Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Mule le binoske, džide le Kristoske

1 Akor so phenaha? Ačhaha andro binos, hoj te barol o lačhipen le Devleskero?
2 Šoha na! Amen, so muľam le binoske, sar šaj mek andre leste dživas? 3 Abo so, na džanen, hoj savore so samas bolde andro Ježiš Kristus, bolde sam andre leskero meriben? 4 Le boľipnaha samas jekhetane leha parunde andro meriben, hoj avke, sar sas o Kristus uštado andral o meriben le Dadeskera slavaha, avke the amen te dživas andro nevo dživipen. 5 Bo te ačhiľam jekh leha andre leskero meriben a muľam avke sar the ov, ta avke avaha uštade sar ov. 6 Se džanas, hoj amaro purano manuš, sas jekhetane leha ukrižimen, hoj te el zňičimen o binošno ťelos, hoj imar buter te na avas otroka le binoske. 7 Bo oda ko muľa, hino imar slobodno le binostar. 8 Amen pačas, hoj te muľam le Kristoha, jekhetane leha the dživaha. 9 Se džanas, hoj o Kristus uščiľa andral o meriben, imar buter na merel a imar nane tel e zor le meribnaske. 10 Bo ov muľa jekhvar pro furt a le binos imar nane upral leste ňisavi zor, ale oda so dživel, dživel le Devleske. 11 Avke peske the tumen gondoľinen pal tumende, hoj san mule le binoske, ale džide le Devleske andro Ježiš Kristus. 12 Te na kraľinel o binos andre tumaro meribnaskero ťelos, avke hoj šunena leskere ťeloskere žadosci. 13 Aňi ma den, hoj varesavo kotor tumare ťelostar te el le binoske sar o nastrojis pro nalačhe veci. Ale odden tumen le Devleske sar ola so uščile andral o meriben a dživen. A tumare ťeloskere kotora den le Devleske sar o nastroji le čačipnaske. 14 Bo o binos na ela tumaro raj, bo na san tel o zakonos, ale tel o lačhipen le Devleskero.

Otroka le čačipnaske

15 Akor sar? Keraha o bini, bo na sam tel o zakonos? Bo sam tel o lačhipen le Devleskero? Šoha na!
16 So na džanen, hoj te tumen varekaske odden te šunel sar otroka, hoj san otroka oleske, kas šunen? Vaj san otroka le binoske, so ľidžal andro meriben, abo san otroka le šunďipnaske, so ľidžal kijo čačipnaskeriben. 17 Varekana sanas otroka le binoske, ale paľikeras le Devleske, hoj andral o jilo šunďan oda sikaviben, so tumenge sas dino. 18 Akana san slobodne le binostar a ačhiľan otroka le čačipnaske. 19 Vaš oda, hoj tumaro ťelos hino slabo, vakerav sar manuš: bo avke sar diňan tumare ťela te služinel le nažužipnaske the le nalačhipnaske, hoj kerenas o nalačhipen, avke akana den cale tumare ťela te služinel le čačipnaske pro sentňipen. 20 Bo akor sar sanas otroka le binoske, sanas slobodne le čačipnaske. 21 Savi hasna tumen olestar akor sas? Akana tumen vaš oda ladžan, bo pro agor oleske hin o meriben. 22 Ale akana san slobodne le binostar a ačhiľan otroka le Devleske. Kada tumendar kerela sentnen a ľidžala tumen andro večno dživipen. 23 Bo o počiňiben vaš o binos hin o meriben. Ale o Del diňa peskero lačhipnaskero daros, o večno dživipen andro Ježiš Kristus amaro Raj.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk