Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

O Pavol pro ostrovos Malta

1 Sar imar pes zachraňinďam, akor prindžarďam, hoj o ostrovos pes vičhinel Malta.
2 O manuša, so ode bešenas, amenge sikade bari pačiv, bo priile amen savoredženen a rozthode e jag, bo chudňa te del brišind a sas šil. 3 Sar skidňa o Pavol upre šuke kaštora a thoďa pre jag, avľa avri o sap anglo tačipen a danderďa les andro vast. 4 O manuša so ode bešenas dikhle sar leske figinel o sap pro vast a phenenas jekh avreske: “Kada manuš mušinel te el vrahos, the te pes zachraňinďa le morostar, ale the avke leske diňa e devľi le Spravodľišagoskeri, hoj te merel.” 5 Ale ov razinďa tele le sapes andre jag a na ačhiľa pes leske ňič nalačho. 6 On užarenas, hoj šuvľola, abo hoj perela jekhvareste tele mulo. Sar imar buter užarenas a dikhle, hoj pes leske ňič nalačho na ačhel, visarde peskere lava a phende, hoj hino del. 7 Pašal oda than sas maľi le načelňikos ole ostrovoske a leskero nav sas Publius. Priiľas amen a trin džives pašal amende kerelas. 8 Ačhiľa pes, hoj le Publiuskero dad pašľolas strapimen andre horučka a pretradelas les avke, hoj džalas lestar rat. O Pavol geľa ke leste, modľinďa pes, thoďa pre leste o vasta a sasťarďa les. 9 Sar pes oda ačhiľa, avenas the okla nasvale manuša pal o ostrovos a sas sasťarde avri. 10 On amenge presikade bari pačiv a sar imar džahas la loďaha het, dine amen oda so kampelas pro drom.

O drom andral e Malta andro Rim

11 Pal o trin čhon odgeľam het la loďaha andral e Alexandrija, savi ačhiľa prekal o jevend pro ostrovos. La loďa sas znakos Dioskuroi.
12 Sar doavľam la loďaha andro Sirakus, ačhiľam ode trin džives. 13 Odarik džahas la loďaha pašal o brehos a doavľam andro Regium. Vaš oda, hoj pre aver džives phurdelas lačhi balvaj, dogeľam tel o duj džives andro Potiol. 14 Ode arakhľam le phralen, save amen mangle, hoj ode te ačhas efta dživesa. Avke avľam andro Rim. 15 Sar pes o phrala odarik pal amende došunde avenas ke amende, až dži paš o Apioskero pľacos the paš o Trin taberne. Sar len dikhľa o Pavol, paľikerďa le Devleske, radisaľiľa a chudňa zor.

O Pavol andro Rim

16 Sar doavľam andro Rim, [o veliťeľis upral o šel oddiňa le bertenošen le nekbareder veliťeľiske]. Ale le Pavloske sas domuklo te bešel avrether jekhe slugaďiha, so pre leste merkinelas.
17 Ačhiľa pes, hoj pal o trin džives peske o Pavol vičhinďa anglunen le Židendar. Sar pes zgele, phenelas lenge: “Muršale, phralale! The te me na kerďom ňič amare manušen aňi na džavas pro tradiciji, so amenge mukle amare dada, the avke man andro Jeruzalem phandle andre a dine andro vasta le Rimanenge. 18 Ale on, sar imar man šunde avri, kamle man te premukel, bo na arakhle pre ma ňič ajso, vaš soske mušinďomas te merel. 19 Vaš oda, bo o Židi pre mande vakerenas, mušinďom man te mangel anglo Cisaris. Ale na kamav vareso te vakerel pre miro narodos. 20 Akana tumen vaš oda vičhinďom, hoj tumen te dikhav a te vakerav tumenca. Bo vaš oda, pre soste užarel o Izrael, som adadžives phandlo kale lancoha.” 21 On leske phende: “Amen pal tute na chudňam ňisavo ľil andral e Judsko, aňi na avľa ňiko le phralendar, hoj amenge te del te džanel abo te phenel vareso nalačho pal tute. 22 Ale kamňamas tutar te šunel sar gondoľines, bo džanas pal kadi sekta, hoj pre late všadzik džan.” 23 Dine leske te džanel savo džives a avle buter džene ke leste andro kher. Ov lenge vakerelas avri a sikavelas zoraha pal o kraľišagos le Devleskero a prevakerelas len pal o Ježiš andral o Mojžišoskero zakonos the andral o proroka, tosarastar až dži rači. 24 Jekh pačanas oleske so vakerelas, ale aver na pačanas. 25 Vaš oda, hoj len na sas jekh gondoľišagos, rozgele pes akor, sar o Pavol phenďa kada lav: “Mište vakerelas o Sentno Duchos prekal o prorokos Izaiaš amare dadenge: 26 ‘Dža ke kala nipi a phen: tumen šunena tumare kanenca, ale na achaľona! Tumen dikhena tumare jakhenca, ale na dikhena! 27 Bo kale nipengero jilo ačhiľa baruno, peskere kanenca phares šunen a peskere jakha phandle andre, hoj te na dikhen, le kanenca te na šunen, le jileha te na achaľon a te na visaren pes, hoj len te sasťarav avri.’ 28 Ta akor džanen, hoj avre narodenge hiňi bičhaďi kadi zachrana le Devleskeri a on la the šunena.” 29 [Sar oda o Pavol phenďa, o Židi gele het a igen pes maškar peste vesekedinenas.] 30 O Pavol ačhiľa cala duj berš andro kher, savo peske korkoro iľa. Prilelas savoren, ko ke leste avelas 31 a vakerelas pal o kraľišagos le Devleskero a sikavelas pal o Raj Ježiš Kristus calkom bi e dar. A ňiko leske andre oda na braňinelas.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk