Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

O Pavol lel peha le Timoteus

1 Avke doavľa o Pavol andro Derbi the andre Listra. Ode sas varesavo učeňikos so pes vičhinelas Timoteus, leskeri daj sas pačabnaskeri Židovka a leskero dad sas Grekos.
2 O phrala andral e Listra the Ikonija pal leste mište vakerenas. 3 Les kamňa o Pavol hoj te džal leha pro droma. Anglo Židi so ode bešenas les občhinďa ( obrezinďa), bo sako džanelas pal leskero dad, hoj sas Grekos. 4 Sar phirenas pal ola fori phenenas lenge, hoj te doľikeren oda, so phende o apoštola the o phuredera andral o Jeruzalem. 5 O khangera zoraľonas andro pačaben a džives so džives sas buter džene.

O drom andre Macedonija

6 Sar pregele e Frigija the e Galatsko phuv, bo o Sentno Duchos lenge na domukľa te vakerel o lav andre Azija,
7 avle paš e Mizija a kamenas te džal andre Bitinija, ale o Duchos le Ježišoskero lenge na domukľa. 8 Avke obgele e Mizija a avle tele andre Troada. 9 Ode dikhľa o Pavol rači viďenie: varesavo murš, Macedončanos, ačhelas a mangelas les a phenďa: “Av andre Macedonija a pomožin amenge!” 10 Sar dikhľa o viďenie, takoj pal oda siďarahas te džal andre Macedonija. Avke oleske achaľuvahas, hoj o Raj amen ode vičhinel, hoj lenge te vakeras o evaňjelium. 11 Akor geľam la loďaha andral e Troada rovnones andre Samotrakija a pre aver džives andro Neapolis.

E Lidija pačal

12 Odarik geľam andro Filipi, so hin ešebno foros andral jekh kolonija andre Macedonija. Samas andre oda foros vajkeci dživesa.
13 Sombatone geľam pal e foroskeri kapura paš o paňi, kaj peske gondoľinenas hoj pes zdžana o Židi pre modľitba. Bešľam peske a vakerahas le džuvľenca, so pes ode zgele. 14 Šunelas amen varesavi džuvľi so pes vičhinelas Lidija, savi bikenelas o lole pochtana a sas andral o foros Tijatir. Oj pes daralas le Devlestar a o Raj lake phundraďa o jilo, hoj mište te achaľol oda, so vakerel o Pavol. 15 Sar pes bolďa oj the calo lakero kher, mangelas amen: “Te phenen pal mande, hoj man hin pačaben andro Raj, akor aven andre miro kher a bešen ke mande.” A prevakerďa amen.

O Pavol the o Silas andre bertena

16 Ačhiľa pes, sar džahas pre modľitba, hoj pes amenca arakhľa varesavi čhaj, sava sas vražišagoskero duchos. Le vražišagoha delas te zarodel peskere rajenge bare love.
17 Oj phirelas pal o Pavol the pal amende a vriskinelas: “Kala manuša hine o služobňika le Nekbaredere Devleskere a on tumenge phenen o lava, sar šaj aven zachraňimen!” 18 Kada kerelas but dživesa. Ale le Pavloske oda na sas pre dzeka, visaľiľa a phenďa ole duchoske: “Rozkazinav tuke andro nav Ježiš Kristus, dža andral late avri!” A o duchos latar takoj andre odi ora geľa het. 19 Ale sar dikhle lakere raja, hoj oleha našade o rodipen, chudle le Pavol the le Silas a ľidžanas len pro pľacos anglo nekbareder manuša ole foroske. 20 Ande len anglo veliťeľa a phende: “Kala manuša hine Židi a keren vzbura andre amaro foros 21 a sikaven o zviki, save amen o Rimana našči aňi prilas, aňi doľikeras.” 22 Andre oda avle pre lende the o nipi a o veliťeľa pal lende cirdle tele o gada a dine len le pacenca te marel. 23 Sar imar len but marde, čhide len andre bertena a le stražňikoske andral e bertena phende, hoj len mište te stražinel. 24 Sar chudňa o stražňikos oda prikaz, čhiďa len andre andruňi bertena a o pindre lenge zaphandľa andro kaštune kľigina. 25 Ale pal jepaš rat o Pavol the o Silas pes modľinenas a giľavenas o giľa pre le Devleskeri chvala a o bertenoša len šunenas. 26 Jekhvareste razisaľiľa e phuv až avke, hoj la bertenakere zakladi pes čhalade. Takoj phundrile savore vudara a savore puta pes otkerde. 27 Sar uščiľa o stražňikos andral e bertena a dikhľa, hoj savore vudara andre bertena hin phundrade, cirdňa avri e šabľa a kamňa pes te murdarel. Gondoľinelas peske hoj o bertenoša denašle. 28 Ale o Pavol vičhinďa zorale hangoha a phenďa leske: “Ma ker tuke ňič nalačho, bo savore sam ade!” 29 Sar peske mangľa e lampa, denašľa andre, izdralas a peľa anglo Pavol the Silas. 30 Ľigenďa len avri a phenďa: “Rajale, so kampel te kerel hoj te avav zachraňimen?” 31 On leske phende: “Pača andro Raj Ježiš Kristus a aveha zachraňimen tu the calo tiro kher!” 32 Vakerenas leske, the savorenge so sas andre leskero kher, le Rajeskero lav. 33 Mek rači andre odi ora len iľa, thoďa lenge avri o rani a takoj pes diňa te bolel ov, the calo leskero kher. 34 Paľis len iľa upre andre peskero kher, thoďa lenge pro skamind o chaben a radisaľolas cale peskere khereha, hoj pačanďiľa andro Del. 35 Sar sas džives, bičhade o veliťeľa le slugaďen hoj te džan te phenel: “Premuk kale manušen!” 36 O stražňikos la bertenakero phenďa le Pavloske: “O veliťeľa bičhade le slugaďen, hoj tumen te premukav. Avke akana džan avri andro smirom.” 37 Ale o Pavol lenge phenďa: “Ešeb amen marde angle savore nipi - the te sam Rimana - a aňi amen na sudzinde, ale čhide andre bertena a akana amen počoral traden avri?” 38 O slugaďa dine te džanel ola lava le veliťeľenge. On pes daranas, sar šunde hoj hine Rimana. 39 Avle, odmangle pes lenge a sar len ile avri mangenas len, hoj te džan het andral o foros. 40 Sar avle avri andral e bertena gele ke Lidija, dikhle le phralen a radisaľile lenge. Paľis gele het.