Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Pal o drom andro Jeruzalem

1 Sar geľam lendar het, odgeľam la loďaha pro moros. Rovnones doavľam andro Kos, pre aver džives andro Rhodos a odarik andre Patara.
2 Ode arakhľam loďa savi džalas andre Fenicija a geľam laha. 3 Dikhahas dural o Ciprus, obgeľam les pal e baľogňi sera a džahas la loďaha andre Sirija. Zaačhiľam andro Tirus, bo ode kampľa la loďake te thovel tele oda, so ľidžalas. 4 Arakhľam ode avri le učeňiken a ačhiľam ode efta dživesa. Ola učeňika phenenas le Pavloske prekal o Duchos, hoj te na džal upre andro Jeruzalem. 5 Sar pregele ola efta dživesa, džahas dureder. Savore džene le romňijenca the le čhavenca amen ľigende, až dži avri pal o foros. Ode pro brehos geľam pro khoča a modľinďam pes. 6 Sar lendar odgeľam, geľam andre loďa a on gele pale khere. 7 Preačhiľam te džal la loďaha andral o Tir akor, sar doavľam andre Ptolemaida. Ode paľikerďam le phralenge a ačhiľam ode jekh džives. 8 Paľis pre aver džives, ola so samas le Pavloha, doavľam andre Cezarea. Ode geľam andro kher ko Filip, so sas evaňjelistas. Ov sas jekh ole efta dženendar a ačhiľam ode ke leste. 9 Les sas štar pačivale čhaja a on prorokinenas. 10 Medik ode samas a ačhiľam ode buter dživesa, avľa ode varesavo prorokos andral e Judsko, vičhinelas pes Agabus. 11 Sar avľa paš amende, iľa le Pavloskero sirimos, phandľa peske o vasta the o pindre a phenďa: “Kada phenel o Sentno Duchos: ‘Kavke phandena andro Jeruzalem ole muršes, kaskero hin kada sirimos a dena les andro vasta le manušenge so nane Židi.’ ” 12 Sar oda šunďam, mangahas les the amen the o phrala andral o foros, hoj te na džal upre andro Jeruzalem. 13 Ale o Pavol odphenďa: “So keren? Soske roven a dukhaven miro jilo? Bo me som pripravimen, na ča man te del te phandel, ale te kampelas the te merel andro Jeruzalem vaš o nav le Rajeskero le Ježišoskero.” 14 Sar dikhľam, hoj pes na del te prevakerel, preačhiľam a phenďam: “Mi ačhel pes e voľa le Rajeskeri.” 15 Pal ola dživesa pes pripravinďam a geľam upre andro Jeruzalem. 16 Avenas amenca the varesave učeňika andral e Cezarea a ľigenenas amen ke varesavo Ciperčanos, savo pes vičhinelas Mnason. Ov sas maškar o čirlatune učeňika a ke leste kamňam te bešel.

O Pavol andro Jeruzalem

17 Sar doavľam andro Jeruzalem, o phrala amen radišagoha priile.
18 Pre aver džives, geľa o Pavol amenca ko Jakob a avle ode the savore phuredera. 19 Paľikerďa lenge a chudňa lenge te vakerel avri savoro, so kerďa o Del prekal leskeri buči, le manušenca, so nane Židi. 20 Sar oda on šunde, lašarenas le Devles a phende: “Dikhes phrala, hoj igen but Židi pačanďile a savore zorales doľikerenas o zakonos. 21 Pal tute pes došunde, hoj sikaves le Židen so dživen maškar o nažidi, hoj te oddžan le Mojžišostar, bo phenes lenge hoj te na občhinen ( obrezinen) le čhavoren a te na doľikeren o tradiciji. 22 Akana, so kereha? Bo sar pes došunena, hoj avľal, zdžana pes but džene. 23 Ker oda, so tuke phenas: hin amen štar murša, so dine lav le Devleske. 24 Le len tuha a jekhetane lenca tut obžužar a počin vaš lenge, hoj peske te den te hoľinel o šere. Paľis savoredžene prindžarena, hoj nane čačipen oda so pal tu šunde, ale hoj the tu korkoro doľikeres o zakonos. 25 A le manušenge so nane Židi a pačanďile, amen pisinďam hoj na mušinen savoro te doľikerel, ča hoj te na keren lubipen a te na chan o rat, aňi oda so hin obetimen le modlenge, aňi le tasade džvirinakere masestar.” 26 Akor iľa o Pavol ole muršen a pre aver džives pes lenca diňa te obžužarel. Geľa andro chramos a diňa lenge te džanel keci dživesa ľikerela oda so pes obžužarel a hoj pal ola dživesa pes anela e obeta vaš dojekh lendar.

O Židi zalen le Pavol

27 Sar imar predžalas ola efta dživesa, dikhle les andro chramos o Židi andral e Azija a marde upre savore manušen.
28 Chudle les a vriskinenas: “Muršale andral o Izrael, pomožinen! Kada hin oda manuš, so savoredženen všadzik sikavel a vakerel pro manuša, pro zakonos the pre kada than, mek the le Greken anďa andro chramos a meľarďa kada sentno than!” 29 Bo angle oda dikhle le Trofimus andral o Efezus le Pavloha andro foros a gondoľinenas peske, hoj les o Pavol iľa andro chramos. 30 Calo foros peha čhalaďa a zgele pes o manuša, chudle le Pavol a ľidžanas les avri andral o chramos a takoj phandle o vudar.

O veliťeľis zachraňinel le Pavol

31 Andre oda, sar les imar džanas te murdarel, pes došunďa o veliťeľis upral o ezeros slugaďa, hoj hin bari vika andro Jeruzalem.
32 Ov peha takoj iľa le slugaďen the le veliťeľen upral o šel a denašľa maškar lende. Sar dikhle o manuša le veliťeľis the le slugaďen, preačhile te marel le Pavol. 33 O veliťeľis avľa paš leste, chudňa les a diňa te phandel duje lancenca. Phučľa lendar: “Koda hin kada manuš? So kerďa?” 34 Ale sako ole but manušendar vriskinelas vareso aver. Sar pes o veliťeľis angle vika našči dodžanľa o čačipen, rozkazinďa, hoj les te len andre kasarňa. 35 Sar avľa o Pavol paš o garadiči ( ganki), ačhiľa pes oda, hoj les mušinde o slugaďa te ľidžal pro vasta anglo manuša, 36 bo savore ola but nipi džanas pal leste a vriskinenas: “Murdaren les!” 37 Angle oda, sar les imar ľidžanas andre kasarňa, phenďa o Pavol le veliťeľiske: “Šaj tuke vareso phenav?” A ov odphenďa: “Džanes grecki? 38 Na sal tu oda Egipťanos, so anglo vajkeci dživesa marďa upre a ľigenďa pre pušťa štar ezera (4 000) živaňen?” 39 O Pavol pre oda phenďa: “Me som Židos, občanos andral o Tarzus, so hin nachodcavo foros andre Cilicijsko phuv a mangav tut, domuk mange te prevakerel ko nipi.” 40 Sar leske domukľa, ačhiľa o Pavol pro garadiči a kerďa le manušenge le vasteha, hoj te čhiten. Sar sas savoredžene čhit, prevakerďa ke lende andre hebrejsko čhib.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk