Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

O Kornelius dikhel viďenie

1 Andre Cezarea sas varesavo murš, so pes vičhinelas Kornelius. Ov sas veliťeľis upral o šel slugaďa, andral e čata, so la vičhinenas Italsko.
2 Ov sas pobožno, daralas pes le Devlestar a the calo leskero kher. Pomožinelas but le čorenge a furt pes modľinelas ko Del. 3 Jekhvar, vaj trin orendar pal o dilos, žužes dikhľa andro viďenie le aňjelos le Devleskeres a ov leske phenďa: “Kornelius!” 4 Ov pes pre leste zadikhľa a predarandutno phenďa: “Soda, Rajeja?” O aňjelos leske odphenďa: “Tiro lačhipen, so kerehas le čorenge the o modľitbi sas avri šunde a o Del pre tu na bisterďa. 5 Avke akana bičhav le muršen andre Joppa a vičhin le Šimon, so les vičhinen the Peter. 6 Ov bešel ke varesavo Šimon, so kerel le cipenca a leskero kher hin paš o moros.” [“Ov tuke phenela, so kampel te kerel.”] 7 A sar odgeľa het o aňjelos, so leha vakerelas, vičhinďa peske o Kornelius duje sluhen the jekhe pobožnone slugaďis, savo paš leste furt ačhelas. 8 Sar imar lenge sa vakerďa avri, bičhaďa len andre Joppa.

O Peter dikhľa viďenie

9 Pre aver džives, sar sas ola murša pro drom a imar sas pašes paš o foros, geľa o Peter pro pados vaj pro dilos pes te modľinel.
10 Igen bokhaľiľa a kamelas te chal. Medik leske kerenas o chaben, dikhľa viďenie. 11 Dikhľa o ňebos phundrado a avelas pre leste tele pre phuv vareso ajso sar bari lepeda, phandľi le štare agorendar. 12 Andre sas savore štarpindrengere džviri, save ča hin pre phuv, the dzive džviri, the ola, so pes cirden pal e phuv, the o čirikle. 13 A prevakerďa ke leste o hangos: “Ušči Peter, murdar a cha!” 14 O Peter phenďa: “Na, Rajeja, bo mek šoha ( ňikda) na chaľom vareso melalo abo nažužo.” 15 Oda hangos leske pale phenďa: “Pre oda, so o Del žužarďa, tu ma phen melalo!” 16 Kada savoro pes ačhiľa trival a paľis sas e lepeda takoj iľi upre andro ňebos. 17 Medik o Peter andre peste gondoľinelas, so leske aleha o Del kamňa te phenel prekal oda so dikhľa, doavle paš e kapura ola murša, so len bičhaďa o Kornelius a phučenas, kaj bešel o Šimon. 18 Vičhinde a phučle lendar, či ode na bešel o Šimon, so les vičhinen Peter. 19 Sar mek gondoľinelas o Peter pal oda so dikhľa, phenďa leske o Duchos: “Dikh, trin murša tut roden. 20 Ušči, dža tele pal o pados a dža lenca! Ma odcirde tut lendar, bo me len bičhaďom.” 21 Sar avľa o Peter tele pal ola murša, so sas pal leste bičhade khatar o Kornelius, phenďa: “Me som oda, kas roden. Soske pal mande avľan?” 22 On odphende: “O Kornelius, veliťeľis upral o šel slugaďa amen bičhaďa. Ov hino čačipnaskero manuš, so daral le Devlestar, saves del calo Židoviko narodos pačiv. O sentno aňjelos leske phenďa, hoj te vičhinel tut andre peskero kher a te šunel tire lava.”

O Peter džal ko Kornelius

23 Akor len vičhinďa o Peter andre a diňa len pačiv. Pre aver džives uščiľa o Peter, geľa lenca a gele leha the varesave phrala andral e Joppa.
24 Pre dujto džives doavle andre Cezarea. O Kornelius len imar užarelas a vičhinďa peske la famelija the peskere lačhe prijaťeľen. 25 Sar geľa o Peter andre a o Kornelius les dikhľa, peľa pro khoča a banďolas anglal leste. 26 Ale o Peter les hazdňa a phenďa: “Ušči, the me som ča manuš.” 27 Vakerelas leha, geľa andre a dikhľa ode but zgele manušen. 28 A phenďa lenge: “Tumen džanen, hoj le Židoske nane domuklo te džal abo te arakhel pes cudzone manušeha. Ale mange sikaďa o Del, hoj te na phenav pal varesavo manuš, hoj hino nažužo abo melalo. 29 Vaš oda avľom a na odphenďom tuke. A akana phučav, soske vaš ma bičhaďan?” 30 O Kornelius phenďa: “Anglo štar džives poscinavas dži e kadi ora a eňorendar man modľinavas andre miro kher. A jekhvareste angle ma ačhiľa murš andro igen parne gada 31 a phenďa: ‘Kornelius, tiro lačhipen, so kerehas le čorenge the o modľitbi sas avri šunde a o Del pre tu na bisterďa. 32 Bičhav andre Joppa a vičhin le Šimon, saves vičhinen the Peter. Ov bešel paš o moros andro kher ko Šimon, so kerel le cipenca.’ [Sar avela, phenela tuke savoro.] 33 Avke bičhaďom pal tu a tu mište kerďal, hoj avľal. Akana sam kade savore anglo Del, hoj te šunas savoro, so tuke phenďa o Raj.”

O Peter vakerel o evaňjelium

34 Akor chudňa o Peter te vakerel: “Akana čačes achaľuvav, hoj o Del na dikhel jekhe manušes barederes sar avres.
35 Ale le Devleske hin pre dzeka sako andral dojekh narodos, ko lestar daral a dživel andro čačipen. 36 Oda lav, savo bičhaďa o Del le Izraeloskere čhavenge, lenge diňa te prindžarel, hoj o smirom hin prekal o Ježiš Kristus, bo ov hin o Raj savoreske. 37 Tumen džanen pal oda, so pes ačhiľa pal caľi Judsko. Chudňa pes ada andre Galileja pal o boľipen, so vakerelas o Jan. 38 A tumen džanen pal o Ježiš andral e Nazareta, sar les pomazinďa o Del le Sentne Duchoha the la zoraha a phirelas pal e phuv, kerelas o lačhipen le manušenge a sasťarelas savoren so sas tel e zor le bengeskeri, bo o Del sas leha. 39 Amen sam ola, so dikhľam oda, so kerelas andre Židoviko phuv the andro Jeruzalem. Paľis les murdarde a primarde les pro kerestos. 40 Les o Del uštaďa pro trito džives a sikavelas pes amenge. 41 Na sikavelas pes savore manušenge, ale ča le švedkenge, saven peske o Del imar anglal kidňa avri, amenge, so leha chahas the pijahas pal oda sar uščiľa andral o meriben. 42 Prikazinďa amenge, hoj te vakeras le manušenge a te das lenge te džanel, hoj ov hino le Devlestar dino te sudzinel le džiden the le mulen. 43 Pal leste vakeren savore proroka, hoj andre leskero nav ela odmukle o bini sakoneske, ko pačala andre leste.”

O Sentno Duchos avel tele

44 Medik o Peter vakerelas kala lava, avľa o Sentno duchos tele pre savorende, so šunenas o lav.
45 O pačabnaskere le Židendar, so avle le Peteriha pes čudaľinenas, hoj the pro manuša, so nane Židi hin čhido avri o Sentno Duchos, 46 bo šunde len te vakerel andre aver čhiba a te lašarel le Devles. Akor o Peter phenďa: 47 “Či šaj vareko zaačhavel te bolel le paňeha olen, so priile le Sentne Duchos avke sar the amen?” 48 A rozkazinďa len te bolel andro nav Ježiš Kristus. Paľis les mangle, hoj te ačhel ode vajkeci dživesa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk