Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

O Kornelius dikhel viďenie

1 Andre Cezarea sas varesavo murš, so pes vičhinelas Kornelius. Ov sas veliťeľis upral o šel slugaďa, andral e čata, so la vičhinenas Italsko.
2 Ov sas pobožno, daralas pes le Devlestar a the calo leskero kher. Pomožinelas but le čorenge a furt pes modľinelas ko Del. 3 Jekhvar, vaj trin orendar pal o dilos, žužes dikhľa andro viďenie le aňjelos le Devleskeres a ov leske phenďa: “Kornelius!” 4 Ov pes pre leste zadikhľa a predarandutno phenďa: “Soda, Rajeja?” O aňjelos leske odphenďa: “Tiro lačhipen, so kerehas le čorenge the o modľitbi sas avri šunde a o Del pre tu na bisterďa. 5 Avke akana bičhav le muršen andre Joppa a vičhin le Šimon, so les vičhinen the Peter. 6 Ov bešel ke varesavo Šimon, so kerel le cipenca a leskero kher hin paš o moros.” [“Ov tuke phenela, so kampel te kerel.”] 7 A sar odgeľa het o aňjelos, so leha vakerelas, vičhinďa peske o Kornelius duje sluhen the jekhe pobožnone slugaďis, savo paš leste furt ačhelas. 8 Sar imar lenge sa vakerďa avri, bičhaďa len andre Joppa.

O Peter dikhľa viďenie

9 Pre aver džives, sar sas ola murša pro drom a imar sas pašes paš o foros, geľa o Peter pro pados vaj pro dilos pes te modľinel.
10 Igen bokhaľiľa a kamelas te chal. Medik leske kerenas o chaben, dikhľa viďenie. 11 Dikhľa o ňebos phundrado a avelas pre leste tele pre phuv vareso ajso sar bari lepeda, phandľi le štare agorendar. 12 Andre sas savore štarpindrengere džviri, save ča hin pre phuv, the dzive džviri, the ola, so pes cirden pal e phuv, the o čirikle. 13 A prevakerďa ke leste o hangos: “Ušči Peter, murdar a cha!” 14 O Peter phenďa: “Na, Rajeja, bo mek šoha ( ňikda) na chaľom vareso melalo abo nažužo.” 15 Oda hangos leske pale phenďa: “Pre oda, so o Del žužarďa, tu ma phen melalo!” 16 Kada savoro pes ačhiľa trival a paľis sas e lepeda takoj iľi upre andro ňebos. 17 Medik o Peter andre peste gondoľinelas, so leske aleha o Del kamňa te phenel prekal oda so dikhľa, doavle paš e kapura ola murša, so len bičhaďa o Kornelius a phučenas, kaj bešel o Šimon. 18 Vičhinde a phučle lendar, či ode na bešel o Šimon, so les vičhinen Peter. 19 Sar mek gondoľinelas o Peter pal oda so dikhľa, phenďa leske o Duchos: “Dikh, trin murša tut roden. 20 Ušči, dža tele pal o pados a dža lenca! Ma odcirde tut lendar, bo me len bičhaďom.” 21 Sar avľa o Peter tele pal ola murša, so sas pal leste bičhade khatar o Kornelius, phenďa: “Me som oda, kas roden. Soske pal mande avľan?” 22 On odphende: “O Kornelius, veliťeľis upral o šel slugaďa amen bičhaďa. Ov hino čačipnaskero manuš, so daral le Devlestar, saves del calo Židoviko narodos pačiv. O sentno aňjelos leske phenďa, hoj te vičhinel tut andre peskero kher a te šunel tire lava.”

O Peter džal ko Kornelius

23 Akor len vičhinďa o Peter andre a diňa len pačiv. Pre aver džives uščiľa o Peter, geľa lenca a gele leha the varesave phrala andral e Joppa.
24 Pre dujto džives doavle andre Cezarea. O Kornelius len imar užarelas a vičhinďa peske la famelija the peskere lačhe prijaťeľen. 25 Sar geľa o Peter andre a o Kornelius les dikhľa, peľa pro khoča a banďolas anglal leste. 26 Ale o Peter les hazdňa a phenďa: “Ušči, the me som ča manuš.” 27 Vakerelas leha, geľa andre a dikhľa ode but zgele manušen. 28 A phenďa lenge: “Tumen džanen, hoj le Židoske nane domuklo te džal abo te arakhel pes cudzone manušeha. Ale mange sikaďa o Del, hoj te na phenav pal varesavo manuš, hoj hino nažužo abo melalo. 29 Vaš oda avľom a na odphenďom tuke. A akana phučav, soske vaš ma bičhaďan?” 30 O Kornelius phenďa: “Anglo štar džives poscinavas dži e kadi ora a eňorendar man modľinavas andre miro kher. A jekhvareste angle ma ačhiľa murš andro igen parne gada 31 a phenďa: ‘Kornelius, tiro lačhipen, so kerehas le čorenge the o modľitbi sas avri šunde a o Del pre tu na bisterďa. 32 Bičhav andre Joppa a vičhin le Šimon, saves vičhinen the Peter. Ov bešel paš o moros andro kher ko Šimon, so kerel le cipenca.’ [Sar avela, phenela tuke savoro.] 33 Avke bičhaďom pal tu a tu mište kerďal, hoj avľal. Akana sam kade savore anglo Del, hoj te šunas savoro, so tuke phenďa o Raj.”

O Peter vakerel o evaňjelium

34 Akor chudňa o Peter te vakerel: “Akana čačes achaľuvav, hoj o Del na dikhel jekhe manušes barederes sar avres.
35 Ale le Devleske hin pre dzeka sako andral dojekh narodos, ko lestar daral a dživel andro čačipen. 36 Oda lav, savo bičhaďa o Del le Izraeloskere čhavenge, lenge diňa te prindžarel, hoj o smirom hin prekal o Ježiš Kristus, bo ov hin o Raj savoreske. 37 Tumen džanen pal oda, so pes ačhiľa pal caľi Judsko. Chudňa pes ada andre Galileja pal o boľipen, so vakerelas o Jan. 38 A tumen džanen pal o Ježiš andral e Nazareta, sar les pomazinďa o Del le Sentne Duchoha the la zoraha a phirelas pal e phuv, kerelas o lačhipen le manušenge a sasťarelas savoren so sas tel e zor le bengeskeri, bo o Del sas leha. 39 Amen sam ola, so dikhľam oda, so kerelas andre Židoviko phuv the andro Jeruzalem. Paľis les murdarde a primarde les pro kerestos. 40 Les o Del uštaďa pro trito džives a sikavelas pes amenge. 41 Na sikavelas pes savore manušenge, ale ča le švedkenge, saven peske o Del imar anglal kidňa avri, amenge, so leha chahas the pijahas pal oda sar uščiľa andral o meriben. 42 Prikazinďa amenge, hoj te vakeras le manušenge a te das lenge te džanel, hoj ov hino le Devlestar dino te sudzinel le džiden the le mulen. 43 Pal leste vakeren savore proroka, hoj andre leskero nav ela odmukle o bini sakoneske, ko pačala andre leste.”

O Sentno Duchos avel tele

44 Medik o Peter vakerelas kala lava, avľa o Sentno duchos tele pre savorende, so šunenas o lav.
45 O pačabnaskere le Židendar, so avle le Peteriha pes čudaľinenas, hoj the pro manuša, so nane Židi hin čhido avri o Sentno Duchos, 46 bo šunde len te vakerel andre aver čhiba a te lašarel le Devles. Akor o Peter phenďa: 47 “Či šaj vareko zaačhavel te bolel le paňeha olen, so priile le Sentne Duchos avke sar the amen?” 48 A rozkazinďa len te bolel andro nav Ježiš Kristus. Paľis les mangle, hoj te ačhel ode vajkeci dživesa.