Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

O apoštola andre Ikonija

1 The andre Ikonija pes ačhiľa oda, hoj gele andre Židoviko sinagoga a sar vakerenas, pačanďile igen but Židi the Greki.
2 Ale o Židi, so na pačanďile, marde upre a choľarde le nažiden pro phrala. 3 No ačhile ode buter časos ( ideos) a vakerenas bi e dar o lav pal le Devleskero lačhipen. A o Raj pes pridžanelas ke lende avke, hoj pes ačhenas bare ďivi the zazraki prekal lengere vasta. 4 A rozulade pes o nipi andro foros: jekh sas le Židenca a dujte le apoštolenca. 5 O Židi the o nažidi peske phende olenca so len ľidžan, hoj džana pre lende a čhivkerena andre lende le barenca. 6 Ale on pes olestar dodžanle a denašle andre phuv Likaonija, andro fori Listra the Derbi the andro phuva ode pašes 7 a vakerenas ode o evaňjelium.

Andre Listra

8 Andre Listra bešelas varesavo murš, leskere pindre sas bi e zor kanastar uľiľa ( pes narodzinďa) a mek šoha ( ňikda) na phirďa.
9 Oda manuš šunelas le Pavol te vakerel a ov pre leste dikhľa. Sar dikhľa, hoj les hin pačaben hoj te avel avri sasťardo, 10 phenďa zorale hangoha: “Ušči upre a ačh rovnones pre tire pindre!” Ov chučiľa upre a phirelas. 11 A sar dikhle o nipi, so kerďa o Pavol, chudle te vriskinel a phende andre likaonitsko čhib: “O devla pes sikade sar manuša a avle tele paš amende!” 12 Le Barnabaš vičhinenas Zeus a le Pavol Hermes, bo ov ľidžalas o lav. 13 O rašaj andral o Zeusoskero chramos, savo sas anglo lengero foros, anďa biken the venci ke kapura a kamňa ode le nipenca lenge te obetinel. 14 Ale sar oda šunde o apoštola o Barnabaš the o Pavol, čhingerde pre peste o gada, denašle maškar o nipi, vičhinenas 15 a phenenas: “Muršale, soda keren? Se the amen sam ča manuša, avke sar the tumen. A vakeras tumenge o evaňjelium, hoj te visaľon kale mule modlendar ko džido Del, so kerďa o ňebos the e phuv the o moros the savoro, so andre hin. 16 Varekana mukelas te džal savore naroden lengere dromenca, 17 no the avke na preačhelas o Del te del te džanel pal peste. Kerelas o lačhipen, delas o brišind andral o ňebos the uľipen pro maľi, pherďarelas amen le chabeneha the le radišagoha andro jile!” 18 Kale lavenca len varesar phares prevakerde a zaačhade, hoj lenge te na obetinen. 19 Ale pal oda avle o Židi andral e Antiochija the andral e Ikonija a marde upre le nipen. Čhivkerenas le barenca andro Pavol, ľigende les avri andral o foros a gondoľinenas peske, hoj muľa. 20 No sar ačhile o učeňika pašal leste, uščiľa a geľa lenca andro foros. A pre aver džives geľa le Barnabašiha andro Derbi.

O apoštola aven pale andre Antiochija

21 Sar imar dovakerde ole foroske o evaňjelium a dochudle but dženen a kerde lendar učeňiken, avle pale andre Listra, andre Ikonija the andre Antiochija.
22 Ode zoraľarenas le učeňiken pro duchos a povzbudzinenas len, hoj te ačhen andro pačaben. Phenenas lenge, hoj andre le Devleskero kraľišagos musaj te džal prekal o but pharipena. 23 Andro khangera kidenas avri le phurederen la modľitbaha the le postoha. Paľis len la modľitbaha dine le Rajeske andre savo pačanďile. 24 Sar pregele e Pisidija, doavle andre Pamfilija. 25 Sar dovakerde o lav andre Perga, gele andre Atalija. 26 Odarik gele la loďaha pale andre Antiochija, khatar anglal oda avri avle a kaj len thode andre le Devleskero lačhipen ke buči, savi akana dokerde. 27 Sar doavle, zgele pes le pačabnaskerenca, a vakerenas lenge avri so kerďa lenca o Del the oda, hoj phundraďa le nažidenge o drom ko pačaben. 28 Ačhile ode le učeňikenca but časos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk