Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Le Devleskero čačipnaskero sudos

1 Tu manušeja, sudzines avren? Te ada keres, našči tut ňisoha ospravedlňineha, kaj te ko sal. Bo te tu sudzines avren a paľis keres ola veci so the on, korkoro tut sudzines.
2 Amen džanas, hoj o Del sudzinel čačipnaha ole manušen, so keren kajse veci. 3 Tu manušeja, sudzines avre manušen vaš oda, so keren a the tu oda keres? Gondoľines tuke, hoj tu denašeha le Devleskere sudostar? 4 So, tu tele dikhes le Devleskero baro lačhipen, avriľikeriben the zľikeriben? Na džanes, hoj le Devleskero lačhipen tut ľidžal kijo pokaňje? 5 Tiro jilo hino baruno the zacato a avke tuke skides e choľi pre oda džives, sar o Del sikavela peskeri choľi a čačipnaha sudzinela savoro. 6 O Del počinela sakoneske, vaš oda, sar kerelas. 7 Ov dela o večno dživipen sakones, ko ľikerelas avri te kerel o lačhipen a džalas pal oda, hoj te dživel furt a te chudel e slava the e pačiv. 8 Ale pre sakoneste, ko na šunelas o čačipen - vaš oda hoj dikhelas ča pre peste a kamelas te kerel o nalačhipen - sikavela peskeri igen bari choľi. 9 O pharipen the e dukh avela pre sakoneste, ko kerel o nalačhipen: ešeb pro Židi a paľis the pro nažidi. 10 Ale sako, ko kerel o lačho, chudela e slava, e pačiv the o smirom: ešeb o Židos a paľis the o nažidos. 11 Bo o Del na sudzinel le manušen pal o muj. 12 Savore, so kerenas bini a nane len o zakonos, bi o zakonos the merena. A savore, so kerenas bini a hin len o zakonos, le zakonostar ena sudzimen. 13 Bo paš o Del nane čačipnaskere ola manuša, so ča šunen o zakonos, ale ola, so les doľikeren. 14 Bo te le nažiden nane zakonos a korkore pestar keren oda, so kamel o zakonos - the te len nane zakonos - korkore peske hine zakonos. 15 On sikaven, hoj oda so kamel o zakonos, hin pisimen andre lengere jile. A takoj the lengero svedomje pre oda sikavel, sar pes andro gondoľišagos obviňinen, abo obraňinen. 16 Avke sar oda phenavas andre miro evaňjelium, hoj andre oda džives o Del sudzinela prekal o Ježiš Kristus ola veci, so o manuša garuven andre.

O Židi the o zakonos

17 Ale te pes tu mukes pro zakonos; vičhines tut Židos; lašares tut le Devleha
18 a džanes, so tutar o Del kamel; te sikľos andral o zakonos te prindžarel so hin lačho the nalačho 19 a pačas tuke, hoj sal oda, ko ľidžal le koren; oda ko hin o svetlos olengero, so hine andro kaľipen; 20 oda ko bararel avri le nagoďaveren a sikavel le terne manušen - bo andro zakonos tut hin o čačipen the o prindžaripen: 21 akor soske tu, so avres sikaves, tut korkores na sikaves?

Tu vakeres, hoj pes te na čorel a tu korkoro čores?

22 Avrenge phenes, hoj te na keren lubipen a tu korkoro oda keres? Našči avri ačhes o modli, ale čores avri o chramos?
23 Lašares tut le zakonoha, ale oleha, hoj les na šunes, keres ladž le Devleske. 24 Avke sar hin pisimen: “Vaš tumenge o nažidi namište vakeren pro Del.” 25 Te doľikeres o zakonos, akor hin tiro občhinďipen ( tiri obriezka) pro lačho; ale te na doľikeres o zakonos, oda hin avke, sar te šoha ( ňikda) na uľalas občhindo. 26 Te doľikerel o naobčhindo ( naobrezimen) manuš oda, so lestar kamel o zakonos, či les na rachinel o Del avke, sar te uľahas občhindo? 27 A oda manuš, so nane občhindo, ale doľikerel o zakonos, ov sudzinela tut. So the te sal občhindo a hin tut o zakonos, ale na doľikeres les? 28 Bo nane Židos oda manuš, ko avke dičhol avral; aňi o občhinďipen ( e obriezka) nane oda, so dičhol pro ťelos; 29 ale Židos hin oda manuš, so hino počoral občhindo ( obrezimen) andro jilo le Duchostar a na le pisimen zakonostar. Kajse manušes na lašaren o nipi, ale o Del.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk