Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

O Peter the Jan angle Židoviko Bari rada

1 Sar oda vakerelas le manušenge, avle pre lende o rašaja the o saduceja the o veliťeľis le stražňikengero andro chramos.
2 Choľaha vaš oda, bo o apoštola sikaven le manušen a phenen lenge, hoj andro Ježiš šaj uščena andral o meriben. 3 Phandle len dži tosara andre bertena, bo imar sas rat. 4 Ale but olendar, so šunde o lav, pačanďile a sas vaj pandž ezera (5 000) murša. 5 Ačhiľa pes pro dujto džives tosara, hoj pes zgele andro Jeruzalem anglune murša the o phuredera the o zakoňika, 6 the o Annaš, o nekbareder rašaj, o Kajfaš, o Jan, o Alexander the mek savore andral e famelija le nekbareder rašaske. 7 Ačhade len maškaral a phučenas lendar: “Sava zoraha, abo andre savo nav oda kerďan?” 8 O Peter, pherardo le Sentne Duchoha, phenďa lenge: “Tumen, so ľidžan le manušen the o phuredera le Izraeloskere! 9 Amen sam ada džives sudzimen vaš o lačhipen, so pes kerďa le nasvale manušeske a tumen amendar phučen, sar les sasťarďam. 10 Ta akor mi džanen savore manuša the savore nipi andral o Izrael, hoj andro nav Ježiš Kristus Nazaretsko - kas tumen ukrižinďan a saves o Del uštaďa andral o meriben - leskera zoratar hino kada manuš sasto angle tumare jakha. 11 Oda hin‘oda bar, savo tumen o staviťeľa odčhiďan a ov ačhiľa oda hlavno bar.’ 12 A nane andre ňikaste avreste e zachrana, bo aňi nane aver nav tel o ňebos, savo uľahas dino le manušenge, andre savo šaj avas amen zachraňimen.” 13 Sar dikhle, hoj o Peter the o Jan pes na daran, čudaľinenas pes, bo džanenas hoj hine jednoduche manuša, so nane sikade avri a prindžarde len, hoj phirenas le Ježišoha. 14 Sar dikhle paš lende te ačhel ole manušes, so sasťiľa avri, na sas len pre lende so te phenel. 15 Bičhade len avri andral e Bari rada. Paľis pes maškar peste dovakerenas: 16 “So keraha kale manušenca? Bo savore, so bešen andro Jeruzalem, džanen, hoj prekal lende pes ačhiľa baro zazrakos a amen oda našči zaprinas. 17 Ale hoj pes oda mek buter te na rozvakerel maškar o nipi, zakazinas lenge, hoj imar buter te na vakeren andre oda nav ňisave manušeske.” 18 Vičhinde len a prikazinde lenge, hoj imar vobec te na vakeren aňi te na sikaven andro nav Ježiš. 19 Ale o Peter the o Jan lenge odphende: “Korkore rozsudzinen, či oda elas mište anglo Del, hoj buter te šunas tumen sar le Devles. 20 Bo amen našči preačhas te vakerel pal oda, so dikhľam the šunďam.” 21 Paľis lenge mek jekhvar zakazinde a mukle len, bo na arakhle pre lende ňič, vaš soske len šaj potrestindehas. Bo savore nipi lašarenas le Devles vaš oda, so pes ačhiľa. 22 Bo ole manušeske so sasťiľa avri sas buter sar saranda (40) berš.

O učeňika lašaren le Devles andro pharipen

23 Paľis sar len premukle, avle paš peskere a phende lenge pal savoreste, so lenge o nekbareder rašaja the o phuredera phende.
24 Sar oda on šunde jekhetane hazdle o hangos kijo Del a phende: “Tu sal ča jekh Vladcas, o Del, so kerďal o ňebos the e phuv the o moros the savoro, so andre hin, 25 tu, so phenďal prekal o Davidoskero muj, prekal tiro služobňikos:‘Soske pes choľaren o narodi a o manuša gondoľinen pal o diliňipen? 26 Uščile upre la phuvakere kraľa the ola so vladňinen a gele pro Del the pre leskero Kristus.’ 27 Bo čačes, o Herodes the o Pontski Pilat le nažidenca the le Izraelcenca, pes zgele andre kada foros a džanas pre tiro Sentno Služobňikos - pro Ježiš - kas tu pomazinďal, 28 hoj te keren savoro oda, so tiro vast the tiri voľa imar anglal kamňa, hoj pes te ačhel. 29 Avke akana - o, Rajeja - dikh pre oda, sar amen daraven avri a de tire služobňikenge te vakerel o lav žužes the bi e dar. 30 Thov tiro vast, hoj te sasťarel avri a ker o ďivi the o zazraki andro nav Ježiš - andro nav tire sentne služobňikoskere.” 31 Sar pes preačhile te modľinel, razisaľiľa oda than, kaj sas zgele a jekhvareste sas savore pherarde le Sentne Duchoha a vakerenas le Devleskero lav bi e dar.

Jekh jilo the jekh gondoľišagos

32 Ola so pačanďile sas igen but, sas len jekh gondoľišagos the jekh jilo. Aňi jekh lendar na phenelas pal varesoste so les sas, hoj oda hin leskero, ale sa len sas jekhetane.
33 O apoštola denas andre bari zor sveďectvo pal oda, hoj o Raj o Ježiš uščiľa andral o meriben a upral lende savorende sas baro lačhipen le Devleskero. 34 Bo na sas ňiko maškar lende, kas uľahas vareso frima. Savoren, kas sas maľi abo khera, len bikenenas a ola love, so vaš oda chudenas, 35 anenas le apoštolenge a rozdelas pes savorenge, kaske keci kampelas. 36 Jekh lendar sas o Jozef, saves dine o apoštola mek nav Barnabaš (so hin prethodo: Le radišagoskero čhavo). Ov sas Levitas andral o Ciprus. 37 Les sas maľa, savi bikenďa a ola love anďa a diňa le apoštolenge.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk