Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

O Pavol pes mangel ko Cisaris

1 O Festus avľa andre provincija a pal o trin džives odgeľa andral e Cezarea upre andro Jeruzalem.
2 Avle paš leste o nekbareder rašaja the anglune le Židendar, hoj te vakeren pro Pavol. Mangenas le Festus, 3 hoj te chudel paš lende a te bičhavel vaš o Pavol a te del les te anel andro Jeruzalem. Kamenas les pal o drom te murdarel. 4 Ale o Festus odphenďa, hoj o Pavol mušinel te ačhel andre bertena andre Cezarea a hoj ov korkoro ode maj džala. 5 A phenďa: “Tumare anglune mi aven tele manca a te len hin pre oda manuš vareso, ode pre leste mi vakeren.” 6 Ačhiľa maškar lende nabuter sar ochto abo deš džives a odgeľa tele andre Cezarea. Pre aver džives zabešľa o Festus te sudzinel a diňa te anel le Pavol. 7 Sar avľa o Pavol, ačhile pašal leste o Židi, so avle andral o Jeruzalem a vakerenas pre leste but bare veci, save našči dokazinenas. 8 O Pavol pes braňinelas a phenďa: “Na phenďom ňič, aňi pre le Židengero zakonos, aňi pro chramos, aňi pro Cisaris.” 9 O Festus kamňa te avel pre dzeka le Židenge a odphenďa le Pavloske: “Kames te džal upre andro Jeruzalem, hoj te aves ode sudzimen angle mande?” 10 Ale o Pavol odphenďa: “Ačhav a kamav te el sudzimen anglo Cisaris. Tu džanes mište, hoj na kerďom le Židen ňič nalačho. 11 Te kerďom vareso nalačho vaš soske mušinav te merel, na darav man te merel. Ale te nane ňič čačo, so pre mande kala vakeren, ňiko man lenge našči del. Mangav man ko Cisaris!” 12 Akor pes o Festus dovakerďa la radaha a odphenďa: “Ko Cisaris tut mangľal, ko Cisaris džaha!”

O Festus phenel le Agrippaske pal o Pavol

13 Sar pregeľa vajkeci dživesa, avle andre Cezarea o kraľis Agrippas the e Bernika te dikhel le Festus.
14 Sar imar ode sas buter dživesa, diňa te džanel o Festus le kraľiske pal o Pavol a phenďa: “O Felix ade mukľa varesave bertenošis. 15 A sar somas andro Jeruzalem, avle ke ma o nekbareder rašaja the o phuredera le Židengere a mangenas man, hoj les te odsudzinav. 16 Me lenge phenďom, hoj o Rimana našči den le bertenošis andro vasta olenge so pre leste vakeren, medik les na šunen avri a na anen andro jakha, hoj the ov te phenel vareso pre oda, so pre leste vakeren. 17 Avke avle kade pal mande a me takoj pre aver džives bešľom a diňom te anel ole manušes, hoj les te sudzinav. 18 Ola so pre leste vakerenas ačhile pašal leste, ale na vakerenas pre leste varesave bare veci, sar me užaravas hoj vakerena. 19 Ale vesekedinenas pes leha vaš peskero pačaben the pal varesavo Ježiš so muľa, pal kaste o Pavol phenelas hoj dživel. 20 Me na džanavas so te kerel andre kadi veca, vaš oda lestar phučľom, či na kamel te džal andro Jeruzalem, hoj les ode te sudzinen. 21 Vaš oda, bo o Pavol pes mangľa ko Cisaris, hoj les ov te sudzinel, me diňom rozkaz hoj te ačhel andre bertena, medik les na bičhavava ko Cisaris.” 22 O Agrippas phenďa le Festoske: “The me kamňomas te šunel ole manušes.” Ov phenďa: “Tajsa les šuneha.”

O Pavol anglo Agrippas

23 Avke pre aver džives avľa o Agrippas the e Bernika bare šukaribnaha andre oda kher kaj pes sudzinel, avle leha o veliťeľa upral o ezeros slugaďa the o bare raja andral o foros. O Festus diňa, hoj te anen le Pavol.
24 O Festus phenďa: “Kraľina Agrippa the savore, so san amenca kade! Dikhen kale manušes, vaš savo man mangenas igen but Židi andro Jeruzalem the kade a vriskinenas, hoj na tromal buter te dživel. 25 Ale me achaľiľom, hoj na kerďa ňič vaš soske mušinďahas te merel, no ov pes mangľa ko Cisaris a me phenďom hoj les ode bičhavava. 26 Ale nane man pre leste so te pisinel le rajeske, vaš oda les anďom angle tumende a nekbuter angle tute, kraľina Agrippa, hoj sar les šunaha avri te džanav so te pisinel. 27 Bo mange pes dičhol, hoj nane mište te bičhavel bertenošis, ale te na pisinel pre leste so kerďa.”