenca, anďa len, ale na zoraha, bo daralas le manušendar, hoj te na andre lende čhivkeren le barenca. 27 Sar len ande, ačhade len angle Bari rada. O nekbareder rašaj lendar phučľa: 28 “Či na zakazinďam tumenge, hoj te na sikaven andre oda nav? Ale dikh, tumen pherarďan o Jeruzalem tumare sikavibnaha a amenge den e vina vaš leskero meriben.” 29 O Peter odphenďa a the okla apoštola phende: “Buter kampel te šunel le Devles, sar le manušen. 30 O Del amare dadengero uštaďa andral o meriben le Ježiš, saves tumen primarďan pro kerestos a murdarďan. 31 Oles o Del hazdňa upre ke peskero čačo vast a kerďa lestar Nekbareder Vodcas the Spasiťeľis, hoj o Izrael te visaľol pale ko Del a te el lenge odmukle o bini. 32 Amen sam leskere švedki andre kala veci the o Sentno Duchos, saves diňa o Del olenge, so les šunen.”

Le Gamalieloskeri rada

33 Sar oda on šunde, sas igen choľarde a kamle len te murdarel.
34 Ale uščiľa varesavo farizeus andral e Bari rada, so pes vičhinelas Gamaliel, le zakonoskero učiťeľis, saves peske važinenas savore nipi a rozkazinďa, hoj te ľidžan le manušen pro sikra avri 35 a phenďa lenge: “Muršale andral o Izrael, mište tumen rozgondoľinen, so kerena kale manušenca! 36 Bo na čirla uščiľa o Teudas, savo phenelas pal peste, hoj ov hino vareko. Paš savo pes prithode vaj štar šel (400) murša, saves paľis murdarde a savore so les šunenas pes rozdenašle a rozgele. 37 Pal leste, akor sar pes zgenenas o manuša, uščiľa o Judaš andral e Galileja, iľa pal peste but nipen a the ov muľa a savore so les šunenas pes rozgele. 38 Vaš oda tumenge phenav, hoj te oddžan kale manušendar a te muken len, bo te ča o manuša keren kada planos, abo kadi buči, rozperla pes. 39 No te hin oda le Devlestar, našči les musarena a te na oda mek dičhol avke, hoj džan pro Del!” 40 A šunde les. Vičhinde peske le apoštolen, marde len a prikazinde lenge, hoj te na vakeren andro nav Ježiš a premukle len. 41 Sar o apoštola odgele pašal e Bari rada, thovenas baripen vaš oda, hoj šaj cerpinen vaš o nav Ježiš. 42 Na preačhenas sako džives te sikavel andro chramos the pal o khera a vakerenas o evaňjelium, hoj o Ježiš hin o Kristus.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk