Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

O Peter vakerel avri, soske geľa paš o Kornelius

1 Paľis šunde o apoštola the o phrala andre Judsko, hoj the o manuša, so nane Židi priile le Devleskero lav.
2 Sar avľa o Peter upre andro Jeruzalem, dovakerenas leske o pačabnaskere Židi 3 a phende: “Geľal paš o murša, so nane občhinde ( obrezimen) a chahas lenca.” 4 O Peter lenge chudňa sa te vakerel avri a phenďa: 5 “Somas andro foros Joppa, modľinavas man a dikhľom viďenie. Avelas pre mande tele andral o ňebos ajso vareso, sar bari lepeda phandľi le štare agorendar a doavľa dži paš ma. 6 Mište man andre zadikhľom a dikhľom štarpindrengere džviri, save ča hin pre phuv the dzive džviri the ola, so pes cirden pal e phuv the le čiriklen. 7 A šunďom o hangos, savo mange phenďa: ‘Ušči Peter, murdar a cha!’ 8 Me phenďom: ‘Na Rajeja, bo mek šoha ( ňikda) na geľa andre miro muj vareso melalo, abo nažužo.’ 9 O hangos andral o ňebos mange pale phenďa: ‘Pre oda, so o Del žužarďa, tu ma phen melalo!’ 10 Ada sa pes ačhiľa trival a paľis sas pale savoro ilo upre andro ňebos. 11 Takoj andre odi ora, doavle trin murša paš o kher kaj bešavas, saven bičhade ke ma andral e Cezarea. 12 O Duchos mange phenďa, hoj te džav lenca a te na odcirdav man lendar. Avle manca the kala šov phrala a geľam andro kher ke oda murš. 13 Vakerelas amenge, hoj dikhľa andre peskero kher le aňjelos, savo ačhiľa angle leste a phenďa leske: ‘Bičhav andre Joppa vajkeci muršen a vičhin le Šimon, saves vičhinen the Peter. 14 Ov tuke vakerela o lava, savendar aveha zachraňimen tu the calo tiro kher.’ 15 Andre oda, sar chudňom te vakerel, avľa pre lende o Sentno Duchos, avke sar angle oda pre amende. 16 A avľa mange pre goďi oda lav le Rajeskero, sar phenďa: ‘O Jan bolelas le paňeha, ale tumen avena bolde le Sentne Duchoha.’ 17 Te len o Del diňa ajso daros sar the amen, so pačanďiľam andro Raj Ježiš Kristus, akor ko som me, hoj man te ačhavav le Devleske?” 18 Sar oda šunde preačhile te vakerel, lašarenas le Devles a phende: “The le manušenge, so nane Židi, diňa o Del hoj pes te visaren ke leste a te el len o dživipen.”

O evaňjelium andre Antiochija. Nav kresťanos

19 Andre ola pharipena, save avle akor, sar murdarde le Štefan, pes rozdenašle ola, so pačanas le Rajeske. Gele až dži andre Fenicija, pro Ciprus the andre Antiochija. Na vakerenas o Lav ňikaske, ča le Židenge.
20 Ale varesave lendar sas the andral o Ciprus the Cirenija. Sar avle andre Antiochija, vakerenas the le Grekenge avri pal o Ježiš Kristus. 21 O vast le Rajeskero sas lenca a but džene pačanďile a visaľile kijo Del. 22 Došunďa pes pal oda o zboros andro Jeruzalem a bičhade le Barnabaš dži andre Antiochija. 23 Sar ode avľa a dikhľa oda lačhipen le Devlestar, radisaľiľa a phenelas lenge, hoj te ačhen paš o Raj cale jilenca. 24 Bo o Barnabaš sas lačho manuš, pherdo le Sentne Duchoha the le pačabnaha. A igen but nipi pes dine le Rajeske. 25 Paľis geľa o Barnabaš andro Tarzus te rodel avri le Saul a sar les arakhľa anďa les andre Antiochija. 26 Ačhiľa pes avke, hoj pes calo berš zdžanas andre odi khangeri a sikavenas but nipen. Ačhiľa pes the oda, hoj andre Antiochija ešebnovar dine le učeňiken nav kresťana. 27 Andre ola dživesa avle o proroka andral o Jeruzalem andre Antiochija. 28 Jekh lendar, kaske sas o nav Agabus, uščiľa a o Duchos leske diňa anglal te džanel, hoj pal caľi phuv avela bari bokh. Odi bokh čačes avľa paš o Cisaris Klaudius. 29 Vaš oda peske phende dojekh le učeňikendar, hoj sako dela keci šaj, hoj te pomožinen le phralenge andre Judsko. 30 Paľis oda the kerde a bičhade o love le Barnabašiha the le Sauloha le staršenge andre khangeri.