Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

Andro Korint. O Akvila the e Priscilla

1 Paľis odgeľa o Pavol andral o Ateni a avľa andro foros Korint.
2 Ode arakhľa varesave Židos so pes vičhinelas Akvila, ov sas andral o Pontus a nadočirla avľa peskera romňaha la Priscillaha andral e Talijaňiko. Sodujdžene ode avle vaš oda, bo o Klaudius diňa avri oda, hoj savore Židi mušinen te džal het andral o Rim. O Pavol pes prithoďa paš lende 3 a vaš oda, hoj džanelas te kerel o stani, avke sar on, bešelas ke lende a kerelas lenca. 4 Vakerelas andre sinagoga sako sombat a prevakerelas le Židen the le Greken. 5 Sar avle andral e Macedonija o Silas the o Timoteus, o Pavol diňa calo peskero časos ( ideos) pre oda, hoj te vakerel o lav a te dokazinel le Židenge, hoj o Ježiš hin o Kristus. 6 Ale sar pre leste o Židi džanas a namište vakerenas pro Del, razinďa avri o Pavol peskere gada lengere prachostar a phenďa lenge: “Tumaro rat pre tumaro šero, me som žužo, akanastar džava ko manuša so nane Židi.” 7 Odgeľa odarik a geľa andro kher ke varesavo manuš, savo pes daralas le Devlestar. Leskero nav sas Titus Justus a leskero kher sas igen pašes paš e sinagoga. 8 O Krispus, angluno andral e sinagoga, pačanďiľa le Rajeske cale peskere khereha. A the but aver Korinťana, sar šunenas, pačanas a denas pes te bolel. 9 O Raj phenďa le Pavloske rači andro viďenie: “Ma dara tut, ale vaker a ma av čhit, 10 bo me som tuha a ňiko pre tu na thovela o vast, hoj tuke te kerel vareso nalačho, bo hin man andre kada foros but manuša.” 11 A ačhiľa ode berš the šov čhon a sikavelas len le Devleskero lav.

O Gallion

12 Sar sas o Gallion guverneris andre Achaja, uščile o Židi jekhetane pro Pavol a ľigende les pro sudos.
13 Phende: “Kada marel upre le manušen, hoj te lašaren le Devles avke, sar o zakonos na domukel.” 14 Sar imar kamňa o Pavol te prevakerel, phenďa o Gallion le Židenge: “Te oda uľahas Židale vareso, so pes na kerel, abo varesavi aver nalačhi veca, šunďomas tumen avri avke, sar kampel. 15 Ale te tumen vesekedinen vaš o lav, vaš o nava the vaš tumaro zakonos, oda tumenge korkore keren avri, bo me na kamav te avel sudcas oleske.” 16 A čhiďa len odarik avri. 17 Akor chudle savore Židi te marel le Sostenes, anglunes andral e sinagoga, takoj pre oda than kaj pes sudzinel. Ale o Gallion pre oda ňič na phenďa. 18 O Pavol ode ačhiľa mek but dživesa, ale paľis pes rozgeľa le phralenca. Geľa la loďaha andre Sirija a leha geľa e Priscilla the o Akvila. Andre Kenchrea peske diňa te strihinel o bala, bo diňa ajso lav. 19 Sar avle andro foros Efezus, o Pavol len ode mukľa a geľa korkoro andre sinagoga, kaj vakerelas le Židenca. 20 Sar les mangenas, hoj ode te ačhel buter časos, ov na kamňa 21 a sar pes lenca rozgeľa phenďa: “Te kamela o Del avava pale ke tumende.” Avke geľa la loďaha andral o Efezus. 22 Doavľa andre Cezarea a geľa upre andro Jeruzalem te dikhel e khangeri a odarik geľa andre Antiochija.

Trito drom le Pavloskero. O Apollo andro Efezus

23 Pal oda sar ode imar ačhiľa varesavo časos, geľa pale dureder. Jekh pal aver phirelas pale galatsko phuv the pale Frigija a delas zor pro duchos savore učeňiken.
24 Andro Efezus avľa varesavo Židos andral e Alexandrija, so pes vičhinelas Apollo. Ov sas murš savo džanelas te vakerel a sas zoralo andro Devleskero lav. 25 O Apollo sas imar avrisikado le Rajeskere dromeske a labarde duchoha vakerelas a sikavelas mište pal o Raj Ježiš, the te prindžarelas ča le Janoskero boľipen. 26 Bi e dar chudňa te vakerel the andre sinagoga. Sar les šunde e Priscilla the o Akvila, ile les ke peste a feder leske avri vakerde le Devleskero drom. 27 Sar o Apollo kamňa te džal andre Achaja, o phrala leske pomožinde oleha, hoj pisinde le učeňikenge hoj les te prilen. Sar ode avľa, igen pomožinďa olenge, so pačanďile prekal o lačhipen le Devleskero. 28 O Apollo zorales phenelas pre goďi le Židenge angle savore nipi a sikavelas le Devleskere Laveha, hoj o Ježiš hin o Mesijašis.