Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

O Izrael džan pal o Del, ale nane len lačho prindžaripen

1 Phralale, jilestar kamav a mangav le Devles, hoj o Izrael te avel zachraňimen.
2 Šaj phenav, hoj labon pal o Del, ale nane len lačho prindžaripen. 3 Bo na prindžaren le Devleskero čačipnaskeriben a kamen te presikavel peskero čačipnaskeriben, na poddine pes le Devleskere čačipnaske. 4 Bo o Kristus hin o koňec le zakonoske, hoj sako ko pačala te el čačipnaskero anglo Del. 5 Bo o Mojžiš pisinel pal o čačipnaskeriben andral o zakonos: “Oda manuš, ko doľikerela leskere prikazaňia, dživela lendar.” 6 Ale o čačipnaskeriben prekal o pačaben, phenel kada: “Ma phen tuke andro jilo: ‘Ko džala upre andro ňebos?’ Oda hin te anel le Kristus tele.) 7 Abo: ‘Ko džala tele andro svetos le mulengero?’ (Oda hin te anel le Kristus upre andral o meriben.)” 8 Ale sar phenel? “O Lav hino paš tu pašes; andre tire vušta the andre tiro jilo” - oda hin oda lav pal o pačaben, so vakeras. 9 Bo te viznavineha le Ježiš sar Rajes a pačaha andre tiro jilo, hoj les o Del uštaďa andral o meriben, aveha zachraňimen. 10 Bo le jileha pes pačal, hoj te avas čačipnaskere, ale le mujeha pes viznavinel, hoj te avas zachraňimen. 11 Bo hin pisimen: “Sako, ko andre leste pačal, na ladžala pes.” 12 Bo oda hin jekh, či oda hin Židos vaj Grekos. Bo oda jekh Raj hino Raj savorenge - barvalo ke sakoneste, ko les mangel. 13 Bo sako, ko vičhinel pro nav le Rajeskero, ela zachraňimen. 14 Ale sar šaj pre leste vičhinena, te andre leste na pačanďile? A sar šaj pačana andre oda, pal kaste na šunde? A sar šaj šunena, te ňiko lenge o lav na vakerela? 15 A sar šaj vakerena, te na ena bičhade? Avke sar hin pisimen: “Save šukar hine o pindre olengere, so aven te vakerel o lačho hiros pal o lačhe veci.” 16 Ale na savore priile o evaňjelium. Bo o Izaiaš phenel: “Rajeja, ko pačanďiľa amare lavenge?” 17 O pačaben avel akor, sar šunas a šunas akor, sar pes vakerel o lav le Kristoskero. 18 Ale phučav: so, čačes na šunde? Sar hoj na? Šunde! Avke sar hin pisimen: “Lengero hangos pes rozľigenďa pal caľi phuv a lengere lava dži pro agor le svetoske.” 19 Pale phučav: Či oda o Izrael na achaľiľa? O Mojžiš ešebno pre oda odphenďa: “Me kerava, hoj o manuša andral o Izrael te thovaven pro manuša, so aňi nane narodos.Kerava, hoj te chan choľi pro narodos, so nane goďaver.” 20 O Izaiaš pes na daralas te phenel: “Diňom man te arakhel olenge, so man na rodenas; sikaďom man olenge, so pal ma na phučenas.” 21 Ale pal o Izrael phenel: “Calo džives nacirdavas mire vasta kijo manuša so na kamen te šunel a ačhen mange pre čhib.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk