Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

O Pavol pes mangel ko Cisaris

1 O Festus avľa andre provincija a pal o trin džives odgeľa andral e Cezarea upre andro Jeruzalem.
2 Avle paš leste o nekbareder rašaja the anglune le Židendar, hoj te vakeren pro Pavol. Mangenas le Festus, 3 hoj te chudel paš lende a te bičhavel vaš o Pavol a te del les te anel andro Jeruzalem. Kamenas les pal o drom te murdarel. 4 Ale o Festus odphenďa, hoj o Pavol mušinel te ačhel andre bertena andre Cezarea a hoj ov korkoro ode maj džala. 5 A phenďa: “Tumare anglune mi aven tele manca a te len hin pre oda manuš vareso, ode pre leste mi vakeren.” 6 Ačhiľa maškar lende nabuter sar ochto abo deš džives a odgeľa tele andre Cezarea. Pre aver džives zabešľa o Festus te sudzinel a diňa te anel le Pavol. 7 Sar avľa o Pavol, ačhile pašal leste o Židi, so avle andral o Jeruzalem a vakerenas pre leste but bare veci, save našči dokazinenas. 8 O Pavol pes braňinelas a phenďa: “Na phenďom ňič, aňi pre le Židengero zakonos, aňi pro chramos, aňi pro Cisaris.” 9 O Festus kamňa te avel pre dzeka le Židenge a odphenďa le Pavloske: “Kames te džal upre andro Jeruzalem, hoj te aves ode sudzimen angle mande?” 10 Ale o Pavol odphenďa: “Ačhav a kamav te el sudzimen anglo Cisaris. Tu džanes mište, hoj na kerďom le Židen ňič nalačho. 11 Te kerďom vareso nalačho vaš soske mušinav te merel, na darav man te merel. Ale te nane ňič čačo, so pre mande kala vakeren, ňiko man lenge našči del. Mangav man ko Cisaris!” 12 Akor pes o Festus dovakerďa la radaha a odphenďa: “Ko Cisaris tut mangľal, ko Cisaris džaha!”

O Festus phenel le Agrippaske pal o Pavol

13 Sar pregeľa vajkeci dživesa, avle andre Cezarea o kraľis Agrippas the e Bernika te dikhel le Festus.
14 Sar imar ode sas buter dživesa, diňa te džanel o Festus le kraľiske pal o Pavol a phenďa: “O Felix ade mukľa varesave bertenošis. 15 A sar somas andro Jeruzalem, avle ke ma o nekbareder rašaja the o phuredera le Židengere a mangenas man, hoj les te odsudzinav. 16 Me lenge phenďom, hoj o Rimana našči den le bertenošis andro vasta olenge so pre leste vakeren, medik les na šunen avri a na anen andro jakha, hoj the ov te phenel vareso pre oda, so pre leste vakeren. 17 Avke avle kade pal mande a me takoj pre aver džives bešľom a diňom te anel ole manušes, hoj les te sudzinav. 18 Ola so pre leste vakerenas ačhile pašal leste, ale na vakerenas pre leste varesave bare veci, sar me užaravas hoj vakerena. 19 Ale vesekedinenas pes leha vaš peskero pačaben the pal varesavo Ježiš so muľa, pal kaste o Pavol phenelas hoj dživel. 20 Me na džanavas so te kerel andre kadi veca, vaš oda lestar phučľom, či na kamel te džal andro Jeruzalem, hoj les ode te sudzinen. 21 Vaš oda, bo o Pavol pes mangľa ko Cisaris, hoj les ov te sudzinel, me diňom rozkaz hoj te ačhel andre bertena, medik les na bičhavava ko Cisaris.” 22 O Agrippas phenďa le Festoske: “The me kamňomas te šunel ole manušes.” Ov phenďa: “Tajsa les šuneha.”

O Pavol anglo Agrippas

23 Avke pre aver džives avľa o Agrippas the e Bernika bare šukaribnaha andre oda kher kaj pes sudzinel, avle leha o veliťeľa upral o ezeros slugaďa the o bare raja andral o foros. O Festus diňa, hoj te anen le Pavol.
24 O Festus phenďa: “Kraľina Agrippa the savore, so san amenca kade! Dikhen kale manušes, vaš savo man mangenas igen but Židi andro Jeruzalem the kade a vriskinenas, hoj na tromal buter te dživel. 25 Ale me achaľiľom, hoj na kerďa ňič vaš soske mušinďahas te merel, no ov pes mangľa ko Cisaris a me phenďom hoj les ode bičhavava. 26 Ale nane man pre leste so te pisinel le rajeske, vaš oda les anďom angle tumende a nekbuter angle tute, kraľina Agrippa, hoj sar les šunaha avri te džanav so te pisinel. 27 Bo mange pes dičhol, hoj nane mište te bičhavel bertenošis, ale te na pisinel pre leste so kerďa.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk