Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

O Abraham the o David sas ospravedlňimen prekal o pačaben

1 So akor phenaha pal o Abraham, amaro dad pal o ťelos?
2 Bo te sas o Abraham ospravedlňimen le skutkendar, ta hin les soha pes te lašarel, ale na anglo Del. 3 Se sar hin pisimen? “O Abraham pačanďiľa le Devleske a rachinelas pes leske oda vaš o spravodľišagos.” 4 Oleske, ko kerel buči, na rachinel pes o počiňiben sar daros, ale počinel pes les, bo peske oda zasogaľinel. 5 Ale oleske, ko na kerel o skutki, ale pačal andre oda, ko ospravedlňinel le bijedevleskere manušes, rachinel pes leskero pačaben sar spravodľišagos. 6 Avke sar the o David vakerel pal oda, hoj bachtalo hin o manuš, kas rachinel o Del sar čačipnaskeres bijal oda te vareso prekal oda kerďahas: 7 “Bachtale hine ola, kaske sas odmukle o nalačhipena a kaske sas o bini učarde andre! 8 Bachtalo manuš, kaske o Raj na rachinel o binos!” 9 Hine kala bachtaľibena ča prekal o občhinde ( obrezimen), abo the prekal o naobčhinde? Se phenas: “Le Abrahamoske pes rachinelas o pačaben vaš o spravodľišagos.” 10 Ale kana pes leske oda rachinelas? Sar sas občhindo, abo akor, sar mek na sas? Na akor sar imar sas, ale akor, sar mek na sas občhindo. 11 Ov sas občhindo až paľis a leskero občhinďipen ( leskeri obriezka) sikavelas, hoj pačabnaha sas čačipnaskero anglo Del, mek angle oda sar sas občhindo. Avke ačhiľa o Abraham dad savorenge, so pačana, hoj the lenge pes oda te rachinel sar o spravodľišagos, the te nane občhinde. 12 Ov hino thiš dad olenge, so hine občhinde ( obrezimen), olenge, so na ča hoj hine občhinde, ale the dživen andre oda pačaben sar amaro dad o Abraham dživelas, mek angle oda sar sas občhindo. 13 Bo na prekal o zakonos sas dino le Abrahamoske the leskere čhavenge o lav, hoj ela o ďeďičos le svetoskero, ale prekal o pačaben sas čačipnaskero. 14 Te hine ďeďiča ola, so len hin o zakonos, akor o pačaben nane ňič a o Del diňa hijaba peskere lava. 15 Bo le zakonoha avel e choľi, ale kaj nane zakonos, ode nane aňi binos. 16 Vaš oda mušinel o čačipnaskeriben te avel prekal o pačaben, hoj oda te avel le Devleskere lačhipnastar a oda lav te avel prekal savore Abrahamoskere čhave. Oda lav na sas dino ča prekal ola, so dživen le zakonostar, ale the prekal ola, so dživen pačabnaha sar o Abraham. Ov hino Dad amenge savorenge. 17 Avke sar hin pisimen: “Kerďom tutar dades but narodenge.” O Abraham hin amaro dad anglo Del saveske ov pačanďiľa; oda Del savo obdžiďarel le mulen a vakerel ke oda so nane, sar te uľahas. 18 Ode, kaj na sas le Abraham pes pre soste te zmukel, pačanďiľa. A užarelas, hoj ela dad but narodenge, avke sar sas phendo: “Ajci but tut ela čhave.” 19 Le Abrahamoskero pačaben na cikňiľa aňi akor, sar leske sas maj šel (100) berš a dikhelas, hoj leskero ťelos imar hino phuro a na birinel a leskera romňa la Sara imar našči aven čhave. 20 Na preačhiľa te pačal andre oda lav, so les o Del diňa, ale zoraľiľa andro pačaben a bararelas le Devles. 21 Igen pačalas, hoj o Del hino zoralo oda the te kerel, so leske phenďa. 22 Vaš oda o Del dikhelas pro Abraham sar pro čačipnaskero. 23 A na ča prekal leste oda hin pisimen, hoj pes leske o pačaben rachinelas, 24 ale the prekal amende - amenge, so pačas andre Oda, ko uštaďa amare Rajes le Ježiš andral o meriben. 25 Bo ov sas dino te merel vaš amare bini a sas uštado andral o meriben, hoj amen te avas čačipnaskere.