Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

O Ananijaš the o Tertullus vakeren pro Pavol

1 Pal o pandž dživesa avľa tele o nekbareder rašaj Ananijaš le phurederenca the le Tertulloha, so sas baro manuš andro vakeriben, hoj te vakeren pro Pavol anglo vladaris.
2 Vičhinde le Pavol a o Tertullus chudňa pre leste te vakerel: “Nekbareder Felix, amen džanas, hoj prekal tu avľa baro smirom a prekal tiri goďi hin andre kada narodos feder dživipen! 3 A furt všadzik tuke igen paľikeras! 4 Ale hoj tut but te na zľikerav, mangav tut, hoj amen sikra te šunes avri, andre tiro lačhipen. 5 Bo avľam pre oda, hoj kada manuš hino sar nasvaľiben, cirdel upre a anel nasmirom maškar o Židi pal calo svetos. Ľidžal e sekta le nazarejengeri 6 a kamelas te meľarel o chramos. Amen les chudňam [a kamahas te sudzinel pal amaro zakonos, 7 ale avľa la bara zoraha o veliťeľis Lyzijaš a cirdňa les avri andral amare vasta a iľa les het. 8 Phenďa olenge, so pre leste vakerenas, hoj te aven ke tu.] Sar lestar phučeha, the korkoro tut dodžaneha pal oda savoro, so amen pre leste vakeras.” 9 O Židi denas čačipen le Tertullus a chudenas paš leste.

O Pavol phenel, hoj na kerďa ňič nalačho

10 Sar kerďa o vladaris le vasteha le Pavloske, hoj te vakerel, phenďa o Pavol: “Džanav, hoj imar but berš sudzines kada narodos. Vaš oda phenava bi e dar o čačipen pal mande.
11 Bo šaj tut dodžanes, hoj nane oleske buter sar dešuduj džives, sar man geľom te modľinel andro Jeruzalem. 12 A na arakhle man aňi andro chramos varekaha te vakerel, aňi te marel upre le nipen andro sinagogi, abo pal o foros. 13 Aňi tuke našči dokazinen oda, so pre mande akana vakeren. 14 Ale oda tuke avri phenav, hoj ipen ole dromeha savo on vičhinen sekta, me služinav mire dadengere Devleske a pačav savoreske, so hin pisimen andro zakonos the andro proroka. 15 Užarav pro Del, avke sar the on a pačav oleske, hoj uščena andral o meriben o lačhe the o nalačhe. 16 Vaš oda kerav sa, hoj man te el žužo jilo anglo Del the anglo nipi. 17 Pal o buter berš avľom andro Jeruzalem, hoj te anav mire narodoske almužni, dari the obeti. 18 Varesave Židi andral e Azija man arakhle žužardones andro chramos, ale na sas ode manca ňisave nipi, aňi na sas vika. 19 On kade majinde te ačhel akana angle tu te vakeren so len pre mande hin. 20 Vaj the kala mi phenen, či arakhle pre ma varesavo nalačhipen akor, sar ačhavas angle Bari rada. 21 Ča oda jekh lavoro so phenďom sar ačhavas angle lende a vriskinďom: ‘Adadžives man sudzinen vaš oda, bo sikavav, hoj o mule uščena andral o meriben.’ ” 22 Sar oda šunďa o Felix, bo ov mište džanelas pal oda pačaben, prethoďa lengero sudos a phenďa: “Sar avela tele o veliťeľis Lizijaš, paľis rozsudzinava tumari veca.” 23 Phenďa le veliťeľiske upral o šel, hoj te phanden le Pavol andre loki bertena a te domukel leskere učeňikenge te avel a te anen leske oda, so kampel.

O Pavol anglo Felix the Druzilla

24 Paľis, pal vajkeci dživesa, avľa o Felix peskera romňaha la Druzillaha, savi sas Židkiňa a bičhaďa pal o Pavol a šunelas les, so vakerel pal o pačaben andro Ježiš Kristus.
25 Sar vakerelas o Pavol pal o spravodľišagos, pal oda hoj pes te zľikeras the pal o sudos so avela, daranďiľa o Felix a phenďa: “Akana imar dža, ale sar man ela časos ( ideos) vičhinava tut.” 26 Ale paš oda the užarelas, hoj les o Pavol dela love, hoj les te premukel. Vaš oda pal leste the buterval bičhavelas a vakerelas leha. 27 Sar pregeľa duj berš, čerinďa le Felix aver dženo, o Porcius Festus. O Felix kamelas te avel pre dzeka le Židenge, vaš oda mukľa le Pavol andre bertena.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk