Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

O priklados pal e veraduňi džuvľi

1 Abo či na džanen, phralale - bo phenav olenge, so prindžaren o zakonos - hoj le zakonos hin zor upral o manuš dži akor, medik dživel?
2 Bo e veraduňi džuvľi hiňi le zakonoha phandľi kije peskero rom, medik o rom dživel. Ale te o murš muľahas, e džuvľi uľahas slobodno le zakonostar, so la phandelas kijo murš. 3 Ale medik dživel o rom a oj geľahas avre muršeha, vičhindehas la lubňi. Ale te lakero rom muľahas, oj hiňi slobodno le zakonostar a nane lubňi te ačhela te dživel avreha. 4 Avke the tumen, phralale mire, muľan le zakonoske prekal o ťelos le Kristoskero, hoj te patrinen oleske, ko sas uštado andral o meriben, hoj te anas e hasna le Devleske. 5 Bo sar samas andro ťelos, kerenas andre amende o binošne žadosci, so avenas prekal o zakonos. A sa so kerahas, ľidžalas andro meriben. 6 Ale akana sam oslobodzimen le zakonostar, bo muľam oleske, so amen phandelas andre, vaš oda akana služinas le Devleske andro nevo duchos a na andro purano pisimen zakonos.

O zaphandlo manuš pes marel le binoha

7 Akor so? Phenaha, hoj o zakonos hin binos? Šoha na! Ale o binos na prindžaravas, prindžarďom les ča prekal o zakonos. Bo aňi pal e žadosca na džanľomas, te na phenďahas o zakonos: “Nažadineha!”
8 O binos pes chudňa le zakonostar a prekal o prikazaňie andre mande uštaďa savore nalačhe žadosci. Bo bi o zakonos hino o binos mulo. 9 Me dživavas varekana bi o zakonos, ale sar avľa o prikazaňie, o binos obžiďiľa. 10 Ale me muľom a sikaďa pes, hoj o prikazaňie, so man kamelas te ľidžal kijo dživipen, mange anďa o meriben. 11 O binos pes olestar chudňa, klaminďa man prekal o prikazaňie a murdarďa man. 12 Avke o zakonos hin sentno the o prikazaňie hino sentno, čačipnaskero the lačho. 13 Akor so? Oda lačho mange anďa o meriben? Šoha na! Ale hoj te dičhol o binos, hoj oda hin binos. O binos mange prekal oda lačho anel o meriben. Hoj pes prekal o prikazaňie te sikavel o binos savo baro hino. 14 Se džanas, hoj o zakonos hino duchovno, ale me som ťelesno, bikendo andro otroctvo le binoske. 15 Me na achaľuvav oleske, so kerav. Bo na kerav oda, so kamav, ale kerav oda, so našči avri ačhav. 16 Ale te kerav oda, so na kamav, dav čačo le zakonos, hoj hino lačho. 17 Avke akana imar oda na kerav me, ale o binos, so dživel andre mande. 18 Se džanav, hoj andre mande - oda hin andre miro ťelos - na dživel o lačho. Bo the te kamav te kerel o lačho, na birinav oda te kerel. 19 Bo na kerav o lačho so kamav - ale oda nalačho, so na kamav, oda kerav. 20 Ale te kerav oda, so me na kamav, na kerav oda imar me, ale oda kerel o binos, so dživel andre mande. 21 Avke arakhav andre mande o zakonos, hoj sar kamav te kerel o lačho, takoj hin paš ma o nalačho. 22 Bo andre miro andruno manuš dav radišagoha čačipen le Devleskere zakonos. 23 Ale dikhav andre mande aver zakonos, so pes marel le zakonoha andre miri goďi a phandel man andro zakonos le binoskero, so hin andre mande. 24 Ó, čoro manuš som! Ko man lela avri andral kada meribnaskero ťelos? 25 Ale paľikerav le Devleske, hoj kerel oda prekal o Ježiš Kristus, amaro Raj. Avke akana, me mira goďaha služinav le Devleskere zakonoske, ale mire ťeloha le binoskere zakonoske.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk