Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Pal o drom andro Jeruzalem

1 Sar geľam lendar het, odgeľam la loďaha pro moros. Rovnones doavľam andro Kos, pre aver džives andro Rhodos a odarik andre Patara.
2 Ode arakhľam loďa savi džalas andre Fenicija a geľam laha. 3 Dikhahas dural o Ciprus, obgeľam les pal e baľogňi sera a džahas la loďaha andre Sirija. Zaačhiľam andro Tirus, bo ode kampľa la loďake te thovel tele oda, so ľidžalas. 4 Arakhľam ode avri le učeňiken a ačhiľam ode efta dživesa. Ola učeňika phenenas le Pavloske prekal o Duchos, hoj te na džal upre andro Jeruzalem. 5 Sar pregele ola efta dživesa, džahas dureder. Savore džene le romňijenca the le čhavenca amen ľigende, až dži avri pal o foros. Ode pro brehos geľam pro khoča a modľinďam pes. 6 Sar lendar odgeľam, geľam andre loďa a on gele pale khere. 7 Preačhiľam te džal la loďaha andral o Tir akor, sar doavľam andre Ptolemaida. Ode paľikerďam le phralenge a ačhiľam ode jekh džives. 8 Paľis pre aver džives, ola so samas le Pavloha, doavľam andre Cezarea. Ode geľam andro kher ko Filip, so sas evaňjelistas. Ov sas jekh ole efta dženendar a ačhiľam ode ke leste. 9 Les sas štar pačivale čhaja a on prorokinenas. 10 Medik ode samas a ačhiľam ode buter dživesa, avľa ode varesavo prorokos andral e Judsko, vičhinelas pes Agabus. 11 Sar avľa paš amende, iľa le Pavloskero sirimos, phandľa peske o vasta the o pindre a phenďa: “Kada phenel o Sentno Duchos: ‘Kavke phandena andro Jeruzalem ole muršes, kaskero hin kada sirimos a dena les andro vasta le manušenge so nane Židi.’ ” 12 Sar oda šunďam, mangahas les the amen the o phrala andral o foros, hoj te na džal upre andro Jeruzalem. 13 Ale o Pavol odphenďa: “So keren? Soske roven a dukhaven miro jilo? Bo me som pripravimen, na ča man te del te phandel, ale te kampelas the te merel andro Jeruzalem vaš o nav le Rajeskero le Ježišoskero.” 14 Sar dikhľam, hoj pes na del te prevakerel, preačhiľam a phenďam: “Mi ačhel pes e voľa le Rajeskeri.” 15 Pal ola dživesa pes pripravinďam a geľam upre andro Jeruzalem. 16 Avenas amenca the varesave učeňika andral e Cezarea a ľigenenas amen ke varesavo Ciperčanos, savo pes vičhinelas Mnason. Ov sas maškar o čirlatune učeňika a ke leste kamňam te bešel.

O Pavol andro Jeruzalem

17 Sar doavľam andro Jeruzalem, o phrala amen radišagoha priile.
18 Pre aver džives, geľa o Pavol amenca ko Jakob a avle ode the savore phuredera. 19 Paľikerďa lenge a chudňa lenge te vakerel avri savoro, so kerďa o Del prekal leskeri buči, le manušenca, so nane Židi. 20 Sar oda on šunde, lašarenas le Devles a phende: “Dikhes phrala, hoj igen but Židi pačanďile a savore zorales doľikerenas o zakonos. 21 Pal tute pes došunde, hoj sikaves le Židen so dživen maškar o nažidi, hoj te oddžan le Mojžišostar, bo phenes lenge hoj te na občhinen ( obrezinen) le čhavoren a te na doľikeren o tradiciji. 22 Akana, so kereha? Bo sar pes došunena, hoj avľal, zdžana pes but džene. 23 Ker oda, so tuke phenas: hin amen štar murša, so dine lav le Devleske. 24 Le len tuha a jekhetane lenca tut obžužar a počin vaš lenge, hoj peske te den te hoľinel o šere. Paľis savoredžene prindžarena, hoj nane čačipen oda so pal tu šunde, ale hoj the tu korkoro doľikeres o zakonos. 25 A le manušenge so nane Židi a pačanďile, amen pisinďam hoj na mušinen savoro te doľikerel, ča hoj te na keren lubipen a te na chan o rat, aňi oda so hin obetimen le modlenge, aňi le tasade džvirinakere masestar.” 26 Akor iľa o Pavol ole muršen a pre aver džives pes lenca diňa te obžužarel. Geľa andro chramos a diňa lenge te džanel keci dživesa ľikerela oda so pes obžužarel a hoj pal ola dživesa pes anela e obeta vaš dojekh lendar.

O Židi zalen le Pavol

27 Sar imar predžalas ola efta dživesa, dikhle les andro chramos o Židi andral e Azija a marde upre savore manušen.
28 Chudle les a vriskinenas: “Muršale andral o Izrael, pomožinen! Kada hin oda manuš, so savoredženen všadzik sikavel a vakerel pro manuša, pro zakonos the pre kada than, mek the le Greken anďa andro chramos a meľarďa kada sentno than!” 29 Bo angle oda dikhle le Trofimus andral o Efezus le Pavloha andro foros a gondoľinenas peske, hoj les o Pavol iľa andro chramos. 30 Calo foros peha čhalaďa a zgele pes o manuša, chudle le Pavol a ľidžanas les avri andral o chramos a takoj phandle o vudar.

O veliťeľis zachraňinel le Pavol

31 Andre oda, sar les imar džanas te murdarel, pes došunďa o veliťeľis upral o ezeros slugaďa, hoj hin bari vika andro Jeruzalem.
32 Ov peha takoj iľa le slugaďen the le veliťeľen upral o šel a denašľa maškar lende. Sar dikhle o manuša le veliťeľis the le slugaďen, preačhile te marel le Pavol. 33 O veliťeľis avľa paš leste, chudňa les a diňa te phandel duje lancenca. Phučľa lendar: “Koda hin kada manuš? So kerďa?” 34 Ale sako ole but manušendar vriskinelas vareso aver. Sar pes o veliťeľis angle vika našči dodžanľa o čačipen, rozkazinďa, hoj les te len andre kasarňa. 35 Sar avľa o Pavol paš o garadiči ( ganki), ačhiľa pes oda, hoj les mušinde o slugaďa te ľidžal pro vasta anglo manuša, 36 bo savore ola but nipi džanas pal leste a vriskinenas: “Murdaren les!” 37 Angle oda, sar les imar ľidžanas andre kasarňa, phenďa o Pavol le veliťeľiske: “Šaj tuke vareso phenav?” A ov odphenďa: “Džanes grecki? 38 Na sal tu oda Egipťanos, so anglo vajkeci dživesa marďa upre a ľigenďa pre pušťa štar ezera (4 000) živaňen?” 39 O Pavol pre oda phenďa: “Me som Židos, občanos andral o Tarzus, so hin nachodcavo foros andre Cilicijsko phuv a mangav tut, domuk mange te prevakerel ko nipi.” 40 Sar leske domukľa, ačhiľa o Pavol pro garadiči a kerďa le manušenge le vasteha, hoj te čhiten. Sar sas savoredžene čhit, prevakerďa ke lende andre hebrejsko čhib.