Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

O Pavol phenel sar pačanďiľa

1 A o Pavol phenďa: “Muršale, phralale the dadale! Šunen akana so me pre oda phenav.”
2 Sar šunde, hoj ke lende prevakerďa andre hebrejsko čhib, sas mek cicheder. 3 A phenďa: “Me som Židos, uľiľom ( pes narodzinďom) andre Cilicijsko Tarzus, ale bariľom avri andre kada foros paš o pindre le Gamalieloske. Ode sikľiľom o Zakonos amare dadengero a džavas pal o Del avke, sar the tumen adadžives. 4 Somas oda, so pro meriben džalas pre oda pačaben, phandavas a davas andre bertena le muršen the le džuvľen. 5 Miro švedkos hin o nekbareder rašaj the savore phuredera. Sar lendar chudňom o ľila pro phrala, džavas andro Damaskus, hoj len te phandav a te anav andro Jeruzalem, hoj len te maren. 6 Ačhiľa pes mange sar džavas imar paš o Damaskus, avke vaj pro dilos, hoj jekhvareste avľa andral o ňebos igen zoralo kham a zaučarďa man andre. 7 Peľom pre phuv a šunďom o hangos, savo mange phenďa: ‘Saul, Saul, soske pre mande džas?’ 8 A me odphenďom: ‘Ko sal Rajeja?’ Odphenďa mange: ‘Me som o Ježiš Nazaretsko, oda pre kaste tu džas.’ 9 Ola, so sas manca, dikhle oda kham a daranďile pes, ale o hangos, so manca vakerelas, na šunde. 10 Me phenďom: ‘So majinav te kerel, Rajeja?’ O Raj mange odphenďa: ‘Ušči a dža andro Damaskus, ode pes tuke phenela savoro, so mušines te kerel.’ 11 Ole zorale khamestar na dikhavas ňič a vaš oda man ile le vastestar, ola so sas manca, avke geľom andro Damaskus. 12 Varesavo Ananijaš, pobožno murš so doľikerelas o zakonos a pal savo mište vakeren savore Židi so ode bešen, 13 avľa, ačhiľa paš ma a phenďa mange: ‘Phrala, Saul, dikh pale!’ A takoj mange phundrile o jakha a dikhľom les. 14 O Ananijaš phenďa: ‘O Del amare dadengero peske tut anglal kidňa avri, hoj te prindžares leskeri voľa the te dikhes ole Čačipnaskeres a te šunes o hangos andral leskero muj, 15 bo aveha leskero švedkos maškar savore manuša a vakereha pal oda, so dikhľal the šunďal. 16 Akana so užares? Ušči, de tut te bolel, thov tut tire binendar a lašar o nav le Rajeskero.’ 17 Sar avľom pale andro Jeruzalem a modľinavas man andro chramos ačhiľa pes, hoj dikhľom viďenie. 18 Dikhľom les, sar mange phenel: ‘Siďar a dža avri andral o Jeruzalem, bo na prilena tire lava pal mande.’ 19 Me phenďom: ‘Rajeja, on džanen, hoj me phandavas andro berteni a maravas andro sinagogi olen so pačan andre tu. 20 The akor, sar murdarde le Štefan tire švedkos, me somas ode a davas lenge o čačipen, sar les murdarenas a ačhavas paš o gada olenge, so les murdarenas.’ 21 Pre oda mange phenďa: ‘Dža, bo me tut bičhavava dur maškar o manuša so nane Židi.’ ” 22 Šunenas les dži akor medik na phenďa kada lav. Paľis chudle zoraha te vriskinel a phende: “Murdar les! Kajso manuš mi džal het pal o svetos! Našči dživel!”

O Pavol phenel hoj hino Rimanos

23 Sar vriskinenas a čhivkerenas o uprune gada pal peste tele the o prachos andro luftos,
24 phenďa o veliťeľis, hoj te len le Pavol andro kasarňi. Diňa les te zbičinel a phenďa, hoj les te šunen avri, hoj pes te dodžanel vaš soske pre leste avke vriskinen. 25 Sar imar les ile, hoj les te zbičinen, phenďa o Pavol le veliťeľiske upral o šel slugaďa, bo ov ode ačhelas: “Či šaj maren le Rimanos bičoha bi o sudos?” 26 Sar oda šunďa o veliťeľis upral o šel, geľa oda te phenel le veliťeľiske upral o ezeros a phenďa leske: “Dikh, hoj so kereha! Bo kada manuš hino Rimanos.” 27 Akor avľa o veliťeľis paš o Pavol a phenďa leske: “Phen mange, sal tu Rimanos?” Ov odphenďa: “He, som.” 28 O veliťeľis odphenďa: “Me mange vaš o but love cinďom, oda hoj te avav Rimanos.” O Pavol phenďa: “Ale me uľiľom ( pes narodzinďom) sar Rimanos.” 29 Avke lestar takoj odgele, ola so les kamle te marel. The o veliťeľis pes daranďiľa, sar šunďa, hoj o Pavol hino Rimanos, bo diňa les te phandel. 30 Paľis, pre aver džives, kamelas mište te džanel soske pre leste vakeren o Židi. Iľa leske pal o vasta tele o puta a phenďa, hoj pes te zdžan o nekbareder rašaja the e caľi Bari rada. Anďa tele le Pavol a ačhaďa les angle lende.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk