Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

O Pavol vakerel anglo Agrippas

1 O Agrippas phenďa le Pavloske: “Domukel pes tuke, hoj te vakeres vaš tuke.” Akor hazdňa o Pavol o vast a phenďa:
2 “Bachtalo som kraľina Agrippa, hoj šaj adadžives vakerav vaš ma anglal tute, pal ola savore veci so pre mande o Židi vakeren. 3 Vaš oda, bo tu mište prindžares le Židengere tradiciji the oda so len rozulavel, mangav tut, hoj man te šunes avri phundrade jileha. 4 Savore Židi džanen miro dživipen terňipnastar, prindžaren savo sas ešebnovar andre miro narodos the andro Jeruzalem. 5 Prindžaren man ešebnovarestar a te kamlehas šaj phendehas avri, hoj dživavas sar ola nekzoraleder andre amaro pačaben, sar farizejis. 6 The akana ačhav anglo sudos vaš oda, bo užarav pro lav, so diňa o Del amare dadenge. 7 Oda lav, so phenďa o Del, užaren o dešuduj fajti andral amaro narodos furt, sar lašaren le Devles rat-džives. Vaš oda, so me pačav the užarav, vakeren pre mande o Židi, kraľina Agrippa. 8 So tumen phenen, hoj našči te pačal oleske, hoj o Del uštavel le mulen? 9 Me mange thiš gondoľinavas, hoj mušinav zoraha te džal pro nav Ježiš andral o Nazaret. 10 A andro Jeruzalem oda the kerďom. O nekbareder rašaja mange domukle te phandel but sentnen andro berteni. A sar len murdarenas the me davas miro lav ke oda, hoj len te murdaren. 11 Pal savore sinagogi len buterval maravas a ispidavas len, hoj namište te vakeren pro Del. Andre bari choľi pre lende džavas a lavas len palal, až dži andro aver fori. 12 Aleha džavas the andro Damaskus. O nekbareder rašaja mange oda domukle a dine man pre oda caľi zor. 13 Kraľina, sar džavas pro dilos pal o drom, dikhľom andral o ňebos vareso zoraleder sar kham a jekhvareste man zaučarďa andre the olen so sas manca. 14 Savore peľam pre phuv a šunďom o hangos savo mange andre hebrejsko čhib phenďa: ‘Saul, Saul soske pre mande džas?’ Phares tuke le špicoha pes te marel. 15 A me phenďom: ‘Ko sal Rajeja?’ O Raj phenďa: ‘Me som o Ježiš pre kaste tu džas. 16 Ale ušči a ačhav tut pre tire pindre, bo vaš oda man tuke sikaďom, hoj te aves miro služobňikos, hoj te vakeres pal oda sar man dikhľal the pal oda so tuke mek sikavava. 17 Lava tut avri andral o vasta le Židenge the andral e zor avre narodenge, ke save tut me akana bičhavav. 18 Hoj te phundraves lengere jakha, hoj pes te visaren le kaľipnastar ko svetlos the le bengeskera zoratar ko Del, hoj lenge te el odmukle o bini a hoj len te avel o than, maškar ola sentne so pačan andre ma.’ 19 Vaš oda, kraľina Agrippa, oda so dikhľom andral o ňebos, me šunďom a kerďom. 20 Ale ešeb andro Damaskus the andro Jeruzalem avke andre caľi Judsko phuv the mek avre narodenge vakeravas, hoj pes te visaren le binendar ko Del a te keren o veci savenca sikavena, hoj pes visarde le binostar ko Del. 21 Vaš oda man o Židi chudle andro chramos a kamenas man te murdarel. 22 Ale o Del mange pomožinďa a vaš oda ačhav dži adadžives a vakerav le cikneske the le bareske. A na vakerav ňič aver, ča oda so phende the o proroka the o Mojžiš, hoj pes ačhela. 23 Oda hin hoj o Kristus cerpinela, hoj uščela ešebno andral o meriben a vakerela le Židenge the avre narodenge pal o svetlos.” 24 Sar o Pavol ačhelas vaš peste a kada vakerelas, phenďa o Festus zorale hangoha: “Tu na sal paš e goďi, Pavol! Igen but sikľiľal a oda tut ľidžal andro diliňipen!” 25 Ale o Pavol phenďa: “Me na som dilino, nekbareder Festus, ale vakerav o lava čačipnaskere andral e sasťi goďi. 26 Bo o kraľis džanel pal kala veci, vaš oda leske bi e dar the vakerav, bo džanav mište, hoj nane ňič ajso sostar na džanľahas, bo oda pes na ačhiľa varekaj andro kutos. 27 Pačas kraľina Agrippa le prorokenge? Džanav, hoj pačas.” 28 O Agrippas phenďa le Pavloske: “Na kampľa but, hoj man te prevakeres, hoj te ačhav kresťanoske.” 29 Ale o Pavol phenďa: “Či but kampľa, vaj nabut, mangav mange le Devlestar hoj na ča tu, ale the savore so man adadžives šunen, te aven ajse sar som me, ale bi e kala puta.” 30 Sar oda phenďa, uščiľa o kraľis, o vladaris, e Bernika the ola so lenca bešenas. 31 A sar džanas, phenenas jekh avreske: “Kada manuš na kerel ňič, vaš soske mušinďahas te merel, vaj te avel andre phandlo.” 32 O Agrippas phenďa le Festoske: “Kada manuš šaj uľas premuklo, te pes na mangľahas ko Cisaris.”