Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

O Pavol angle Bari rada

1 O Pavol dikhľas le manušenge andral e Bari rada andro jakha a phenďa: “Muršale, phralale! Dži adadžives me dživav avke, hoj miro jilo hino žužo anglo Del.”
2 Ale o nekbareder rašaj, o Ananijaš, phenďa olenge so ačhenas paš o Pavol, hoj les te maren pal o muj. 3 Akor leske o Pavol phenďa: “Marela tut o Del, tu parňi falo! Bešes kade, hoj man te sudzines pal o zakonos, ale phenes hoj man te maren - a keres oda so o zakonos na phenel!” 4 Ola, so ode ačhenas, phende: “Tu rakines le Devleskere nekbareder rašaske?” 5 O Pavol odphenďa: “Na džanavas, phralale, hoj ov hino o nekbareder rašaj, bo hin pisimen: ‘Na vakereha namište a na košeha oles, so ľidžal tire manušen!’ ”

O farizeja the o saduceja pes vesekedinen

6 Sar pes o Pavol dodžanľa, hoj jepaš andral e Bari rada hine saduceja a aver jepaš farizeja, vriskinďa: “Muršale, phralale! Me som farizejis, čhavo le farizejiskero a sudzinen man vaš oda, hoj užarav pre oda, hoj o mule uščena andral o meriben!”
7 Sar oda phenďa, chudle pes te vesekedinel o farizeja the o saduceja maškar peste a ola, so sas zgele, pes rozulade pro duj. 8 Bo o saduceja phenen, hoj našči te uščel andral o meriben, hoj nane aňi aňjela, aňi duchi, ale o farizeja pačan andre savoreste. 9 A sas olestar bari vika. Andre oda uščile upre varesave farizeja, so sas avrisikade andro Židoviko zakonos, save pes vesekedinenas a phenenas: “Na dikhas ňič nalačho pre kada manuš. A so te ke leste prevakerďa o duchos abo o aňjelos?” [“Te na pes ačhavas le Devleske!”] 10 Sar pes furt buter vesekedinenas, daralas pes o veliťeľis, hoj te na rozčhingeren le Pavol. Vaš oda phenďa le slugaďenge, hoj les te džan te cirdel lendar avri a te ľidžan les andro kasarňi.

O Raj del zor le Pavol

11 Pre aver rat avľa o Raj ke leste a phenďa: “Ma dara tut Pavol, bo avke sar pal ma zoraha svedčinehas andro Jeruzalem, avke mušines te svedčinel the andro Rim.”
12 Sar avľa avri o kham, dovakerde pes varesave Židi a ile pre peste vera, hoj na chana aňi na pijena, medik na murdarena le Pavol. 13 Ola, so pes upre marde, sas buter sar saranda (40). 14 Avle ko nekbareder rašaja the ko phuredera a phende: “Iľam pre peste vera, hoj na laha ňič andro muj medik na murdaraha le Pavol. 15 Avke, akana tumen the e Bari rada mangen le veliťeľis, hoj les tajsa te anel tele ke tumende. Keren avke, sar te les kamňanas buter te šunel avri, pal leskeri veca. A amen sam pripravimen les te murdarel, mek sigeder sar avela dži pašes.” 16 Ale sar šunďa le Pavloskera pheňakero čhavo so kamen te kerel, avľa andre kasarňa a diňa oda te džanel le Pavloske. 17 O Pavol peske vičhinďa jekhe veliťeľis upral o šel a phenďa: “Ľidža kale terne manušes ko veliťeľis upral o ezeros, bo kamel leske vareso te phenel.” 18 Avke les iľa a ľigenďa les ko veliťeľis upral o ezeros a phenďa: “O bertenošis o Pavol peske man vičhinďa a mangľa man, hoj te anav kale terne manušes ke tu, bo kamel tuke vareso te phenel.” 19 O veliťeľis les iľa vastestar sikra pre sera a phučľa lestar: “So mange kames te phenel?” 20 Ov phenďa: “O Židi pes dovakerde, hoj tut mangena, hoj tajsa te anes le Pavol tele angle Bari rada a kerena avke, sar te pes kamlehas pal leste vareso buter te dodžanel. 21 Ale ma de tut lenge te prevakerel, bo buter sar saranda (40) murša lendar pre leste džan. On ile vera, hoj na chana aňi na pijena, medik les na murdarena. Akana imar hine pripravimen, ča užaren pre oda, hoj lenge tu te domukes.” 22 Paľis premukľa o veliťeľis le terne manušes a prikazinďa leske: “Ma phen ňikaske avri, hoj mange oda phenďal!”

Le Pavol ľidžan andre Cezarea

23 Paľis peske vičhinďa varesave duje veliťeľen upral o šel a phenďa: “Pripravinen duj šel (200) slugaďen the mek eftavardeš (70) slugaďen pro graja the duj šel (200) slugaďen le kopijenca, hoj te džan pro eňori rači dži andre Cezarea.”
24 Rozkazinďa, hoj te anen le grajes, te thoven upre le Pavol te bešel a sastes les te ľidžan ko vladaris Felix. 25 A pisinďa leske kajso ľil: 26 “O Klaudius Lyzijaš paľikerel le lačhe vladariske le Felixoske! 27 Kale manušes zaile o Židi a kamle les te murdarel, ale avľom le slugaďenca a cirdňom lenge les avri andral o vasta, bo dodžanľom man hoj hino Rimanos. 28 Kamňom man mište te dodžanel, soske pre leste vakeren a ľigenďom les tele angle lengeri Bari rada. 29 Avľom pre oda, hoj pre leste vakeren vaš varesave lava andral lengero zakonos, ale na kerďa ňič vaš soske mušinďahas te merel, abo te džal andre bertena. 30 Sar mange dine te džanel, hoj so kamen te kerel o Židi le manušeske, takoj les bičhaďom ke tute. Rozkazinďom olenge so pre leste vakeren, hoj te vareso len hin pre leste, mi phenen oda tuke.” [“Av sasto!”] 31 Avke o slugaďa kerde oda, so lenge sas phendo. Ile le Pavol a ľigende les prekal e rat andre Antipatrida. 32 Pre aver džives ola, so džanas pro graja, gele dureder le Pavloha a okla slugaďa gele pale andre kasarňa. 33 Sar okla doavle andre Cezarea, dine le vladariske o ľil a ačhade angle leste le Pavol. 34 Pal oda sar pregenďa o vladaris o ľil, phučľa lestar andral savi provincija hino. Sar pes dodžanľa, hoj hino andral e Cilicija, 35 phenďa: “Sar ena ade ola, so pre tute vakeren, šunava tut mište avri.” A rozkazinďa, hoj les te stražinen andre le Herodesiskero palacis.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk