Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

E khangeri kidel avri le Barnabaš the le Saul

1 Andre khangeri andre Antiochija sas proroka the učiťeľa: o Barnabaš, o Šimon, so les vičhinen Kalo, o Lucius andral e Cirenija, o Manahem (savo sas avri barardo paš o guverneris Herodes) the o Saul.
2 Sar služinenas le Rajeske a poscinenas, phenďa lenge o Sentno Duchos: “Odlen mange le Barnabaš the le Saul, pre odi buči, pre savi len me avri kidňom.” 3 Akor poscinenas, modľinenas pes, thode pre lende o vasta a premukle len. 4 On sas bičhade le Sentne Duchostar, avle tele andre Selucija a odarik gele la loďaha andro Ciprus. 5 Sar avle andre Salamina, vakerenas o lav le Devleskero andre le Židengere sinagogi. O Jan sas lenca a pomožinelas lenge. 6 Sar pregele calo ostrovos, až dži andro Pafus, arakhle ode varesave čaroďejňikos, falošne prorokos. Ov sas Židos a vičhinelas pes Barjesus 7 a sas le guverneriha, goďaver muršeha, so pes vičhinelas Sergius Pavlus. A o guverneris peske vičhinďa le Barnabaš the le Saul, bo kamelas te šunel le Devleskero lav. 8 Ale o Elimas, o čaroďejňikos - bo avke pes prethovel leskero nav - lenge ačhelas pro lav a kamelas te odlel le guverneris andral o pačaben. 9 Ale o Saul, savo pes vičhinel the Pavol, sas pherardo le Sentne Duchoha, dikhľa pre leste 10 a phenďa: “O, tu sal le bengeskero čhavo, pherdo andro hamišagos the džungipen - tu, so džas pre dojekh čačipen. Na preačheha te previsarel o žuže droma le Devleskere? 11 Avke akana, dikh, avľa pre tu o vast le Rajeskero: korisaľoha a na dikheha pre varesavo časos ( ideos) o kham!” A takoj pre leste avľa o kaľipen, phirelas pašal peste a rodelas, ko les šaj ľidžal vastestar. 12 Sar dikhľa o guverneris, hoj so pes ačhiľa, pačanďiľa a čudaľinelas pes upral le Rajeskero sikaviben.

Andre Pisidsko Antiochija

13 Paľis o Pavol the ola so sas leha, gele la loďaha andral o Pafus a gele andro foros Pergija andre Pamfilija. O Jan lendar odgeľa andro Jeruzalem.
14 On gele andral e Pergija a avle andre Pisidsko Antiochija. Sombatone gele andre sinagoga a bešle peske. 15 Sar imar pregende andral o zakonos the andral o proroka, bičhade pal lende ola so ľidžan e sinagoga, hoj lenge te phenen: “Muršale phralale, te tumen hin varesavo lav, so šaj pomožinel le manušenge, phenen lenge!” 16 Akor uščiľa o Pavol, sikaďa le vasteha, hoj te šunen a phenďa: “Muršale andral o Izrael the tumen, so pes daran le Devlestar, šunen! 17 Le Izraeloskero Del peske kidňa avri amare daden a hazdňa len upre, akor sar dživenas andre cudzina andre Egiptsko phuv a hazdle vasteha len iľa odarik avri. 18 Vaj saranda (40) berš pre pušťa lenge o Del cerpinelas, oda sar on namište dživenas. 19 Paľis murdarďa avri efta naroden andre Kananejsko phuv a odi phuv lenge rozulaďa. 20 A pal oda vaj štar šel the penda berš (450) len delas sudcen, až dži paš o prorokos Samuel. 21 Akorestar peske mangenas kraľis a o Del lenge diňa pro saranda (40) berš le Saul. Ov sas le Kišoskero čhavo andral e Benjaminoskeri famelija. 22 Sar les paľis iľa het, diňa lenge le David kraľiske, pal savo diňa sveďectvo a phenďa pre leste: ‘Arakhľom le David, le Jesseoskere čhas, muršes pal miro jilo, savo furt kerel miri voľa.’ 23 Andral leste ačhaďa o Del Spasiťeľis le Ježiš, avke sar diňa o lav le Izrael. 24 O Jan imar anglo Ježiš phenelas savore Izraeloskere manušenge, hoj pes te visaren le binendar a te den pes te bolel. 25 Sar imar o Jan dokerelas peskeri buči, phenďa: ‘Me na som oda, so tumenge gondoľinen, hoj som. Ale dikhen, pal ma avel oda, kaske na som hodno te phundravel o kamašľi pro pindre.’ 26 Muršale phralale, le Abrahamoskere čhave, the tumen so pes daran le Devlestar! Tumenge hin bičhado kada lav, so tumen šaj zachraňinel. 27 Bo ola, so bešen andro Jeruzalem, the lengere vodci les na prindžarde. A aleha, hoj les odsudzinde, pes ačhile o lava le prorokengere, so pes genel sako sombat. 28 Na arakhle pre leste ňič, vaš soske mušindehas les te murdarel, no on the avke mangenas le Pilat, hoj les te del te murdarel. 29 Sar imar dokerde savoro, so hin pal leste pisimen, ile les tele pal o kerestos a thode les andro hrobos. 30 Ale o Del les uštaďa andral o meriben, 31 a ov pes paľis buter dživesa sikavelas olenge, so avle leha jekhetane andral e Galileja andro Jeruzalem. On hine akanake leskere švedki anglo nipi. 32 The amen tumenge phenas pal oda lav, so diňa o Del amare daden, hoj o Del les akana doľikerďa lengere čhavenge - amenge - aleha, hoj uštaďa le Ježiš andral o meriben. 33 Avke sar hin pisimen andre dujto žalm: ‘Tu sal miro čhavo, me ačhiľom tiro Dad.’ 34 Oda, hoj les uštaďa andral o meriben, hoj imar na džala pale pre oda than kaj kirňon o ťela, phenďa kavke: ‘Dava tumen sentne the lačhe veci, save phenďom, hoj dava le David.’ 35 A vaš oda phenel pre aver than: ‘Na domukeha tire Sentnoneske, hoj leske te kirňol o ťelos andro hrobos.’ 36 O David andre peskero pokoleňie kerďa le Devleskeri voľa. Sar muľa, sas thodo paš peskere dada a leskero ťelos kirňiľa andro hrobos. 37 Ale oleske, kas o Del uštaďa andral o meriben, o ťelos na kirňiľa. 38 Kamav hoj te džanen, muršale, phralale, hoj prekal leste tumenge šaj el odmukle o bini the savoro, sostar tumen našči ospravedlňinďas le Mojžišoskero zakonos. 39 Andre leste hin ospravedlňimen sako ko pačal. 40 Merkinen pre peste, hoj te na avel pre tumende oda, so imar anglal phende o proroka: 41 ‘Dikhen, tumen so asan le Devlestar, čudaľinena tumen a merena! Bo andre tumare dživesa kerava vareso baro, soske tumen na pačana te tumenge vareko pal oda vakerela.’ ” 42 Sar avenas avri andral e Židengeri sinagoga, mangenas len o nažidi, hoj pre aver sombat te vakeren the lenge ola lava. 43 Sar pes rozgele o manuša, but Židi the o manuša so priile o Židoviko pačaben, džanas pal o Pavol the pal o Barnabaš. On lenca vakerenas a phenenas lenge, hoj te ačhen andre le Devleskero lačhipen. 44 Pre aver sombat pes zgele maj calo foros te šunel le Devleskero lav. 45 Sar dikhle o Židi ole but nipen, avľa andre lende o hamišagos. Chudle te vakerel pre oda, so vakerelas o Pavol, previsarenas o lava a namište vakerenas pro Del. 46 Bi e dar phende o Pavol the o Barnabaš: “Ešebnovar pes mušinďa tumenge te vakerel le Devleskero lav. Ale te les tumen na kamen a korkore tumendar odčhiven o večno dživipen, ta akor dikhen, visaľuvas ko manuša so nane Židi. 47 Bo amenge o Raj avke prikazinďa: ‘Thoďom tut, hoj te ľidžas e zachrana savore narodenge, dži andro posledno agor la phuvake.’ ” 48 Sar oda šunde o nažidi, radisaľonas a lašarenas o lav le Rajeskero. A pačanďile savore, so sas avri kidle andro večno dživipen. 49 O lav le Rajeskero pes ľidžalas pal caľi odi phuv. 50 Ale o Židi marde upre le pobožne anglune džuvľen the le manušen so ľidžan o foros, pre oda, hoj te džan pro Pavol the pro Barnabaš a tradle len avri andral e peskeri phuv. 51 On marde tele pal peskere pindre pre lende o prachos a gele andre Ikonija. 52 A o učeňika sas pherarde le radišagoha the le Sentne Duchoha.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk