Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

O Pavol pregeľa e Macedonija the o Grecko

1 Sar pes imar preačhile te vesekedinel, vičhinďa o Pavol ke peste le učeňiken, zoraľarďa len, obchudle pes a paľis odgeľa andre Macedonija.
2 Sar pregeľa ola phuva, delas len zor andro pačaben butere lavenca a avľa andro Grecko. 3 Ačhiľa ode trin čhon a paľis kamňa te džal la loďaha andre Sirija. Vaš oda, hoj o Židi pes pre leste kidenas, rozgondoľinďa pes, hoj avela pale prekal e Macedonija. 4 Džanas leha až dži andre Azija o Sopater, le Pyrroskero čhavo andral o Bereanos, the o Aristarchus the o Sekundus andral e Tesalonika. Džanas leha the o Gajos Derbijansko the o Timoteus, the andral e Azija mek o Tichikus the o Trofimus. 5 On gele anglal a užarenas amen andre Troada.

O Pavol kazinel andre Troada a uštavel le Eutichus andral o meriben

6 Pal ola dživesa sar pes chal o marikľa, geľam la loďaha andral o Filipi a pandže dživesenca doavľam pal lende andre Troada, kaj ačhiľam efta džives.
7 Ešebno džives andro kurko, sar pes zgeľam te phagerel o maro, o Pavol lenge kazinelas. Vakerelas but o lav dži pal jepaš rat, bo pre aver džives kamňa te džal het. 8 Andre upruno kher, kaj samas zgele, sas but lampi. 9 Jekh terno manuš, so pes vičhinelas Eutichus, bešelas andre oblaka. Vaš oda, hoj o Pavol but vakerelas, cirdelas les pro soviben a zasuča avke zorales, hoj peľa pal o trito poschodie tele. Sar les hazdle, sas mulo. 10 Ale o Pavol geľa tele, čhiďa pes pre leste, obchudľa les a phenďa: “Ma daran tumen, bo leskeri duša hiňi andre leste.” 11 Paľis geľa pale upre, phagerelas a chalas o maro. Vakerelas lenca but, až dži tosara a paľis geľa het. 12 Le terne manušes ande džidones a savoren sas olestar radišagos. 13 O Pavol amenge phenďa, hoj kamel te džal pešones andro Asus a amen geľam la loďaha anglal a ode majinďam le Pavol te lel upre pre loďa. 14 Sar pes amenca arakhľa andro Asus, iľam les andre loďa a avľam andre Mitilena. 15 Odarik geľam la loďaha het a pre dujto džives avľam paš o Chios a pre trito džives geľam la loďaha paš o Samos. Paľis pre aver džives avľam andro Miletus. 16 Bo o Pavol peske phenďa, hoj obdžala o Efezus a na ačhela ode, hoj pes te na zľikerel andre Azija. Bo kamelas te avel pro Letňice andro Jeruzalem, te pes oda diňahas.

O Pavol le Efežanenca andro Miletus

17 Andral o Miletus bičhaďa andro Efezus a vičhinďa ke peste le phurederen andral o zboros.
18 Sar avle paš leste phenďa lenge: “Tumen džanen, hoj ešebne dživesestar, kanastar avľom andre Azija, somas calo časos ( ideos) maškar tumende. 19 Služinavas le Rajeske andre caľi pokora, le apsenca, prekal o skuški, save pre ma avenas pal le Židengeri sera. 20 Ňič olestar, so tumenge uľahas pre hasna na garuďom andre. Ale vakeravas a sikavavas tumen anglo manuša pal o khera, 21 davas o sveďectvo le Židenge the le Grekenge, hoj pes te visaren ko Del a te pačan andre amaro Raj Ježiš Kristus. 22 Avke akana, ispidlo le Duchostar, džav andro Jeruzalem, the te na džanav so pes manca ode ačhela. 23 Ča ajci, hoj o Sentno Duchos mange furt sikavel pal o fori a phenel, hoj man ode užarel e bertena the o pharipen. 24 Ale me olestar na ačhav, aňi miro dživipen nane ajso dragano, sar oda hoj radišagoha te dodenašav miro denašiben the te dokerav e služba, savi priiľom le Rajestar le Ježišostar. Odi služba hin te vakerel avri o lav pal le Devleskero lačhipen. 25 Akana džanav, hoj ňiko tumendar maškar kaste phiravas a vakeravas le Devleskero kraľišagos, man imar buter na dikhela. 26 Vaš oda tumenge adadžives phenav, hoj som žužo savoredženengere ratestar. 27 Bo me tumenge phenďom sa so kamel o Del, ňič tumenge na garuďom andre. 28 Merkinen pre tumende the pro calo stados, andre savo tumen o Sentno Duchos ačhaďa sar pastoren, hoj te čaľaren le Devleskeri khangeri, savi peske cinďa peskere rateha. 29 Bo me džanav, hoj - pal oda sar me džava het - avena maškar tumende dzive ruva ( vlki), save na sajinena o stados. 30 Bo mek the maškar tumende ena ajse manuša, so previsarena o lava, hojča te cirden pal peste le učeňiken. 31 Vaš oda merkinen! Ma bisteren pre oda, hoj rat-džives trin berš na preačhiľom tumenge te vakerel pre goďi le apsenca, sakoneske tumendar. 32 Avke akana phralale, dav tumen le Devleske the leskere jileskere laveske, savo tumen šaj del zor te barol the o ďeďictvos savore sentnenca. 33 Me na kamňom ňikaskero rup abo somnakaj, abo varekaskere gada. 34 Tumen korkore džanen, hoj oda so mange varekana kampelas, the olenge so sas manca, mange zarodavas korkoro mire vastenca. 35 Savoro tumenge sikaďom, hoj kampel te kerel buči, te ľikerel le slaben a te na bisteren pro lava le Rajeskere le Ježišoskere, bo ov phenďa: ‘Bachtaleder hin te del, sar te lel.’ ” 36 Sar oda dophenďa, geľa pro khoča savoredženenca a modľinďa pes. 37 A avľa pre savoredženende baro roviben, obchudenas le Pavol pašal e men a čhumidenas les. 38 Nekbuter len dukhalas oda lav sar phenďa o Pavol, hoj imar buter les na dikhena. A ľigende les dži paš e loďa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk