Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Ospravedlňimen prekal o pačaben

1 Akana sam ospravedlňimen pačabnaha a hin amen smirom le Devleha prekal amaro Raj Ježiš Kristus.
2 Pačabnaha andre leste šaj avas andro lačhipen le Devleskero, andre savo lačhipen the ačhas. A lašaras pes oleha, hoj užaras pre le Devleskeri slava. 3 No, na ča oda, ale lašaras pes the le pharipenenca. Bo džanas, hoj o pharipen amen ľidžal kijo avriľikeriben, 4 a andro avriľikeriben pes presikavel či obačhiľam; a oda amenge anel o užaripen ( nadej). 5 A kada užaripen amenge šoha ( ňikda) na ela pre ladž, bo o kamiben le Devleskero hin čhido avri andre amare jile prekal o Sentno Duchos, so amenge sas dino. 6 Bo o Kristus andre le Devleskero časos ( ideos), mek sar amen samas slabe, muľa vaš o bijedevleskere. 7 Či diňahas vareko o dživipen vaš o čačipnaskero manuš? No talam pes vareko arakhľahas, ko diňahas peskero dživipen vaš varesavo lačho manuš, 8 ale o Del presikavel peskero kamiben ke amende avke, hoj mek akor sar amen samas binošne, imar o Kristus muľa vaš amenge. 9 Vaš oda, akana avaha mek sigeder zachraňimen le Devleskera choľatar prekal o Kristus, te imar sam obžužarde leskere rateha. 10 Prekal o meriben leskere Čhaskero, anďa o Del o smirom maškar amende imar akor, sar mek amen samas ke leste nalačhe. Avke akana džanas, hoj avaha zachraňimen leskere dživipnaha, te sam imar leha lačhe. 11 A na ča oda, ale le Devleha pes lašaras prekal amaro Raj Ježiš Kristus, prekal savo amen hin akana smirom le Devleha.

Pal o Adam the pal o Kristus

12 Prekal jekh manuš avľa o binos andro svetos a le binostar avľa o meriben. Avke pregeľa o meriben pre savore manuša, bo savore kerde bini.
13 O binos sas pro svetos imar the anglo zakonos, ale te nane zakonos, o binos pes na rachinel. 14 Ale le Adamostar dži kijo Mojžiš sas o manuša tel e zor le meribnaske, the te na kerde ajso binos sar o Adam.

O Adam sikavel pre Oda, ko avela.

15 Ale le Devleskere daroha hin avres, sar le binoha. Bo te prekal jekhe manušeskero binos but džene mule, ta avke prekal o lačhipen jekhe manušeskero, le Ježišoskero Kristoskero, igen but rozbariľa le manušenge le Devleskero lačhipen the daros.
16 Kale Devleskere daroha oda hin avres, sar ole binoha, so kerďa jekh manuš. Bo prekal jekh binos avľa o sudos, ale pal o but bini avľa le Devleskero lačhipnaskero daros, so amendar kerel čačipnaskeren. 17 Vaš oda, hoj jekh manuš kerďa binos, chudňa o meriben te kraľinel. So sigeder akana prekal oda jekh, prekal o Ježiš Kristus, kraľinena andro dživipen savore, so chudle le Devleskero lačhipen the oda daros so lendar kerel čačipnaskeren. 18 Avke sar prekal jekh manuš, so kerďa binos, avľa o sudos pre savore manuša, avke the prekal jekh čačipnaskero skutkos avľa o ospravedlňeňje pre savore manuša, hoj len te avel o dživipen. 19 Bo avke sar prekal oda, hoj jekh manuš na šunďa, ačhile but džene binošne - avke the prekal oda, hoj jekh manuš šunďa, ačhena but džene čačipnaskere. 20 Andre oda avľa mek the o zakonos, hoj te barol o binos. Ale kaj bariľa o binos, ode mek buter bariľa le Devleskero lačhipen. 21 Hoj avke, sar o binos chudňa te kraľinel a te ľidžal kijo meriben, avke the o lačhipen le Devleskero chudňa te kraľinel le čačipnaha a te ľidžal kijo večno dživipen prekal o Ježiš Kristus amaro Raj.