Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Pal o chabena the pal o inepi

1 Prilen olen, so hine slabe andro pačaben a ma vesekedinen tumen lenca vaš oda, sar on gondoľinen, so hin lačho, abo nalačho.
2 Jekh pačal, hoj šaj chal savoro a vareko hino slabo andro pačaben a chal ča zeleňina. 3 Oda ko chal savoro te na dikhel tele oles ko na chal. A oda ko na chal savoro te na sudzinel oles ko chal. Se o Del les priiľa. 4 Ko sal tu hoj sudzines avreskere sluhas? Ča leskero Raj rozsudzinel či ačhela, abo perela. Ale ačhela, bo o Raj les šaj thovel te ačhel. 5 Varesave manuša ľikeren varesavo džives bareder sar aver. Aver phenen, hoj savore dživesa hine jekh. Sako mi el zoralo andre oda, sar achaľol. 6 Ko doľikerel varesavo džives, doľikerel les le Rajeske. Ola, ko chan savoro, den pačiv le Rajes, bo paľikeren le Devleske vaš o chaben. Ola, ko na chan savoro, den thiš pačiv le Rajes, bo thiš paľikeren le Devleske. 7 Bo ňiko amendar na dživel korkoro peske a ňiko korkoro peske na merel. 8 Te dživas, le Rajeske dživas; te meras, le Rajeske meras. Avke či imar dživas, abo meras, sam le Rajeskere. 9 Bo vaš oda o Kristus the muľa the obdžiďiľa, hoj te avel Raj upral o džide the upral o mule. 10 Ale tu soske sudzines tire phrales? Abo tu, soske tele dikhes tire phrales? Se savore jekhvar ačhaha anglo Del pro sudos. 11 Bo hin pisimen: “ ‘Vaš oda hoj dživav,’ phenel o Raj, ‘dojekh khoč anglal mande banďola a dojekh čhib viznavinela, hoj som Del.’ ” 12 Avke, sako amendar odphenela korkoro vaš peste le Devleske, hoj sar dživelas.

Dživ avke, hoj le phrales te na anes pro binos

13 Vaš oda, preačhas te sudzinel jekh avres. Ale sigeder gondoľin pre oda, hoj te na keres vareso, pre soste o phral šaj perel abo šaj rušel.
14 Me džanav a pačav, hoj andro Ježiš Kristus korkoro pestar nane ňisavo chaben nažužo, ča oleske hin nažužo, ko pačal, hoj oda chaben hin nažužo. 15 Bo te dukhaves tire phrales vaš o chaben, imar akor na phires andro kamiben. Ma musar tire chabeneha oles, vaš kaske muľa o Kristus! 16 Te na pre tumende namište vakeren vaš oda, so tumen džanen hoj hin lačho. 17 Bo o kraľišagos le Devleskero nane o chaben the o pijiben, ale o čačipnaskeriben, o smirom the o radišagos andro Sentno Duchos. 18 Oda ko le Kristoske avke služinel, hino pre dzeka le Devleske a o manuša les den pačiv. 19 Mušinas te džal pal oda, so anel o smirom a jekhetane amen bararel andro pačaben. 20 Ma čhiv tele oda, so o Del kerďa vaš o chaben. Se savoro hin žužo, ale nane mište te chal vareso, pre soste vareko aver šaj rušel. 21 Mište hin, te na chal mas, te na pijel mol, aňi te na kerel ňič, pre soste šaj rušel tiro phral. 22 O pačaben, so tut hin, ľiker andre tu anglo Del. Bachtalo hin oda, ko pes korkoro na odsudzinel andre oda, pal soste peske gondoľinel hoj hin lačho. 23 Ale oda ko pochibinel sar vareso chal, hino odsudzimen, bo na kerel oda pačabnaha. A savoro so keras bi o pačaben, hin binos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk