Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Andro Korint. O Akvila the e Priscilla

1 Paľis odgeľa o Pavol andral o Ateni a avľa andro foros Korint.
2 Ode arakhľa varesave Židos so pes vičhinelas Akvila, ov sas andral o Pontus a nadočirla avľa peskera romňaha la Priscillaha andral e Talijaňiko. Sodujdžene ode avle vaš oda, bo o Klaudius diňa avri oda, hoj savore Židi mušinen te džal het andral o Rim. O Pavol pes prithoďa paš lende 3 a vaš oda, hoj džanelas te kerel o stani, avke sar on, bešelas ke lende a kerelas lenca. 4 Vakerelas andre sinagoga sako sombat a prevakerelas le Židen the le Greken. 5 Sar avle andral e Macedonija o Silas the o Timoteus, o Pavol diňa calo peskero časos ( ideos) pre oda, hoj te vakerel o lav a te dokazinel le Židenge, hoj o Ježiš hin o Kristus. 6 Ale sar pre leste o Židi džanas a namište vakerenas pro Del, razinďa avri o Pavol peskere gada lengere prachostar a phenďa lenge: “Tumaro rat pre tumaro šero, me som žužo, akanastar džava ko manuša so nane Židi.” 7 Odgeľa odarik a geľa andro kher ke varesavo manuš, savo pes daralas le Devlestar. Leskero nav sas Titus Justus a leskero kher sas igen pašes paš e sinagoga. 8 O Krispus, angluno andral e sinagoga, pačanďiľa le Rajeske cale peskere khereha. A the but aver Korinťana, sar šunenas, pačanas a denas pes te bolel. 9 O Raj phenďa le Pavloske rači andro viďenie: “Ma dara tut, ale vaker a ma av čhit, 10 bo me som tuha a ňiko pre tu na thovela o vast, hoj tuke te kerel vareso nalačho, bo hin man andre kada foros but manuša.” 11 A ačhiľa ode berš the šov čhon a sikavelas len le Devleskero lav.

O Gallion

12 Sar sas o Gallion guverneris andre Achaja, uščile o Židi jekhetane pro Pavol a ľigende les pro sudos.
13 Phende: “Kada marel upre le manušen, hoj te lašaren le Devles avke, sar o zakonos na domukel.” 14 Sar imar kamňa o Pavol te prevakerel, phenďa o Gallion le Židenge: “Te oda uľahas Židale vareso, so pes na kerel, abo varesavi aver nalačhi veca, šunďomas tumen avri avke, sar kampel. 15 Ale te tumen vesekedinen vaš o lav, vaš o nava the vaš tumaro zakonos, oda tumenge korkore keren avri, bo me na kamav te avel sudcas oleske.” 16 A čhiďa len odarik avri. 17 Akor chudle savore Židi te marel le Sostenes, anglunes andral e sinagoga, takoj pre oda than kaj pes sudzinel. Ale o Gallion pre oda ňič na phenďa. 18 O Pavol ode ačhiľa mek but dživesa, ale paľis pes rozgeľa le phralenca. Geľa la loďaha andre Sirija a leha geľa e Priscilla the o Akvila. Andre Kenchrea peske diňa te strihinel o bala, bo diňa ajso lav. 19 Sar avle andro foros Efezus, o Pavol len ode mukľa a geľa korkoro andre sinagoga, kaj vakerelas le Židenca. 20 Sar les mangenas, hoj ode te ačhel buter časos, ov na kamňa 21 a sar pes lenca rozgeľa phenďa: “Te kamela o Del avava pale ke tumende.” Avke geľa la loďaha andral o Efezus. 22 Doavľa andre Cezarea a geľa upre andro Jeruzalem te dikhel e khangeri a odarik geľa andre Antiochija.

Trito drom le Pavloskero. O Apollo andro Efezus

23 Pal oda sar ode imar ačhiľa varesavo časos, geľa pale dureder. Jekh pal aver phirelas pale galatsko phuv the pale Frigija a delas zor pro duchos savore učeňiken.
24 Andro Efezus avľa varesavo Židos andral e Alexandrija, so pes vičhinelas Apollo. Ov sas murš savo džanelas te vakerel a sas zoralo andro Devleskero lav. 25 O Apollo sas imar avrisikado le Rajeskere dromeske a labarde duchoha vakerelas a sikavelas mište pal o Raj Ježiš, the te prindžarelas ča le Janoskero boľipen. 26 Bi e dar chudňa te vakerel the andre sinagoga. Sar les šunde e Priscilla the o Akvila, ile les ke peste a feder leske avri vakerde le Devleskero drom. 27 Sar o Apollo kamňa te džal andre Achaja, o phrala leske pomožinde oleha, hoj pisinde le učeňikenge hoj les te prilen. Sar ode avľa, igen pomožinďa olenge, so pačanďile prekal o lačhipen le Devleskero. 28 O Apollo zorales phenelas pre goďi le Židenge angle savore nipi a sikavelas le Devleskere Laveha, hoj o Ježiš hin o Mesijašis.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk