Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

O Pavol džal andro Rim

1 Sar sas phendo, hoj te džas la loďaha andre Italija, oddine le Pavol the varesave avren bertenošen le veliťeľiske, savo pes vičhinelas Julius a sas andral e armada le Cisariskeri.
2 A bešľam pre loďa andral e Adramitija, savi majinelas te džal pal e sera la Azijake. Sar imar geľam sas amenca o Aristarch, Macedončanos andral e Tesalonika. 3 Pre aver džives doavľam andro Sidon. Vaš oda, hoj o Julius sas lačho le Pavloha, domukľa leske te džal ko kamarata, hoj les te den oda, so leske kampelas. 4 Sar odarik geľam het, mukľam pes la loďaha telunestar pašal o Ciprus, bo e balvaj phurdelas pre amende. 5 Pregeľam o moros la loďaha pašal e Cilicija the Pamfilija, avľam andre Mira andre Licija. 6 Ode arakhľa o veliťeľis loďa andral e Alexandrija, savi džalas andre Italija a thoďa amen upre. 7 But dživesa džahas la loďaha igen polokes a igen phares pes dochudňam paš o Knidus. Vaš oda, hoj e balvaj amenge na domukelas te džal avke sar kamňam, geľam telal e Kreta pašal o Salmon. 8 Igen pharipnaha paľis pregeľam pašal late a avľam pre varesavo than, so pes vičhinelas Šukar pristavos, savo sas pašes paš o foros Lasea. 9 Vaš oda hoj imar pregeľa but časos ( ideos), dar sas te džal dureder, bo imar pregeľa the o Postos a avelas o jevend, o Pavol lenge phenďa: 10 “Muršale merkinen, me dikhav, hoj nane mište te džal dureder, bo na ča e loďa the oda so hin andre loďa našavaha, ale the amare dživipena.” 11 Ale o veliťeľis buter pačalas le kormiďelňikoske the oleske kaskeri e loďa sas, sar oleske so vakerelas o Pavol. 12 Vaš oda, hoj o pristavos na sas lačho te ačhen ode prekal o jevend, buter džene lendar peske phende, hoj džana odarik het, či pes varesar na dochudena až dži andro Fenix a ode ačhena prekal o jevend. Oda hin o pristavos pre Kreta, savo hin visardo pro juhozapad the pro severozapad. 13 Chudňa te phurdel e južno balvaj a gondoľinenas peske, hoj imar dochudle oda so peske phende. Hazdle upre o kotvi a džanas la loďaha pašes pašal e Kreta. 14 Ale pal o frima časos pre late demaďa zoraľi balvaj, savi pes vičhinel Euroklidon. 15 Sar imar sas e loďa zachudľi a našči la ľikerďam, pomukľam hoj amen te ľidžal e balvaj. 16 Sar avľam paš o cikno ostrovos, savo pes vičhinel Klauda, ča ajci ajci so zachraňinďam e loďka so pal peste cirdahas. 17 Cirdle la upre a paľis zoraľarde e loďa le lanenca. Darahas, hoj te na demas telo paňi andre pošakero than paš e Libija, mukle tele la loďakeri lepeda a dine pes te ľidžal la balvajake. 18 Vaš oda, hoj e zoraľi balvaj amenca igen čhivkerelas, pro dujto džives čhivkerenas avri o veci andral e loďa. 19 A pro trito džives peskere vastenca čhivkerenas avri o sersamos la loďakero. 20 Vaš oda, hoj imar buter dživesa pes na sikavenas aňi o kham aňi o čercheňa a mek furt ľikerelas oda nalačho časos, preačhiľam imar te pačal, hoj pes zachraňinaha.

O Pavol lenge phenel, hoj les majinde te šunel

21 Sar imar buter dživesa na chaľam ňič, ačhiľa o Pavol maškar lende a phenďa: “Kampľa tumenge man te šunel muršale a te na mukel pes andral e Kreta. Na uľahas tumen kada pharipen the kada našaviben.
22 Akana tumen mangav, hoj tumen pes te na daran, bo ňiko tumendar na našavela o dživipen, ča e loďa tašľola. 23 Bo adi rat ačhiľa paš mande o aňjelos le Devlestar, kaskero som the saveske služinav 24 a phenďa mange: ‘Ma dara tut Pavol, bo mušines te ačhel anglo Cisaris! Dikh, o Del tuke diňa olen so hine tuha andre loďa.’ 25 Vaš oda muršale, ma daran tumen, bo pačav le Devleske, hoj pes ačhela avke sar mange phenďa. 26 Ale mušinel amen e balvaj te doľidžal pre varesavo ostrovos.” 27 E dešuštarto rat amen ľigenďa e balvaj pro moros Adrija a vaj pal jepaš rat pes dičholas le muršenge, so kerenas pre loďa, hoj doaven paš varesavi phuv. 28 Merinde keci tele hin o paňi a sas saranda (40) metri. Sar gele la loďaha sikra dureder, pale merinde a sas tranda (30) metri. 29 Daranas pes, hoj te na demen pro bar, mukle palunestar tele štar kotvi a mangenas pes, hoj te el džives. 30 O namorňika kamenas te denašel andral e loďa a mukle e loďka tele andro moros. Kamukeri pes kerenas, hoj kamen anglunestar te mukel tele o kotvi. 31 O Pavol phenďa le veliťeľiske the le slugaďenge: “Te kala na ačhena pre loďa, tumen našči avena zachraňimen.” 32 Akor prečhinde o slugaďa o lana la loďkake a mukle hoj te perel andro moros. 33 Medik na avľa avri o kham, mangľa o Pavol savoren, hoj te chan a phenďa: “Adadžives imar hin dešuštarto džives, so užaren bokhaha a na chan ňič. 34 Vaš oda tumen mangav, hoj te chan, bo oda hin prekal tumari zachrana. Ňikaske tumendar pes mek aňi o bal pro šero na našavela!” 35 Sar oda dophenďa, iľa o maro a paľikerďa le Devleske angle savorende, odphagľa a chudňa te chal. 36 Savorenge avľa pale o radišagos a chanas the on. 37 Pre loďa samas savore duj šel the eftavardeš the šov (276). 38 Sar čaľile le chabenestar, čhivkerenas andral e loďa avri o ďiv ( zrnos), hoj te el e loďa lokeder.

E loďa demel a tašľol

39 Sar imar sas džives, na prindžarde oda than, ale dikhle varesavi zatoka a phende peske, hoj te pes oda dela, ta zaačhena la loďaha pre phuv.
40 Odčhinde o kotvi pal soduj seri a mukle len tele andro moros. Rozphandle the o lani pro kormidli a hazdle upre angluňi lepeda a kerinenas ko brehos. 41 Ale demade la loďaha pre pošakero than tel o paňi avke, hoj angluno kotor la loďake pes našči čhalavelas a paluno kotor phagerenas o vlni. 42 Akor kamle o slugaďa te murdarel le bertenošen, hoj te na varesavo chučel andro paňi a denašel. 43 Ale o veliťeľis upral o šel kamňa te zachraňinel le Pavol a na domukľa lenge te kerel oda so kamenas. Phenďa, hoj ola so džanen te plavinel ešebne te chučen andro paňi a te doplavinen ke phuv. 44 Okla kamle te preplavinel pro kašta, abo pro varesave aver kotora pal e loďa. Kavke pes savore bachtales dochudle pre phuv a zachraňinde pes.