28. kapitola

O Pavol pro ostrovos Malta

1 Sar imar pes zachraňinďam, akor prindžarďam, hoj o ostrovos pes vičhinel Malta.
2 O manuša, so ode bešenas, amenge sikade bari pačiv, bo priile amen savoredženen a rozthode e jag, bo chudňa te del brišind a sas šil. 3 Sar skidňa o Pavol upre šuke kaštora a thoďa pre jag, avľa avri o sap anglo tačipen a danderďa les andro vast. 4 O manuša so ode bešenas dikhle sar leske figinel o sap pro vast a phenenas jekh avreske: “Kada manuš mušinel te el vrahos, the te pes zachraňinďa le morostar, ale the avke leske diňa e devľi le Spravodľišagoskeri, hoj te merel.” 5 Ale ov razinďa tele le sapes andre jag a na ačhiľa pes leske ňič nalačho. 6 On užarenas, hoj šuvľola, abo hoj perela jekhvareste tele mulo. Sar imar buter užarenas a dikhle, hoj pes leske ňič nalačho na ačhel, visarde peskere lava a phende, hoj hino del. 7 Pašal oda than sas maľi le načelňikos ole ostrovoske a leskero nav sas Publius. Priiľas amen a trin džives pašal amende kerelas. 8 Ačhiľa pes, hoj le Publiuskero dad pašľolas strapimen andre horučka a pretradelas les avke, hoj džalas lestar rat. O Pavol geľa ke leste, modľinďa pes, thoďa pre leste o vasta a sasťarďa les. 9 Sar pes oda ačhiľa, avenas the okla nasvale manuša pal o ostrovos a sas sasťarde avri. 10 On amenge presikade bari pačiv a sar imar džahas la loďaha het, dine amen oda so kampelas pro drom.

O drom andral e Malta andro Rim

11 Pal o trin čhon odgeľam het la loďaha andral e Alexandrija, savi ačhiľa prekal o jevend pro ostrovos. La loďa sas znakos Dioskuroi.
12 Sar doavľam la loďaha andro Sirakus, ačhiľam ode trin džives. 13 Odarik džahas la loďaha pašal o brehos a doavľam andro Regium. Vaš oda, hoj pre aver džives phurdelas lačhi balvaj, dogeľam tel o duj džives andro Potiol. 14 Ode arakhľam le phralen, save amen mangle, hoj ode te ačhas efta dživesa. Avke avľam andro Rim. 15 Sar pes o phrala odarik pal amende došunde avenas ke amende, až dži paš o Apioskero pľacos the paš o Trin taberne. Sar len dikhľa o Pavol, paľikerďa le Devleske, radisaľiľa a chudňa zor.

O Pavol andro Rim

16 Sar doavľam andro Rim, [o veliťeľis upral o šel oddiňa le bertenošen le nekbareder veliťeľiske]. Ale le Pavloske sas domuklo te bešel avrether jekhe slugaďiha, so pre leste merkinelas.
17 Ačhiľa pes, hoj pal o trin džives peske o Pavol vičhinďa anglunen le Židendar. Sar pes zgele, phenelas lenge: “Muršale, phralale! The te me na kerďom ňič amare manušen aňi na džavas pro tradiciji, so amenge mukle amare dada, the avke man andro Jeruzalem phandle andre a dine andro vasta le Rimanenge. 18 Ale on, sar imar man šunde avri, kamle man te premukel, bo na arakhle pre ma ňič ajso, vaš soske mušinďomas te merel. 19 Vaš oda, bo o Židi pre mande vakerenas, mušinďom man te mangel anglo Cisaris. Ale na kamav vareso te vakerel pre miro narodos. 20 Akana tumen vaš oda vičhinďom, hoj tumen te dikhav a te vakerav tumenca. Bo vaš oda, pre soste užarel o Izrael, som adadžives phandlo kale lancoha.” 21 On leske phende: “Amen pal tute na chudňam ňisavo ľil andral e Judsko, aňi na avľa ňiko le phralendar, hoj amenge te del te džanel abo te phenel vareso nalačho pal tute. 22 Ale kamňamas tutar te šunel sar gondoľines, bo džanas pal kadi sekta, hoj pre late všadzik džan.” 23 Dine leske te džanel savo džives a avle buter džene ke leste andro kher. Ov lenge vakerelas avri a sikavelas zoraha pal o kraľišagos le Devleskero a prevakerelas len pal o Ježiš andral o Mojžišoskero zakonos the andral o proroka, tosarastar až dži rači. 24 Jekh pačanas oleske so vakerelas, ale aver na pačanas. 25 Vaš oda, hoj len na sas jekh gondoľišagos, rozgele pes akor, sar o Pavol phenďa kada lav: “Mište vakerelas o Sentno Duchos prekal o prorokos Izaiaš amare dadenge: 26 ‘Dža ke kala nipi a phen: tumen šunena tumare kanenca, ale na achaľona! Tumen dikhena tumare jakhenca, ale na dikhena! 27 Bo kale nipengero jilo ačhiľa baruno, peskere kanenca phares šunen a peskere jakha phandle andre, hoj te na dikhen, le kanenca te na šunen, le jileha te na achaľon a te na visaren pes, hoj len te sasťarav avri.’ 28 Ta akor džanen, hoj avre narodenge hiňi bičhaďi kadi zachrana le Devleskeri a on la the šunena.” 29 [Sar oda o Pavol phenďa, o Židi gele het a igen pes maškar peste vesekedinenas.] 30 O Pavol ačhiľa cala duj berš andro kher, savo peske korkoro iľa. Prilelas savoren, ko ke leste avelas 31 a vakerelas pal o kraľišagos le Devleskero a sikavelas pal o Raj Ježiš Kristus calkom bi e dar. A ňiko leske andre oda na braňinelas.