Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

O Peter the Jan angle Židoviko Bari rada

1 Sar oda vakerelas le manušenge, avle pre lende o rašaja the o saduceja the o veliťeľis le stražňikengero andro chramos.
2 Choľaha vaš oda, bo o apoštola sikaven le manušen a phenen lenge, hoj andro Ježiš šaj uščena andral o meriben. 3 Phandle len dži tosara andre bertena, bo imar sas rat. 4 Ale but olendar, so šunde o lav, pačanďile a sas vaj pandž ezera (5 000) murša. 5 Ačhiľa pes pro dujto džives tosara, hoj pes zgele andro Jeruzalem anglune murša the o phuredera the o zakoňika, 6 the o Annaš, o nekbareder rašaj, o Kajfaš, o Jan, o Alexander the mek savore andral e famelija le nekbareder rašaske. 7 Ačhade len maškaral a phučenas lendar: “Sava zoraha, abo andre savo nav oda kerďan?” 8 O Peter, pherardo le Sentne Duchoha, phenďa lenge: “Tumen, so ľidžan le manušen the o phuredera le Izraeloskere! 9 Amen sam ada džives sudzimen vaš o lačhipen, so pes kerďa le nasvale manušeske a tumen amendar phučen, sar les sasťarďam. 10 Ta akor mi džanen savore manuša the savore nipi andral o Izrael, hoj andro nav Ježiš Kristus Nazaretsko - kas tumen ukrižinďan a saves o Del uštaďa andral o meriben - leskera zoratar hino kada manuš sasto angle tumare jakha. 11 Oda hin‘oda bar, savo tumen o staviťeľa odčhiďan a ov ačhiľa oda hlavno bar.’ 12 A nane andre ňikaste avreste e zachrana, bo aňi nane aver nav tel o ňebos, savo uľahas dino le manušenge, andre savo šaj avas amen zachraňimen.” 13 Sar dikhle, hoj o Peter the o Jan pes na daran, čudaľinenas pes, bo džanenas hoj hine jednoduche manuša, so nane sikade avri a prindžarde len, hoj phirenas le Ježišoha. 14 Sar dikhle paš lende te ačhel ole manušes, so sasťiľa avri, na sas len pre lende so te phenel. 15 Bičhade len avri andral e Bari rada. Paľis pes maškar peste dovakerenas: 16 “So keraha kale manušenca? Bo savore, so bešen andro Jeruzalem, džanen, hoj prekal lende pes ačhiľa baro zazrakos a amen oda našči zaprinas. 17 Ale hoj pes oda mek buter te na rozvakerel maškar o nipi, zakazinas lenge, hoj imar buter te na vakeren andre oda nav ňisave manušeske.” 18 Vičhinde len a prikazinde lenge, hoj imar vobec te na vakeren aňi te na sikaven andro nav Ježiš. 19 Ale o Peter the o Jan lenge odphende: “Korkore rozsudzinen, či oda elas mište anglo Del, hoj buter te šunas tumen sar le Devles. 20 Bo amen našči preačhas te vakerel pal oda, so dikhľam the šunďam.” 21 Paľis lenge mek jekhvar zakazinde a mukle len, bo na arakhle pre lende ňič, vaš soske len šaj potrestindehas. Bo savore nipi lašarenas le Devles vaš oda, so pes ačhiľa. 22 Bo ole manušeske so sasťiľa avri sas buter sar saranda (40) berš.

O učeňika lašaren le Devles andro pharipen

23 Paľis sar len premukle, avle paš peskere a phende lenge pal savoreste, so lenge o nekbareder rašaja the o phuredera phende.
24 Sar oda on šunde jekhetane hazdle o hangos kijo Del a phende: “Tu sal ča jekh Vladcas, o Del, so kerďal o ňebos the e phuv the o moros the savoro, so andre hin, 25 tu, so phenďal prekal o Davidoskero muj, prekal tiro služobňikos:‘Soske pes choľaren o narodi a o manuša gondoľinen pal o diliňipen? 26 Uščile upre la phuvakere kraľa the ola so vladňinen a gele pro Del the pre leskero Kristus.’ 27 Bo čačes, o Herodes the o Pontski Pilat le nažidenca the le Izraelcenca, pes zgele andre kada foros a džanas pre tiro Sentno Služobňikos - pro Ježiš - kas tu pomazinďal, 28 hoj te keren savoro oda, so tiro vast the tiri voľa imar anglal kamňa, hoj pes te ačhel. 29 Avke akana - o, Rajeja - dikh pre oda, sar amen daraven avri a de tire služobňikenge te vakerel o lav žužes the bi e dar. 30 Thov tiro vast, hoj te sasťarel avri a ker o ďivi the o zazraki andro nav Ježiš - andro nav tire sentne služobňikoskere.” 31 Sar pes preačhile te modľinel, razisaľiľa oda than, kaj sas zgele a jekhvareste sas savore pherarde le Sentne Duchoha a vakerenas le Devleskero lav bi e dar.

Jekh jilo the jekh gondoľišagos

32 Ola so pačanďile sas igen but, sas len jekh gondoľišagos the jekh jilo. Aňi jekh lendar na phenelas pal varesoste so les sas, hoj oda hin leskero, ale sa len sas jekhetane.
33 O apoštola denas andre bari zor sveďectvo pal oda, hoj o Raj o Ježiš uščiľa andral o meriben a upral lende savorende sas baro lačhipen le Devleskero. 34 Bo na sas ňiko maškar lende, kas uľahas vareso frima. Savoren, kas sas maľi abo khera, len bikenenas a ola love, so vaš oda chudenas, 35 anenas le apoštolenge a rozdelas pes savorenge, kaske keci kampelas. 36 Jekh lendar sas o Jozef, saves dine o apoštola mek nav Barnabaš (so hin prethodo: Le radišagoskero čhavo). Ov sas Levitas andral o Ciprus. 37 Les sas maľa, savi bikenďa a ola love anďa a diňa le apoštolenge.