Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

Pal o drom andro Jeruzalem

1 Sar geľam lendar het, odgeľam la loďaha pro moros. Rovnones doavľam andro Kos, pre aver džives andro Rhodos a odarik andre Patara.
2 Ode arakhľam loďa savi džalas andre Fenicija a geľam laha. 3 Dikhahas dural o Ciprus, obgeľam les pal e baľogňi sera a džahas la loďaha andre Sirija. Zaačhiľam andro Tirus, bo ode kampľa la loďake te thovel tele oda, so ľidžalas. 4 Arakhľam ode avri le učeňiken a ačhiľam ode efta dživesa. Ola učeňika phenenas le Pavloske prekal o Duchos, hoj te na džal upre andro Jeruzalem. 5 Sar pregele ola efta dživesa, džahas dureder. Savore džene le romňijenca the le čhavenca amen ľigende, až dži avri pal o foros. Ode pro brehos geľam pro khoča a modľinďam pes. 6 Sar lendar odgeľam, geľam andre loďa a on gele pale khere. 7 Preačhiľam te džal la loďaha andral o Tir akor, sar doavľam andre Ptolemaida. Ode paľikerďam le phralenge a ačhiľam ode jekh džives. 8 Paľis pre aver džives, ola so samas le Pavloha, doavľam andre Cezarea. Ode geľam andro kher ko Filip, so sas evaňjelistas. Ov sas jekh ole efta dženendar a ačhiľam ode ke leste. 9 Les sas štar pačivale čhaja a on prorokinenas. 10 Medik ode samas a ačhiľam ode buter dživesa, avľa ode varesavo prorokos andral e Judsko, vičhinelas pes Agabus. 11 Sar avľa paš amende, iľa le Pavloskero sirimos, phandľa peske o vasta the o pindre a phenďa: “Kada phenel o Sentno Duchos: ‘Kavke phandena andro Jeruzalem ole muršes, kaskero hin kada sirimos a dena les andro vasta le manušenge so nane Židi.’ ” 12 Sar oda šunďam, mangahas les the amen the o phrala andral o foros, hoj te na džal upre andro Jeruzalem. 13 Ale o Pavol odphenďa: “So keren? Soske roven a dukhaven miro jilo? Bo me som pripravimen, na ča man te del te phandel, ale te kampelas the te merel andro Jeruzalem vaš o nav le Rajeskero le Ježišoskero.” 14 Sar dikhľam, hoj pes na del te prevakerel, preačhiľam a phenďam: “Mi ačhel pes e voľa le Rajeskeri.” 15 Pal ola dživesa pes pripravinďam a geľam upre andro Jeruzalem. 16 Avenas amenca the varesave učeňika andral e Cezarea a ľigenenas amen ke varesavo Ciperčanos, savo pes vičhinelas Mnason. Ov sas maškar o čirlatune učeňika a ke leste kamňam te bešel.

O Pavol andro Jeruzalem

17 Sar doavľam andro Jeruzalem, o phrala amen radišagoha priile.
18 Pre aver džives, geľa o Pavol amenca ko Jakob a avle ode the savore phuredera. 19 Paľikerďa lenge a chudňa lenge te vakerel avri savoro, so kerďa o Del prekal leskeri buči, le manušenca, so nane Židi. 20 Sar oda on šunde, lašarenas le Devles a phende: “Dikhes phrala, hoj igen but Židi pačanďile a savore zorales doľikerenas o zakonos. 21 Pal tute pes došunde, hoj sikaves le Židen so dživen maškar o nažidi, hoj te oddžan le Mojžišostar, bo phenes lenge hoj te na občhinen ( obrezinen) le čhavoren a te na doľikeren o tradiciji. 22 Akana, so kereha? Bo sar pes došunena, hoj avľal, zdžana pes but džene. 23 Ker oda, so tuke phenas: hin amen štar murša, so dine lav le Devleske. 24 Le len tuha a jekhetane lenca tut obžužar a počin vaš lenge, hoj peske te den te hoľinel o šere. Paľis savoredžene prindžarena, hoj nane čačipen oda so pal tu šunde, ale hoj the tu korkoro doľikeres o zakonos. 25 A le manušenge so nane Židi a pačanďile, amen pisinďam hoj na mušinen savoro te doľikerel, ča hoj te na keren lubipen a te na chan o rat, aňi oda so hin obetimen le modlenge, aňi le tasade džvirinakere masestar.” 26 Akor iľa o Pavol ole muršen a pre aver džives pes lenca diňa te obžužarel. Geľa andro chramos a diňa lenge te džanel keci dživesa ľikerela oda so pes obžužarel a hoj pal ola dživesa pes anela e obeta vaš dojekh lendar.

O Židi zalen le Pavol

27 Sar imar predžalas ola efta dživesa, dikhle les andro chramos o Židi andral e Azija a marde upre savore manušen.
28 Chudle les a vriskinenas: “Muršale andral o Izrael, pomožinen! Kada hin oda manuš, so savoredženen všadzik sikavel a vakerel pro manuša, pro zakonos the pre kada than, mek the le Greken anďa andro chramos a meľarďa kada sentno than!” 29 Bo angle oda dikhle le Trofimus andral o Efezus le Pavloha andro foros a gondoľinenas peske, hoj les o Pavol iľa andro chramos. 30 Calo foros peha čhalaďa a zgele pes o manuša, chudle le Pavol a ľidžanas les avri andral o chramos a takoj phandle o vudar.

O veliťeľis zachraňinel le Pavol

31 Andre oda, sar les imar džanas te murdarel, pes došunďa o veliťeľis upral o ezeros slugaďa, hoj hin bari vika andro Jeruzalem.
32 Ov peha takoj iľa le slugaďen the le veliťeľen upral o šel a denašľa maškar lende. Sar dikhle o manuša le veliťeľis the le slugaďen, preačhile te marel le Pavol. 33 O veliťeľis avľa paš leste, chudňa les a diňa te phandel duje lancenca. Phučľa lendar: “Koda hin kada manuš? So kerďa?” 34 Ale sako ole but manušendar vriskinelas vareso aver. Sar pes o veliťeľis angle vika našči dodžanľa o čačipen, rozkazinďa, hoj les te len andre kasarňa. 35 Sar avľa o Pavol paš o garadiči ( ganki), ačhiľa pes oda, hoj les mušinde o slugaďa te ľidžal pro vasta anglo manuša, 36 bo savore ola but nipi džanas pal leste a vriskinenas: “Murdaren les!” 37 Angle oda, sar les imar ľidžanas andre kasarňa, phenďa o Pavol le veliťeľiske: “Šaj tuke vareso phenav?” A ov odphenďa: “Džanes grecki? 38 Na sal tu oda Egipťanos, so anglo vajkeci dživesa marďa upre a ľigenďa pre pušťa štar ezera (4 000) živaňen?” 39 O Pavol pre oda phenďa: “Me som Židos, občanos andral o Tarzus, so hin nachodcavo foros andre Cilicijsko phuv a mangav tut, domuk mange te prevakerel ko nipi.” 40 Sar leske domukľa, ačhiľa o Pavol pro garadiči a kerďa le manušenge le vasteha, hoj te čhiten. Sar sas savoredžene čhit, prevakerďa ke lende andre hebrejsko čhib.