Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

1 Oda, kaske sas buterval dovakerdo a ačhiľa zacato andro jilo, ela jekhvareste zňičimen a ňič les na sasťarela. 2 Sar o lačhe manuša ľidžan, o nipi radisaľon, ale te o nalačho vladňinel, o manuša jojčinen. 3 Ko kamel o goďaveripen, kerel peskre dadeske radišagos, no oda, ko phirel pal o lubňa, rozkerel o barvaľipen. 4 Te o kraľis ľidžal čačipnaha, o narodos ela zoralo, ale zňičinela les oda, ko pal leste cirdel tele e cipa le daňenca. 5 O manuš, savo pes guľarel ke avreste, nacirdel e sita tel o pindre. 6 O nalačho manuš hino zachudlo andre pasca peskre binoskri, ale o čačipnaskro giľavel a radisaľol. 7 O lačho džal pal o čačipen le čore manušeskro, ale o nalačho manuš olestar na ačhel, bo oleske na achaľol. 8 Ola, ko asan savore lačhipnastar, keren o nasmirom andro foros, ale o goďaver anen pale o smirom. 9 Sar pes o goďaver sudzinel le dilineha, ča viskinel vaj asal a furt nane smirom. 10 O vrahi našťi avri ačhen le pačivales, no o lačhe manuša les kamen te zachraňinel. 11 O dilino dela pestar avri savori choľi, ale o goďaver ľikerela peskro jilo andro smirom. 12 Te o vladcas šunel o klamišagi, savore leskre sluhi ačhena nalačhe. 13 Le žobrakos the ole manušes, ko les trapinel, hin kada jekh: O RAJ del o dživipen sodujen. 14 Te o kraľis sudzinel le čoren čačipnaha, leskro tronos ačhela pro furt. 15 E paca the o dovakeriben del goďi le čhas, ale o rozmuklo čhavoro peskra dake kerel ladž. 16 Sar vladňinen o nalačhe manuša, o nalačhipen barol, ale o čačipnaskre len dikhena te perel tele. 17 Mištes barar avri tire čhas, bo ela tut smirom a kerela tuke baro radišagos. 18 Ode, kaj nane le Devleskro veďeňje, o manuša ačhena rozmukle. Bachtale hine ola, ko doľikeren le Devleskro zakonos. 19 Na del pes te dovakerel le otrokoske ča le laveha; ov achaľol, so phenes, ale na ačhel olestar. 20 Dikhľal le muršes, savo sig vakerel a na gondoľinel? Le dilines hin feder naďej sar les. 21 Te des tire sluhas ciknovarestar sa, so kamel, pro koňec tuke lela savoro, so tut hin. 22 O rušlo manuš kerel o vesekedišagi; oda, ko sig choľisaľol, perel andro but bini. 23 O baripen le manušes thovela tele, ale oda, ko hino pokorno andro duchos, chudela e pačiv. 24 Ko pomožinel le živaňiske te čorel, dukhavel pes korkores, bo pro sudos lel pre peste vera, ale daral te phenel o čačipen. 25 Te tut daraha le manušendar, hoj so peske gonďolinena, zachudeha tut andre pasca, ale te tut zmukeha pro RAJ, aveha chraňimen. 26 But džene kamen te dochudel le kraľis pre peskri sera, ale ča o RAJ del čačipen le manušes. 27 Le lačhe manušenge džungľol o nalačho manuš a le nalačhe manušeske džungľol oda, ko dživel čačipnaha.