Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Pal o Izrael

1 Me vakerav čačipen andro Kristus, na klaminav, the miro svedomje andro Sentno Duchos mange hin švedkos,
2 hoj man hin bari žaľa a furt man dukhal o jilo. 3 Bo me korkoro kamňomas te el prekošlo a odčhido le Kristostar, vaš mire phrala the miri famelija pal o ťelos. 4 On hine o Izraeliti: lendar kerďa peskere čhaven; lenge sas diňi e slava, o zmluvi, o zakonos, e bohoslužba, the o zasľubeňia. 5 Lendar hine o dada a lendar hine the ola, kastar avel o Kristus pal o ťelos, savo hino Del upral savorende a hino požehňimen pro furt. Amen. 6 Ale našči phenas, hoj o Del prephagľa peskere lava. Bo na savore, so hine andral o Izrael, hine Izraeliti. 7 Aňi na savore hine o čhave ča vaš oda, hoj hine o potomki le Abrahamoskere, ale o Del phenďa le Abrahamoske: “Le Izakostar pes tuke rachinela o potomstvos.” 8 Dikhas, hoj le Devleskere čhave nane ola so uľile ( pes narodzinde) andro Izrael pal o ťelos. Ale ola čhave pes rachinen andro potomstvos le Abrahamoskero, pal save o Del diňa lav. 9 A kada hin oda lav, so diňa o Del: “Aver berš andre kajso časos ( ideos) avava a la Sara ela čhavoro.” 10 Avke oda sas na ča paš late, ale the paš e Rebeka. La Rebekakere čhaven sas jekh dad, amaro dad o Izak.

11-12 *Bo mek akor sar o čhave aňi na uľile, aňi na kerde ňič lačho abo nalačho, imar sas lake phendo le Devlestar: “O phureder služinela le ternedereske.” O Del phenďa kada hoj te sikavel, hoj ov kidel avri sar kamel a hoj oda

13 Avke sar hin pisimen: “Le Jakob kamavas, ale le Ezav našči avri ačhavas.”
14 Akor so šaj phenas, hoj o Del nane čačipnaskero? Šoha na! 15 Bo le Mojžišoske phenel kada: “Ela mange pharo vaš oda, vaš kaste me kamav a avava jileskero ke oda, ke kaste me kamav!” 16 Na džal pal oda, so kamen abo so keren o manuša, ale džal pal oda, hoj o Del del peskero lačhipen. 17 Andro lava le Devleskere hin phendo le faraonoske: “Vaš oda tut vičhinďom andro dživipen, hoj pre tute te sikavav miri zor a hoj pes miro nav te rozvakerel pal caľi phuv.” 18 Bo o Del hino jileskero ke oda, ke kaste ov kamel; ale kaske kamel, oleske zakerel o jilo andre.

Le Devleskeri choľi the leskero lačhejileskeriben

19 Ale vareko mange šaj phenel: “Ňiko pes našči ačhavel oleske, so o Del kamel. Te oda hin avke, soske amen akor marel?”
20 O, manušeja, ko sal tu, hoj ačhes pre čhib le Devleske? Či šaj phenel oda ko hin kerdo oleske, ko les kerďa: “Soske man avke kerďal?” 21 Abo či nane zor le hrnčjaris upral e čhik, hoj andral odi jekh čhik te kerel jekh kuči pre pačiv a aver pre napačiv? 22 Avke o Del kamňa te sikavel peskeri choľi the peskeri zor. Igen zľikerelas avri a zľidžalas ola kuča pre save sas leskeri choľi, so sas pripravimen pro meriben. 23 O Del kamňa te sikavel peskeri bari slava pro kuča pre save sas lačhejileskero a save pripravinďa pre slava - 24 pre amende, so peske vičhinďa: na ča le Židendar, ale the le nažidendar. 25 Avke sar the andro Hozeaš phenel: “Olen, so na sas mire manuša, vičhinava ‘mire manuša’ a olen, kas na kamavas, olenge phenava: ‘Kamav tumen.’ 26 A ela avke, hoj ode kaj pes lenge phenelas: ‘Tumen na san mire manuša,’ode pes len vičhinela čhave le džide Devleskere.” 27 O Izaiaš vičhinel upral o Izrael:“The te o čhave le Izraeloskere ulehas ajci keci hin e poši paš o moros, ča frima lendar ena zachraňimen, 28 bo o Raj kerela la phuvaha savoro so phenďa a kerela oda sig.” 29 The o Izaiaš oda imar anglal phenďa: “Te amenge o Nekzoraleder Raj na mukľahas o potomstvos, uľamas sar e Sodoma a dičhiľamas avri sar e Gomora.” O Izrael the o evaňjelium 30 So akor oleha phenas? O nažidi, so na kerenas ňič pre oda, hoj te ačhen čačipnaskere anglo Del, dochudle o čačipnaskeriben prekal o pačaben. 31 No o Izrael so kerelas sa, hoj te ačhel čačipnaskero prekal o zakonos, na dochudle o čačipnaskeriben prekal o zakonos. 32 Soske? Vaš oda, bo on pes na mukenas pro pačaben, ale pre peskere skutki. Avke pele pro bar a demade pes, 33 sar hin pisimen: “Dikh, thovav pro Sion e skala, kaj pes o manuša demena the o bar pre savo perena,ale oda ko andre leste pačala, pes šoha ( ňikda) na ladžala.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk