Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

1 Ma zavidzin le nalačhe manušenge a ma kam lenca te avel, 2 bo le jileha gondoľinen pro mariben a le vuštenca vakeren, sar te dukhavel avren. 3 La goďaha pes ačhavel o kher a le achaľuvipnaha pes zoraľarel 4 a le prindžaripnaha pherďon o komori savore vzacne the šukar barvaľipnaha. 5 Feder hin te el goďaver, sar te el zoralo, o avrisikado manuš hino bareder sar o zoralo murš, 6 bo le goďaver radenca ľidžaha o mariben a e zachrana hiňi andro but radci. 7 O goďaveripen hin igen učo le dilineske; sar pes zdžan o manuša, nane les ňič lačho te phenel. 8 Oles, ko gondoľinel, sar te kerel o nalačhipen, vičinena bitangos; 9 o gondoľišagos le nagoďavereskro hin binos; le manušenge džungľol oda, ko asal savore lačhipnastar. 10 Te slabisaľos andre oda džives, sar pre tu avel o pharipen, akor sal čačes igen slabo! 11 Zachraňin olen, kas načačipnaha ľidžan pro meriben, a the olen, kas cirden te murdarel. 12 Te pheneha: „Amen olestar na džanahas,“ či oda, ko prindžarel o jile, oleske na achaľol? A či oda, ko stražinel tiro dživipen, olestar na džanel? Ov počinela le manušeske pal oda, sar kerelas. 13 Cha, čhavo miro, o medos, bo hino lačho: Ajso gulo sar o medos andre tiro muj 14 avke hin the o goďaveripen tira dušake. Te les arakhľal, aveha bachtalo andro dživipen, so tut užarel, a oda, pre soste tut zmukes, na ela hijaba. 15 Ma av sar o nalačho manuš, ko kamel te rozmarel le čačipnaskereske o kher; ma musar oda than, kaj bešel. 16 Se kajte o čačipnaskro eftavar perela, the avke pale ušťela, ale sar avel o nalačhipen pro bijedevleskre, hine zňičimen. 17 Ma radisaľuv, te tiro ňeprijaťeľis perela; te leske poddžala o pindro, ma thov baripen andro jilo, 18 bo te oda o RAJ dikhela, na ela leske pre dzeka a visarela lestar peskri choľi. 19 Le nalačhe manušenca tut ma trapin, aňi lenge ma zavidzin. 20 Se le nalačhe manušes na užarel ňič lačho, a e lampa olengri, ko dživen bi o Del, murdaľola andre. 21 Čhavo miro, dara tut le Devlestar the le kraľistar, a ma ľiker tut olenca, ko pre lende džan, 22 bo jekhvareste šaj ena zňičimen. Ko džanel, savi pohroma pre lende o Del vaj o kraľis šaj mukel?

Aver goďaver lava

23 The kala lava phende o goďaver manuša: Nane mištes te chudel paš varekaste, sar sudzines:
24 O manuša košena ajses, ko phenela le nalačhe manušeske: „Na kerďal ňič nalačho,“ a o narodi les odsudzinena, 25 ale olenge, ko les pokarhinena, džala mištes a bešela pre lende o baro požehnaňje. 26 Te odphenes čačipnaha, oda hin avke, sar te pes čumidlehas o prijaťeľa. 27 Ker tuke ešeb tiri buči avral, pripravin tuke tire maľi a paľis tuke ačhaveha o kher. 28 Ma svedčin pre aver dženo, te tut nane soske, a ma klamin tire vuštenca. 29 Ma phen: „Avke sar kerďa ov mange, kerava the me leske! Sakoneske dava pale oda nalačho, so mange kerďa!“ 30 Predžavas pašal e maľa le leňive muršeskri the pašal e viňica oleskri, ko nane goďaver. 31 A dikh, savoro sas zabarardo le koľakenca, e phuv sas učharďi andre la pokrivaha a o baruno muros, so džalas pašal, sas telečhido. 32 A me sar pre oda dikhavas, iľom mange oda andro jilo a sikľiľom olestar kada: 33 Te tuke phenes: „Mek sikra mange sovav, mek sikra mange pašľuvav, sikra mange prethovav o vasta a odpočovinav mange,“ 34 akor jekhvareste pre tu avela o čoripen sar o zbujňikos the e bokh sar o vizbrojimen murš.