4. kapitola

O Abraham the o David sas ospravedlňimen prekal o pačaben

1 So akor phenaha pal o Abraham, amaro dad pal o ťelos?
2 Bo te sas o Abraham ospravedlňimen le skutkendar, ta hin les soha pes te lašarel, ale na anglo Del. 3 Se sar hin pisimen? “O Abraham pačanďiľa le Devleske a rachinelas pes leske oda vaš o spravodľišagos.” 4 Oleske, ko kerel buči, na rachinel pes o počiňiben sar daros, ale počinel pes les, bo peske oda zasogaľinel. 5 Ale oleske, ko na kerel o skutki, ale pačal andre oda, ko ospravedlňinel le bijedevleskere manušes, rachinel pes leskero pačaben sar spravodľišagos. 6 Avke sar the o David vakerel pal oda, hoj bachtalo hin o manuš, kas rachinel o Del sar čačipnaskeres bijal oda te vareso prekal oda kerďahas: 7 “Bachtale hine ola, kaske sas odmukle o nalačhipena a kaske sas o bini učarde andre! 8 Bachtalo manuš, kaske o Raj na rachinel o binos!” 9 Hine kala bachtaľibena ča prekal o občhinde ( obrezimen), abo the prekal o naobčhinde? Se phenas: “Le Abrahamoske pes rachinelas o pačaben vaš o spravodľišagos.” 10 Ale kana pes leske oda rachinelas? Sar sas občhindo, abo akor, sar mek na sas? Na akor sar imar sas, ale akor, sar mek na sas občhindo. 11 Ov sas občhindo až paľis a leskero občhinďipen ( leskeri obriezka) sikavelas, hoj pačabnaha sas čačipnaskero anglo Del, mek angle oda sar sas občhindo. Avke ačhiľa o Abraham dad savorenge, so pačana, hoj the lenge pes oda te rachinel sar o spravodľišagos, the te nane občhinde. 12 Ov hino thiš dad olenge, so hine občhinde ( obrezimen), olenge, so na ča hoj hine občhinde, ale the dživen andre oda pačaben sar amaro dad o Abraham dživelas, mek angle oda sar sas občhindo. 13 Bo na prekal o zakonos sas dino le Abrahamoske the leskere čhavenge o lav, hoj ela o ďeďičos le svetoskero, ale prekal o pačaben sas čačipnaskero. 14 Te hine ďeďiča ola, so len hin o zakonos, akor o pačaben nane ňič a o Del diňa hijaba peskere lava. 15 Bo le zakonoha avel e choľi, ale kaj nane zakonos, ode nane aňi binos. 16 Vaš oda mušinel o čačipnaskeriben te avel prekal o pačaben, hoj oda te avel le Devleskere lačhipnastar a oda lav te avel prekal savore Abrahamoskere čhave. Oda lav na sas dino ča prekal ola, so dživen le zakonostar, ale the prekal ola, so dživen pačabnaha sar o Abraham. Ov hino Dad amenge savorenge. 17 Avke sar hin pisimen: “Kerďom tutar dades but narodenge.” O Abraham hin amaro dad anglo Del saveske ov pačanďiľa; oda Del savo obdžiďarel le mulen a vakerel ke oda so nane, sar te uľahas. 18 Ode, kaj na sas le Abraham pes pre soste te zmukel, pačanďiľa. A užarelas, hoj ela dad but narodenge, avke sar sas phendo: “Ajci but tut ela čhave.” 19 Le Abrahamoskero pačaben na cikňiľa aňi akor, sar leske sas maj šel (100) berš a dikhelas, hoj leskero ťelos imar hino phuro a na birinel a leskera romňa la Sara imar našči aven čhave. 20 Na preačhiľa te pačal andre oda lav, so les o Del diňa, ale zoraľiľa andro pačaben a bararelas le Devles. 21 Igen pačalas, hoj o Del hino zoralo oda the te kerel, so leske phenďa. 22 Vaš oda o Del dikhelas pro Abraham sar pro čačipnaskero. 23 A na ča prekal leste oda hin pisimen, hoj pes leske o pačaben rachinelas, 24 ale the prekal amende - amenge, so pačas andre Oda, ko uštaďa amare Rajes le Ježiš andral o meriben. 25 Bo ov sas dino te merel vaš amare bini a sas uštado andral o meriben, hoj amen te avas čačipnaskere.