Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Le Korachoskri vzbura

1 O Korach, o čhavo le Jisharoskro andral o kmeňos Levi, pes vzburinďa pro Mojžiš. Ke leste pes pridine trin džene andral o kmeňos Ruben: o Datan the o Abiram, le Eliaboskre čhave, the o On, le Paletoskro čhavo.
2 On pes vzburinde pro Mojžiš a lenca 250 Izraeliti, save sas o anglune vodci le manušengre. 3 Gele anglo Mojžiš the anglo Aron a phende lenge: „Zageľan imar igen dur! Se savore amare manuša hine sveta a the amenca hino o RAJ. Soske tumen hazden upral o manuša le RAJESKRE?“ 4 Sar ada šunďa o Mojžiš, peľa le mujeha pre phuv. 5 Paľis phenďa le Korachoske the leskra partijake: „Tosara tumenge o RAJ phenela, ko hin leskro, ko hino sveto a ko šaj ke leste avel pašes. Kas peske kidela avri, oda šaj ke leste džal pašes. 6 Tu, Korach, the tiri partija keren kada: Len tumenge o lopatki pro kaďidlos, 7 thoven andre o jagale angara the o kaďidlos a tajsa oda anen anglo RAJ. Kas peske o RAJ kidela avri, oda ela sveto. Levitale, tumen zageľan imar igen dur!“ 8 A le Korachoske o Mojžiš mek phenďa: „Šunen, Levitale! 9 Hin tumenge frima, hoj o Del le Izraeloskro tumen odďelinďa le manušendar a vičinďa ke peste, hoj te služinen andre le RAJESKRO Svetostankos a te ačhen anglo manuša, hoj lenge te služinen? 10 Se domukľa tuke the savore avre Levitenge, hoj te aven pašeder ke leste, ale tumen akana kamen te prelel the e rašajiko služba? 11 Aleha sikaďal tu the caľi tiri partija, hoj pes vzburinďan pro RAJ. Ko hin o Aron, hoj reptinen pre leste?“ 12 Akor o Mojžiš diňa te vičinel le Datan the le Abiram, le Eliaboskre čhaven. Ale on odphende: „Na džas! 13 Hin ada frima, hoj amen iľal avri andral e phuv, kaj čuľal o thud the o medos, hoj te meras pre kadi pušťa? So, mek kames te ačhel upral amende sar raj? 14 Se na anďal amen andre phuv, kaj čuľal o thud the o medos, a aňi amenge na diňal andro ďeďictvos o maľi the o viňici. Kames amenca te thovel avri? Na! Na džas!“ 15 Akor o Mojžiš igen choľisaľiľa a phenďa le RAJESKE: „Ma prile lendar o obeti. Aňi jekhe somaris lendar na iľom. Ňikaske ňič nalačho na kerďom!“ 16 Paľis o Mojžiš phenďa le Korachoske: „Tu tira partijaha the o Aron mušinen te avel tajsa andre le RAJESKRO Svetostankos. 17 Dojekh tumendar mi lel peskri kaďidloskri lopatka, mi thovel andre o kaďidlos a mi anel anglo RAJ. Savore kaďidli ena jekhetane 250. The tu le Aronoha lena peskre kaďidloskre lopatki.“ 18 Avke pre aver džives peske sako iľa peskri kaďidloskri lopatka, thoďa andre o jagale angara a thoďa upre o kaďidlos. Paľis pes savore ačhade paš o vudar ko Svetostankos jekhetane le Mojžišoha the le Aronoha. 19 O Korach zvičinďa caľa peskra partija pro Mojžiš the Aron a gele paš o vudar ko Svetostankos. Androda pes sikaďa le RAJESKRI slava savore manušenge. 20 O RAJ phenďa le Mojžišoske the le Aronoske: 21 „Džan pre sera kale manušendar, hoj len takoj te zňičinav!“ 22 Akor sodujdžene pele le mujeha pre phuv a vičinenas: „Ó, Devla! Tu sal o Del, savo des o dživipnaskro dichos dojekhe manušes! Vaš jekh manuš, savo kerďa binos, kames te el choľamen pre savore manuša?“ 23 O RAJ phenďa le Mojžišoske: 24 „Phen le manušenge, hoj te džan pre sera le Korachoskre, le Datanoskre the le Abiramoskre stanendar!“ 25 Avke o Mojžiš geľa ko Datan the Abiram a o Izraeloskre vodci džanas pal leste. 26 Le manušenge phenďa: „Džan pre sera kale bijedevleskre muršengre stanendar! Ma chuden tumen ňisostar, so hin lengro, hoj te na meren angle savore lengre bini.“ 27 Avke o Izraeliti odgele pašal o Korachoskre, Datanoskre the le Abiramoskre stani. Paľis o Datan the o Abiram gele avri andral peskre stani a ačhenas paš o vudar peskre romňijenca the peskre čhavenca. 28 O Mojžiš phenďa: „Ňič na kerav mira voľatar; savore kale skutki man bičhaďa te kerel o RAJ. Prindžarena oda pal kada: 29 Te kala manuša merena avke, sar merel dojekh manuš, abo te pes lenge ačhela oda, so pes šaj ačhel avre manušenge, akor man o RAJ na bičhaďa. 30 Ale te o RAJ kerela vareso ajso, so mek pes šoha na ačhiľa angloda, hoj e phuv phundravela peskro muj a chala len savoreha, so len hin, a te perena tele andro than le mulengro džide, akor prindžarena, hoj kala murša dikhle tele le RAJES.“ 31 Soča o Mojžiš kada dophenďa, phundraďa pes e phuv tel o Datan the Abiram 32 a otkerďa peskro muj a nakhaďa len savoreha, so len sas, jekhetane ole manušenca, save pes vzburinde le Korachoha. 33 Džide pele tele andro than le mulengro savoreha, so len sas. E phuv pes upral lende zaphandľa, on našľile a imar na sas maškar o manuša. 34 Sar savore Izraeliti, save sas pašal lende, šunde lengri vika, denašenas a phenenas: „Denašas, hoj the amen e phuv te na nakhavel!“ 35 Akor le RAJESTAR avľa jag a zlabarďa ole 250 muršen, save ande o kaďidlos.