Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Kampel te avel pre dzeka avreske a na korkoro peske

1 Te sam zorale andro pačaben, kampel amenge te ľidžal o slabišagi olenge, so hine slabe. Na kampel te avel ča korkore peske pre dzeka.
2 Sako amendar mi el pre dzeka avreske pre leskero lačho, hoj te barol andro pačaben. 3 Se aňi o Kristus na rodelas oda so leske sas pre dzeka, ale avke sar hin pisimen: “Pre mande avle o dopheňibena, so tuke dophende.” 4 Se savoro, so sas varekana pisimen, sas pisimen prekal amende hoj te sikľuvas, te ľikeras avri, te radisaľuvas a hoj avke amen te el o užaripen ( nadej). 5 A o Del, kastar avel o avriľikeriben the o radišagos, mi del tumenge te gondoľinel maškar peste pre oda jekh, hoj te keras avke, sar kerelas o Ježiš Kristus. 6 Hoj savoredžene jekhetane te lašaras jekhe hangoha le Devles the le Dades amare Rajeskere le Ježišoskere Kristoskere.

O evaňjelium hin prekal o Židi the prekal o nažidi

7 Vaš oda prilen jekh avres avke sar o Kristus tumen priiľa pre slava le Devleskeri.
8 Bo phenav, hoj o Ježiš Kristus sas o služobňikos le Židenge, vaš oda, hoj te sikavel hoj o Del vakerel čačipen; a te sikavel hoj le Devleskere lava, so diňa lengere dadenge, hine čače. 9 Hoj o nažidi vaš leskero lačhipen te lašaren le Devles. Avke sar hin pisimen: “Vaš kada tut lašarava maškar o nažidi a giľavava tire naveske o chvali.” 10 A pale phenel: “Nažidale, radisaľon leskere manušenca!” 11 A pale: “Bararen le Devles savore narodi a lašaren les savore nipi!” 12 O Izaiaš phenel: “Avela o potomkos le Jesseoskero, ov ľidžala le pohanen a pre leste pes zmukena o nažidi.” 13 A o Del, so amen del o užaripen, tumen mi pherarel savore radišagoha the smiromoha andro pačaben, hoj te baron prekal e zor le Sentne Duchoskeri andro užaripen.

Le Pavloskeri buči

14 Phralale mire, the me pačav pal tumende, hoj the tumen san pherde le lačhipnaha a hin tumen savoro prindžaripen a tumen šaj sikaven jekh avres.
15 Me tumenge pisinďom sikra zoraleder, bo kamňom tumenge pale te leperel varesave veci prekal o lačhipen so man diňa o Del, 16 hoj te avav o služobňikos le Ježišoskero Kristoskero le nažidenge, hoj te služinav sar rašaj le Devleskere evaňjelioske, hoj o nažidi te aven e obeta so šukares saginel le Devleske a hiňi sentňarďi le Sentne Duchostar. 17 Vaš oda man andro Ježiš Kristus šaj lašarav oleha, so kerav prekal o Del. 18 Darav man te vakerel vareso aver. Vakerav ča oda, so kerďa o Kristus prekal ma le lavenca the le skutkenca, vaš oda, hoj les o nažidi te šunen. 19 O Kristus oda kerďa prekal o zorale zazraki the ďivi, andre zor le Devleskere Duchoskeri. Avke chudňom te vakerel le Kristoskero evaňjelium andral o Jeruzalem, až dži paš e phuv Illirikum. 20 Furt kamavas te vakerel o evaňjelium pre ola thana, kaj mek na šunde pal o Kristus, hoj te na ačhavav pre avreskero zaklados. 21 Avke sar hin pisimen: “Ola, kaske na sas vakerdo pal leste, dikhena les a ola, so pal leste na šunde, achaľona.”

O Pavol kamel te džal andro Rim

22 Vaš oda mange na sas buterval domuklo te džal ke tumende.
23 Ale akana imar andre kala phuva dokerďom miri buči a imar but berš kamav te džal ke tumende. 24 A džava akor sar man ela drom andre Špaňieliko. Bo pačav, hoj tumen dikhava sar predžava prekal tumaro foros, hoj tumen mange paľis pomožinena te džal dureder pro drom. Ale sigeder sar džava, kamav tumenca sikra te radisaľol. 25 Akana džav andro Jeruzalem te služinel ode le Devleskere manušenge, 26 bo e Macedonija the e Achaja pes rozgondoľinde te kerel zbjerka prekal o čore maškar o phrala andro Jeruzalem. 27 On oda kerde, bo dičholas pes lenge, hoj mište hin lenge oda te visarel pale. Bo te o nažidi dochudle le Židengero duchovno barvaľipen, ta akor on oda kamen le Židenge, hoj lenge te služinen peskere ťelesne barvaľipnaha. 28 Sar kada dokerava a sar lenge dava savore love so sas prekal lende skidle upre, džava ke tumende a odarik džava andre Špaňieliko. 29 Džanav, hoj sar avava ke tumende, anava pherdo požehnaňje le Kristoskero. 30 Prekal amaro Raj Ježiš Kristus the prekal o kamiben le Duchoskero, tumen mangav, phralale, hoj tumen vaš ma jekhetane manca te maren andro modľitbi anglo Del. 31 Modľinen tumen, hoj te avav cirdlo avri andral o vasta ole manušendar andre Judsko, so na pačan. A modľinen tumen, hoj le Devleskere manuša andro Jeruzalem te prilen miri služba radišagoha. 32 A modľinen tumen, hoj le Devleskera voľatar te avav ke tumende pherdo le radišagoha, hoj mange maškar tumende te odpočovinav. 33 O Del, so del o smirom, mi el tumenca savorenca. Amen.