Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

O Pavol phenel sar pačanďiľa

1 A o Pavol phenďa: “Muršale, phralale the dadale! Šunen akana so me pre oda phenav.”
2 Sar šunde, hoj ke lende prevakerďa andre hebrejsko čhib, sas mek cicheder. 3 A phenďa: “Me som Židos, uľiľom ( pes narodzinďom) andre Cilicijsko Tarzus, ale bariľom avri andre kada foros paš o pindre le Gamalieloske. Ode sikľiľom o Zakonos amare dadengero a džavas pal o Del avke, sar the tumen adadžives. 4 Somas oda, so pro meriben džalas pre oda pačaben, phandavas a davas andre bertena le muršen the le džuvľen. 5 Miro švedkos hin o nekbareder rašaj the savore phuredera. Sar lendar chudňom o ľila pro phrala, džavas andro Damaskus, hoj len te phandav a te anav andro Jeruzalem, hoj len te maren. 6 Ačhiľa pes mange sar džavas imar paš o Damaskus, avke vaj pro dilos, hoj jekhvareste avľa andral o ňebos igen zoralo kham a zaučarďa man andre. 7 Peľom pre phuv a šunďom o hangos, savo mange phenďa: ‘Saul, Saul, soske pre mande džas?’ 8 A me odphenďom: ‘Ko sal Rajeja?’ Odphenďa mange: ‘Me som o Ježiš Nazaretsko, oda pre kaste tu džas.’ 9 Ola, so sas manca, dikhle oda kham a daranďile pes, ale o hangos, so manca vakerelas, na šunde. 10 Me phenďom: ‘So majinav te kerel, Rajeja?’ O Raj mange odphenďa: ‘Ušči a dža andro Damaskus, ode pes tuke phenela savoro, so mušines te kerel.’ 11 Ole zorale khamestar na dikhavas ňič a vaš oda man ile le vastestar, ola so sas manca, avke geľom andro Damaskus. 12 Varesavo Ananijaš, pobožno murš so doľikerelas o zakonos a pal savo mište vakeren savore Židi so ode bešen, 13 avľa, ačhiľa paš ma a phenďa mange: ‘Phrala, Saul, dikh pale!’ A takoj mange phundrile o jakha a dikhľom les. 14 O Ananijaš phenďa: ‘O Del amare dadengero peske tut anglal kidňa avri, hoj te prindžares leskeri voľa the te dikhes ole Čačipnaskeres a te šunes o hangos andral leskero muj, 15 bo aveha leskero švedkos maškar savore manuša a vakereha pal oda, so dikhľal the šunďal. 16 Akana so užares? Ušči, de tut te bolel, thov tut tire binendar a lašar o nav le Rajeskero.’ 17 Sar avľom pale andro Jeruzalem a modľinavas man andro chramos ačhiľa pes, hoj dikhľom viďenie. 18 Dikhľom les, sar mange phenel: ‘Siďar a dža avri andral o Jeruzalem, bo na prilena tire lava pal mande.’ 19 Me phenďom: ‘Rajeja, on džanen, hoj me phandavas andro berteni a maravas andro sinagogi olen so pačan andre tu. 20 The akor, sar murdarde le Štefan tire švedkos, me somas ode a davas lenge o čačipen, sar les murdarenas a ačhavas paš o gada olenge, so les murdarenas.’ 21 Pre oda mange phenďa: ‘Dža, bo me tut bičhavava dur maškar o manuša so nane Židi.’ ” 22 Šunenas les dži akor medik na phenďa kada lav. Paľis chudle zoraha te vriskinel a phende: “Murdar les! Kajso manuš mi džal het pal o svetos! Našči dživel!”

O Pavol phenel hoj hino Rimanos

23 Sar vriskinenas a čhivkerenas o uprune gada pal peste tele the o prachos andro luftos,
24 phenďa o veliťeľis, hoj te len le Pavol andro kasarňi. Diňa les te zbičinel a phenďa, hoj les te šunen avri, hoj pes te dodžanel vaš soske pre leste avke vriskinen. 25 Sar imar les ile, hoj les te zbičinen, phenďa o Pavol le veliťeľiske upral o šel slugaďa, bo ov ode ačhelas: “Či šaj maren le Rimanos bičoha bi o sudos?” 26 Sar oda šunďa o veliťeľis upral o šel, geľa oda te phenel le veliťeľiske upral o ezeros a phenďa leske: “Dikh, hoj so kereha! Bo kada manuš hino Rimanos.” 27 Akor avľa o veliťeľis paš o Pavol a phenďa leske: “Phen mange, sal tu Rimanos?” Ov odphenďa: “He, som.” 28 O veliťeľis odphenďa: “Me mange vaš o but love cinďom, oda hoj te avav Rimanos.” O Pavol phenďa: “Ale me uľiľom ( pes narodzinďom) sar Rimanos.” 29 Avke lestar takoj odgele, ola so les kamle te marel. The o veliťeľis pes daranďiľa, sar šunďa, hoj o Pavol hino Rimanos, bo diňa les te phandel. 30 Paľis, pre aver džives, kamelas mište te džanel soske pre leste vakeren o Židi. Iľa leske pal o vasta tele o puta a phenďa, hoj pes te zdžan o nekbareder rašaja the e caľi Bari rada. Anďa tele le Pavol a ačhaďa les angle lende.