Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

O Pavol angle Bari rada

1 O Pavol dikhľas le manušenge andral e Bari rada andro jakha a phenďa: “Muršale, phralale! Dži adadžives me dživav avke, hoj miro jilo hino žužo anglo Del.”
2 Ale o nekbareder rašaj, o Ananijaš, phenďa olenge so ačhenas paš o Pavol, hoj les te maren pal o muj. 3 Akor leske o Pavol phenďa: “Marela tut o Del, tu parňi falo! Bešes kade, hoj man te sudzines pal o zakonos, ale phenes hoj man te maren - a keres oda so o zakonos na phenel!” 4 Ola, so ode ačhenas, phende: “Tu rakines le Devleskere nekbareder rašaske?” 5 O Pavol odphenďa: “Na džanavas, phralale, hoj ov hino o nekbareder rašaj, bo hin pisimen: ‘Na vakereha namište a na košeha oles, so ľidžal tire manušen!’ ”

O farizeja the o saduceja pes vesekedinen

6 Sar pes o Pavol dodžanľa, hoj jepaš andral e Bari rada hine saduceja a aver jepaš farizeja, vriskinďa: “Muršale, phralale! Me som farizejis, čhavo le farizejiskero a sudzinen man vaš oda, hoj užarav pre oda, hoj o mule uščena andral o meriben!”
7 Sar oda phenďa, chudle pes te vesekedinel o farizeja the o saduceja maškar peste a ola, so sas zgele, pes rozulade pro duj. 8 Bo o saduceja phenen, hoj našči te uščel andral o meriben, hoj nane aňi aňjela, aňi duchi, ale o farizeja pačan andre savoreste. 9 A sas olestar bari vika. Andre oda uščile upre varesave farizeja, so sas avrisikade andro Židoviko zakonos, save pes vesekedinenas a phenenas: “Na dikhas ňič nalačho pre kada manuš. A so te ke leste prevakerďa o duchos abo o aňjelos?” [“Te na pes ačhavas le Devleske!”] 10 Sar pes furt buter vesekedinenas, daralas pes o veliťeľis, hoj te na rozčhingeren le Pavol. Vaš oda phenďa le slugaďenge, hoj les te džan te cirdel lendar avri a te ľidžan les andro kasarňi.

O Raj del zor le Pavol

11 Pre aver rat avľa o Raj ke leste a phenďa: “Ma dara tut Pavol, bo avke sar pal ma zoraha svedčinehas andro Jeruzalem, avke mušines te svedčinel the andro Rim.”
12 Sar avľa avri o kham, dovakerde pes varesave Židi a ile pre peste vera, hoj na chana aňi na pijena, medik na murdarena le Pavol. 13 Ola, so pes upre marde, sas buter sar saranda (40). 14 Avle ko nekbareder rašaja the ko phuredera a phende: “Iľam pre peste vera, hoj na laha ňič andro muj medik na murdaraha le Pavol. 15 Avke, akana tumen the e Bari rada mangen le veliťeľis, hoj les tajsa te anel tele ke tumende. Keren avke, sar te les kamňanas buter te šunel avri, pal leskeri veca. A amen sam pripravimen les te murdarel, mek sigeder sar avela dži pašes.” 16 Ale sar šunďa le Pavloskera pheňakero čhavo so kamen te kerel, avľa andre kasarňa a diňa oda te džanel le Pavloske. 17 O Pavol peske vičhinďa jekhe veliťeľis upral o šel a phenďa: “Ľidža kale terne manušes ko veliťeľis upral o ezeros, bo kamel leske vareso te phenel.” 18 Avke les iľa a ľigenďa les ko veliťeľis upral o ezeros a phenďa: “O bertenošis o Pavol peske man vičhinďa a mangľa man, hoj te anav kale terne manušes ke tu, bo kamel tuke vareso te phenel.” 19 O veliťeľis les iľa vastestar sikra pre sera a phučľa lestar: “So mange kames te phenel?” 20 Ov phenďa: “O Židi pes dovakerde, hoj tut mangena, hoj tajsa te anes le Pavol tele angle Bari rada a kerena avke, sar te pes kamlehas pal leste vareso buter te dodžanel. 21 Ale ma de tut lenge te prevakerel, bo buter sar saranda (40) murša lendar pre leste džan. On ile vera, hoj na chana aňi na pijena, medik les na murdarena. Akana imar hine pripravimen, ča užaren pre oda, hoj lenge tu te domukes.” 22 Paľis premukľa o veliťeľis le terne manušes a prikazinďa leske: “Ma phen ňikaske avri, hoj mange oda phenďal!”

Le Pavol ľidžan andre Cezarea

23 Paľis peske vičhinďa varesave duje veliťeľen upral o šel a phenďa: “Pripravinen duj šel (200) slugaďen the mek eftavardeš (70) slugaďen pro graja the duj šel (200) slugaďen le kopijenca, hoj te džan pro eňori rači dži andre Cezarea.”
24 Rozkazinďa, hoj te anen le grajes, te thoven upre le Pavol te bešel a sastes les te ľidžan ko vladaris Felix. 25 A pisinďa leske kajso ľil: 26 “O Klaudius Lyzijaš paľikerel le lačhe vladariske le Felixoske! 27 Kale manušes zaile o Židi a kamle les te murdarel, ale avľom le slugaďenca a cirdňom lenge les avri andral o vasta, bo dodžanľom man hoj hino Rimanos. 28 Kamňom man mište te dodžanel, soske pre leste vakeren a ľigenďom les tele angle lengeri Bari rada. 29 Avľom pre oda, hoj pre leste vakeren vaš varesave lava andral lengero zakonos, ale na kerďa ňič vaš soske mušinďahas te merel, abo te džal andre bertena. 30 Sar mange dine te džanel, hoj so kamen te kerel o Židi le manušeske, takoj les bičhaďom ke tute. Rozkazinďom olenge so pre leste vakeren, hoj te vareso len hin pre leste, mi phenen oda tuke.” [“Av sasto!”] 31 Avke o slugaďa kerde oda, so lenge sas phendo. Ile le Pavol a ľigende les prekal e rat andre Antipatrida. 32 Pre aver džives ola, so džanas pro graja, gele dureder le Pavloha a okla slugaďa gele pale andre kasarňa. 33 Sar okla doavle andre Cezarea, dine le vladariske o ľil a ačhade angle leste le Pavol. 34 Pal oda sar pregenďa o vladaris o ľil, phučľa lestar andral savi provincija hino. Sar pes dodžanľa, hoj hino andral e Cilicija, 35 phenďa: “Sar ena ade ola, so pre tute vakeren, šunava tut mište avri.” A rozkazinďa, hoj les te stražinen andre le Herodesiskero palacis.