Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

1 O nalačho manuš denašel, kajte ňiko pre leste na džal, ale o čačipnaskro hino šmelo sar o terno ľevos. 2 Te hin e vzbura andre varesavi phuv, čerinen pes furt o vodci, ale ča o goďaver murš, ko achaľol, šaj doľikerel o poradkos. 3 O čoro murš, savo trapinel avre čore manušen, hino sar o zoralo brišind, so musarel o uľipen. 4 Ola, ko omuken o zakonos, vakeren mištes pal o nalačhe, no ola, ko o zakonos doľikeren, pes lenge ačhaven. 5 O nalačhe manuša na achaľon, so hin te kerel o čačipen, ale ola, ko roden le RAJES, oleske mištes achaľon. 6 Feder hin o čoro, savo phirel žuže dromeha, sar o barvalo, saveskre droma hine previsarde. 7 Te doľikeres o zakonos, sal goďaver čhavo, no keres ladž le dadeske, te tut ľikeres le bitangenca. 8 Ko barvaľol pro bare interesa, skidel oda oleske, kaske hin pharo vaš o čore. 9 Te peske vareko phandel andre o kana, hoj te na šunel o zakonos, leskri modľitba le RAJESKE džungľol. 10 Ko cirdel le čačipnaskren pro nalačho drom, korkoro perela andre chev, ale o žuže dochudena lačho ďeďictvos. 11 O barvalo peske pal peste gondoľinel, hoj hino goďaver, ale o čoro, saves hin goďi, dikhel andre leste. 12 Te pes o lačhe manuša dochuden paš e zor, sako radisaľol, no te o nalačhe manuša chuden te kraľinel, o manuša pes garuven. 13 Ko garuvel peskro binos, na džala anglal, ale ko viznavinel peskro binos a omukel les, chudela le Devleskro jileskeriben. 14 Bachtalo oda manuš, savo peske furt ľikerel e sveto dar anglo RAJ, no ko peske phandel o jilo andre, dochudela pes andro pharipen. 15 Sar o choľamen ľevos the o bokhalo medvedzis hin o nalačho kraľis, savo trapinel le čore manušen, save pes našťi braňinen. 16 O nagoďaver vodcas ela bijileskro pro manuša, ale oda, ko našťi avri ačhel o napačivalo barvaľipen, kraľinela but. 17 Oda, ko cerpinel vaš oda, hoj murdarďa varekas, denašela dži o meriben. Ňiko leske te na pomožinel! 18 Ko phirel žuže dromeha, ela zachraňimen, no oda, ko phirel pal o previsarde droma, jekhvareste perela. 19 Ko kerel pre peskri maľa, čaľola le marestar, ale oda, ko del peskro časos pre ňisoste, čaľola le čoripnastar. 20 O pačivalo manuš ela igen požehňimen, no o trestos na obdžala oles, ko kamel sig te barvaľol. 21 Nane mištes te chudel paš varekaste pro sudos, no the avke pes vareko vaš jekh kotor maro del te prepočinel. 22 O hamišno manuš denašel pal o barvaľipen, aňi na džanel, hoj pre leste avela o čoripen. 23 Oles, ko dovakerel le manušeske, pro koňec ela buter pačiv sar oles, ko vakerel o gule lava. 24 Ko občorel peskre dades abo da a phenel: „Oda nane binos,“ hino sar o živaňis. 25 Oda, ko dikhel ča pre peste, anel ča o vesekedišagi, ale oles, ko pes zmukel pro RAJ, ela savoro pherdo. 26 Ko pes zmukel pre peskri goďi, hino dilino, no oda, ko prilel o goďaveripen, ela zachraňimen. 27 Te des le čoren, na chibaľinela tuke ňič, ale te phandes o jakha anglo čore, but manuša tut košena. 28 Sar o nalačhe chuden te vladňinel, o manuša pes garuven, no sar on peren tele, akor ušťen upre o čačipnaskre.