Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Vesekedinen pes vaš o občhinďipen.

1 Andral e Judsko avle tele varesave džene a sikavenas le phralen, hoj te pes na občhinena (obrezinena) avke sar oda diňa o Mojžiš, našči ena zachraňimen.
2 Vaš oda pes lenca vesekedinenas o Pavol the o Barnabaš. Dovakerde pes, hoj o Pavol the o Barnabaš the mek vareko lendar te džal ola vecaha upre andro Jeruzalem ko apoštola the ko phuredera. 3 Akor len bičhaďa e khangeri a gele prekal e Fenicija the Samarija. Vakerenas pal oda, hoj the aver nipi pes visarde ko Del a savore phralen sas olestar baro radišagos. 4 Sar doavle andro Jeruzalem, priiľa len e khangeri, o apoštola the o phuredera. A on lenge phenenas avri savoro so lenca kerďa o Del. 5 A phenenas the pal oda, hoj uščile varesave le farizejendar so pačanďile a phenenas le manušenge so nane Židi, hoj pes te občhinen (obrezinen) a te doľikeren le Mojžišoskero zakonos. 6 Akor pes o apoštola the o phuredera zgele, hoj pal oda te gondoľinen. 7 Pal oda, sar imar buter vakerenas, uščiľa o Peter a phenďa lenge: “Muršale, phralale! Tumen džanen, hoj čirlastar peske man o Del tumendar kidňa avri, hoj mandar te šunen the aver nipi o evaňjelium a te pačan. 8 O Del, savo prindžarel o jile pes ke lende pridžanľa oleha, hoj len diňa le Sentne Duchos, avke sar the amen, 9 bo na kerďa ňisavo rozďjelis maškar amende the lende a žužarďa lengere jile le pačabnaha, avke sar amare. 10 Kamen akana te choľarel le Devles oleha, hoj thoven pre men le učeňikenge o pharipen, savo na birinenas te ľidžal aňi amare dada, aňi amen? 11 Ale amen pačas, hoj prekal o lačhipen, so del o Raj o Ježiš Kristus avaha zachraňimen avke sar the on.” 12 Savore ola but nipi preačhile te vakerel, akor sar šunde le Barnabaš the le Pavol te vakerel save bare ďivi the zazraki kerďa o Del prekal lende maškar o manuša so nane Židi. 13 Sar preačhile te vakerel, phenďa o Jakob: “Muršale, phralale, šunen man! 14 O Šimon akana vakerelas pal oda, sar peske o Del ešebnovar kidňa avri manušen le nažidendar, hoj te aven leskere nipi. 15 Oleha pasinen the o lava le prorokengere, sar hin pisimen: 16 ‘Paľis avava pale a ačhavava o rozpelo kher le Davidoskero a oda, so hin tele čhido, pale ačhavava a thovava les te ačhel pre peskero than, 17 hoj the okla manuša te roden le Rajes, savore so nane Židi, saven vičhinďom, hoj te aven mire, avke phenel o Raj, so kerel kada savoro.’ 18 Imar čirla pes olestar džanel. 19 Vaš oda phenav, hoj na kampel te kerel pharipen le nažidenge, so pes visarde ko Del, 20 ale kampel lenge te pisinel ľil, hoj te na keren lubipen a te na chan o rat the oda, so hin obetimen le modlenge the le tasade džvirinakere masestar. 21 Bo le Mojžišoskero zakonos pes imar čirla genel sako sombat andro sinagogi a leskere lava vakeren andre dojekh foros.” 22 Akor o apoštola the o phuredera the e caľi khangeri peske phende, hoj elas mište te kidaha pestar avri muršen a bičhavaha len andre Antiochija. Bičhade le Barnabaš the le Pavol a lenca bičhade le Juda - so les vičhinen Barsabaš - the le Silas, so sas anglune murša maškar o phrala. 23 Pisinde a bičhade lenca kada: “O apoštola, o phuredera the o phrala andral o Jeruzalem pozdravinen le phralen andral o aver narodi andre Antiochija, Sirija the Cilicija. 24 Šunďam, hoj varesave džene amendar tumen na den smirom le lavenca a previsarde tumare goďa, bo phenen hoj tumen te občhinen ( obrezinen) a te doľikeren o zakonos. Ale amen lenge ňič na phenďam, 25 vaš oda pes savoredžene jekhetane dovakerďam, hoj kidaha avri muršen a bičhavaha len ke tumende le Barnabašiha the le Pavloha - amare phralenca saven kamas, 26 le manušenca, so dine peskere dživipena vaš o nav amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero. 27 Vaš oda bičhavas le Juda the le Silas, hoj the on korkore tumenge oda te phenen. 28 Bo le Sentne Duchoske the amenge pes avke dičholas, hoj te na čhivas pre tumende buter ňisavo pharipen, ča ipen oda, so igen kampel: 29 Hoj te na keren lubipen a te na chan o rat the oda, so hin obetimen le modlenge the le tasade džvirinakere masestar. Te kada savoro doľikerena, mište kerena. Ačhen Devleha!” 30 Sar pes rozgele, doavle andre Antiochija, zvičhinde o zhromažďeňje a dine lenge o ľil. 31 Sar les pregende, radisaľile oleske. 32 O Juda the o Silas podhazdenas le phralen andro pačaben butere lavenca a zoraľarenas len, bo the on sas proroka. 33 Sar imar ode ačhile varesavo časos ( ideos), rozgele pes le phralenca andro smirom a gele pale ke ola, so len bičhade. 34 [No o Silas dikhelas avke, hoj ode te ačhel.] 35 O Pavol the o Barnabaš ačhile andre Antiochija the mek but aver džene lenca a ode sikavenas the vakerenas le Rajeskero lav.

O Barnabaš pes rozdžal le Pavloha

36 Pal vajkeci dživesa phenďa o Pavol le Barnabašiske: “Noča, džas ča pale te dikhel amare phralen pal savore fori, savenge vakerďam le Rajeskero lav a dikhaha sar lenge džal.”
37 O Barnabaš kamňa hoj peha te len le Jan, saves vičhinen the Marek. 38 Ale le Pavloske pes dičholas avke, hoj na kampel peha te lel oles, so lendar odgeľa andral e Pamfilija a na geľa lenca andre buči. 39 Vaš oda pes maškar peste avke kerde, hoj pes rozgele. O Barnabaš peha iľa le Marek a gele pre loďa andro Ciprus. 40 O Pavol peske kidňa avri le Silas. O phrala les thode andre le Rajeskero lačhipen 41 a phirelas pal e Sirija the Cilicija a podhazdelas andro pačaben o khangera.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk