Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

So hin buter le Židen

1 So hin feder le Židen avre narodendar, abo savi hasna hin le občhinďipnastar ( la obriezkatar)?
2 Igen bari hasna andre savoreste! Vaš oda, bo pre ešebno than lenge sas dine le Devleskere lava. 3 Se, so te varesave lendar na pačanas ole lavenge? Či vaš oda akana o Del na ela verno, bo len na sas pačaben? 4 Šoha na! Ale mi dičhol, hoj o Del hino čačipnaskero a dojekh manuš hino klamaris, avke sar hin pisimen:

“Te presikavel pes, hoj sal čačipnaskero sar vakeres a hoj te ňerines (*zviťazines) te tut sudzinena.”

5 Te amaro nalačhipen, so keras, sikavel savo čačipnaskero o Del hino - ta akor, so šaj phenas? Akor o Del namište kerel, te amen vaš oda marel? (Kada phenav avke, sar manuš.)
6 Šoha na! Se sar paľis o Del sudzinďahas o svetos? 7 Ale te miro klamišagos sikavel, hoj le Devleskero čačipen hino bareder a anel leske oda e slava, akor soske som the me sudzimen sar binošno? 8 Vaj so, hin oda avke sar varesave manuša vakeren? Bo phenen pre amende, hoj amen phenas: “Aven keras o nalačho, hoj te avel o lačho.” Ola manuša ena vaš oda čačipnaha odsudzimen.

Ňiko nane lačho

9 So akor? Hine o Židi feder sar o nažidi? Ňisoha na! Se akana phenďam the pro Židi the pro nažidi, hoj savore hine tel o bini.
10 Avke sar hin pisimen: “Ňiko nane lačho, 11 ňiko na achaľol,ňiko na rodel le Devles. 12 Sako pes visarďa het le Devlestar,sa gele namište,nane ňiko, ko kerďahas o lačho,aňi jekh. 13 Lengero kirlo hin phundrado hrobos, peskere čhibenca vakeren klamišagos a pro vušta len hin o jedos le sapestar. 14 Andre lengero muj hin pherdo džungale košibena. 15 Lengere pindre hine siďarde te dukhavel a te murdarel, 16 pre lengere droma hin sa musardo the bibachtalo. 17 O drom so anel o smirom na prindžarde. 18 Nane andre lende ňisavi dar anglo Del.” 19 Amen džanas, hoj oda so hin phendo andro zakonos, hin phendo prekal ola, so dživen tel o zakonos, hoj pes te phandel andre dojekh muj a calo svetos te el binošno anglo Del. 20 Bo le zakonoskere skutkendar na ela anglal leste ospravedlňimen ňisavo manuš. Se prekal o zakonos pes prindžarel o binos.

Čačipnaskere prekal o pačaben andro Ježiš

21 Ale akana pes sikaďa hoj o Del kerel le manušen spravodľiven bi o zakonos, avke sar sikavel andro zakonos the andro proroka;
22 o spravodľišagos le Devleskero prekal o pačaben andro Ježiš Kristus savorenge, ko pačan. Bo nane ňisavo rozďjelis maškar o manuša, 23 bo savore kerde bini a nane len le Devleskeri slava. 24 Ale hine ospravedlňimen hijaba, le Devleskere lačhipnastar, prekal o Ježiš Kristus so len cinďa avri. 25 O Del imar anglal diňa le Ježiš a obetinďa les, hoj prekal leskero rat pačabnaha andre leste te avas kijo Del. Oleha o Del presikaďa peskero čačipnaskeriben, hoj odmukľa o bini so sas kerde anglal 26 sar o Del zľikerelas avri. Vaš oda, hoj akana andre kada časos ( ideos) te presikavel peskero čačipnaskeriben, bo Ov hino čačipnaskero a ospravedlňinel oles, ko pačal andro Ježiš. 27 Soha pes paľis o manuš šaj lašarel? Ňisoha! Soske? Či šaj pes lašaras, hoj doľikeras o zakonos? Na! Ale oleha, hoj pačas. 28 Bo amen pačas, hoj o manuš hino ospravedlňimen le pačabnaha bi o zakonoskere skutki. 29 Či hino ča Del le Židenge? Či nane Del the le nažidenge? He, hino Del the le nažidenge. 30 Se hin ča jekh Del. Ov ospravedlňinela le Židen lengere pačabnastar a the le nažiden prekal o pačaben. 31 Abo či amen tele čhivas o zakonos le pačabnaha? Na, šoha ( ňikda) na! Ipen hoj visara: amen les upre hazdas.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk