Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

O Pavol pregeľa e Macedonija the o Grecko

1 Sar pes imar preačhile te vesekedinel, vičhinďa o Pavol ke peste le učeňiken, zoraľarďa len, obchudle pes a paľis odgeľa andre Macedonija.
2 Sar pregeľa ola phuva, delas len zor andro pačaben butere lavenca a avľa andro Grecko. 3 Ačhiľa ode trin čhon a paľis kamňa te džal la loďaha andre Sirija. Vaš oda, hoj o Židi pes pre leste kidenas, rozgondoľinďa pes, hoj avela pale prekal e Macedonija. 4 Džanas leha až dži andre Azija o Sopater, le Pyrroskero čhavo andral o Bereanos, the o Aristarchus the o Sekundus andral e Tesalonika. Džanas leha the o Gajos Derbijansko the o Timoteus, the andral e Azija mek o Tichikus the o Trofimus. 5 On gele anglal a užarenas amen andre Troada.

O Pavol kazinel andre Troada a uštavel le Eutichus andral o meriben

6 Pal ola dživesa sar pes chal o marikľa, geľam la loďaha andral o Filipi a pandže dživesenca doavľam pal lende andre Troada, kaj ačhiľam efta džives.
7 Ešebno džives andro kurko, sar pes zgeľam te phagerel o maro, o Pavol lenge kazinelas. Vakerelas but o lav dži pal jepaš rat, bo pre aver džives kamňa te džal het. 8 Andre upruno kher, kaj samas zgele, sas but lampi. 9 Jekh terno manuš, so pes vičhinelas Eutichus, bešelas andre oblaka. Vaš oda, hoj o Pavol but vakerelas, cirdelas les pro soviben a zasuča avke zorales, hoj peľa pal o trito poschodie tele. Sar les hazdle, sas mulo. 10 Ale o Pavol geľa tele, čhiďa pes pre leste, obchudľa les a phenďa: “Ma daran tumen, bo leskeri duša hiňi andre leste.” 11 Paľis geľa pale upre, phagerelas a chalas o maro. Vakerelas lenca but, až dži tosara a paľis geľa het. 12 Le terne manušes ande džidones a savoren sas olestar radišagos. 13 O Pavol amenge phenďa, hoj kamel te džal pešones andro Asus a amen geľam la loďaha anglal a ode majinďam le Pavol te lel upre pre loďa. 14 Sar pes amenca arakhľa andro Asus, iľam les andre loďa a avľam andre Mitilena. 15 Odarik geľam la loďaha het a pre dujto džives avľam paš o Chios a pre trito džives geľam la loďaha paš o Samos. Paľis pre aver džives avľam andro Miletus. 16 Bo o Pavol peske phenďa, hoj obdžala o Efezus a na ačhela ode, hoj pes te na zľikerel andre Azija. Bo kamelas te avel pro Letňice andro Jeruzalem, te pes oda diňahas.

O Pavol le Efežanenca andro Miletus

17 Andral o Miletus bičhaďa andro Efezus a vičhinďa ke peste le phurederen andral o zboros.
18 Sar avle paš leste phenďa lenge: “Tumen džanen, hoj ešebne dživesestar, kanastar avľom andre Azija, somas calo časos ( ideos) maškar tumende. 19 Služinavas le Rajeske andre caľi pokora, le apsenca, prekal o skuški, save pre ma avenas pal le Židengeri sera. 20 Ňič olestar, so tumenge uľahas pre hasna na garuďom andre. Ale vakeravas a sikavavas tumen anglo manuša pal o khera, 21 davas o sveďectvo le Židenge the le Grekenge, hoj pes te visaren ko Del a te pačan andre amaro Raj Ježiš Kristus. 22 Avke akana, ispidlo le Duchostar, džav andro Jeruzalem, the te na džanav so pes manca ode ačhela. 23 Ča ajci, hoj o Sentno Duchos mange furt sikavel pal o fori a phenel, hoj man ode užarel e bertena the o pharipen. 24 Ale me olestar na ačhav, aňi miro dživipen nane ajso dragano, sar oda hoj radišagoha te dodenašav miro denašiben the te dokerav e služba, savi priiľom le Rajestar le Ježišostar. Odi služba hin te vakerel avri o lav pal le Devleskero lačhipen. 25 Akana džanav, hoj ňiko tumendar maškar kaste phiravas a vakeravas le Devleskero kraľišagos, man imar buter na dikhela. 26 Vaš oda tumenge adadžives phenav, hoj som žužo savoredženengere ratestar. 27 Bo me tumenge phenďom sa so kamel o Del, ňič tumenge na garuďom andre. 28 Merkinen pre tumende the pro calo stados, andre savo tumen o Sentno Duchos ačhaďa sar pastoren, hoj te čaľaren le Devleskeri khangeri, savi peske cinďa peskere rateha. 29 Bo me džanav, hoj - pal oda sar me džava het - avena maškar tumende dzive ruva ( vlki), save na sajinena o stados. 30 Bo mek the maškar tumende ena ajse manuša, so previsarena o lava, hojča te cirden pal peste le učeňiken. 31 Vaš oda merkinen! Ma bisteren pre oda, hoj rat-džives trin berš na preačhiľom tumenge te vakerel pre goďi le apsenca, sakoneske tumendar. 32 Avke akana phralale, dav tumen le Devleske the leskere jileskere laveske, savo tumen šaj del zor te barol the o ďeďictvos savore sentnenca. 33 Me na kamňom ňikaskero rup abo somnakaj, abo varekaskere gada. 34 Tumen korkore džanen, hoj oda so mange varekana kampelas, the olenge so sas manca, mange zarodavas korkoro mire vastenca. 35 Savoro tumenge sikaďom, hoj kampel te kerel buči, te ľikerel le slaben a te na bisteren pro lava le Rajeskere le Ježišoskere, bo ov phenďa: ‘Bachtaleder hin te del, sar te lel.’ ” 36 Sar oda dophenďa, geľa pro khoča savoredženenca a modľinďa pes. 37 A avľa pre savoredženende baro roviben, obchudenas le Pavol pašal e men a čhumidenas les. 38 Nekbuter len dukhalas oda lav sar phenďa o Pavol, hoj imar buter les na dikhena. A ľigende les dži paš e loďa.