Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

O zakoni pal o obeti

1 O Raj prevakerďa ko Mojžiš:
2 „Phen le Izraelitenge kada: ‚Sar avena andre phuv, so tumenge dav a andre savi bešena, 3 anena le dobitkostar abo le bakrendar le RAJESKE o obeti. Anena e jagaľi obeta, e labarďi obeta, e obeta pro inepi, e obeta, sar den lav le Devleske, the e obeta, so dena korkore pestar sar daros. Kala savore obeti voňinen šukares le RAJESKE. 4 Sar kerena kala obeti, avke oda, ko anela peskri obeta le RAJESKE, pridela paš dojekh džviros e chabeneskri obeta – kilos aro mišimen le ľitra olivove olejoha. 5 Ke dojekh bakroro, so dena sar e labarďi obeta abo aver obeta, pridena ľitra mol, so čhivena avri pro oltaris. 6 Paš dojekh bakro, so obetinena, pridena duj kili aro mišimen 1,5 ľitraha olivove olejoha sar chabeneskri obeta. 7 Priden the 1,5 ľitra mol, so čhivena avri pro oltaris. Oda voňinela šukares le RAJESKE. 8 Sar pripravinena le RAJESKE terne bikos pre labarďi obeta abo pre smiromoskri obeta abo pre obeta, sar den lav le Devleske, 9 pridena paše sar e chabeneskri obeta trin kili aro mišimen duje ľitrenca olejoha. 10 Anena the duj ľitri mol, so čhivena avri pro oltaris. Oda voňinela šukares le RAJESKE. 11 Kavke kerena paš dojekh bikos, bakro, baranos the koza. 12 Keren avke paš dojekh džviros, saves anena pre obeta. 13 Kavke mušinela te kerel dojekh Izraelitas, sar anela e obeta, so šukares voňinel le RAJESKE. 14 Te maškar tumende ena varesave cudzinci, abo o cudzinci, save dživen maškar tumende but berš, a the on kamena te anel e obeta, so šukares voňinel le RAJESKE, mi keren avke sar the tumen. 15 Kala zakoni ela prekal tumende the prekal o cudzinci, save bešen maškar tumende. O RAJ tumen lel jednakones. Kada zakonos doľikerena na veki tumen the tumare potomki. 16 Kala zakoni the pravidla ena prekal tumende the prekal o cudzincos, savo bešel maškar tumende.‘ “ 17 O RAJ prevakerďa ko Mojžiš: 18 „Phen le Izraelitenge kada: ‚Sar avena andre phuv, andre savi tumen ľidžav, 19 a sar chana o chaben andral odi phuv, odthoven olestar vareso sar daros le RAJESKE. 20 Sako berš kerena e bokeľi le ešebne arestar andral o humnos a anen oda sar o sveto daros le RAJESKE. 21 Avke tu the tire potomki mušinena furt te anel maro peko le ešebne arestar, sar kidena upre e pšeňica. 22 Te kamľan te doľikerel, ale the avke na doľikerďan o zakoni, so o RAJ diňa le Mojžišoske 23 – savore le Devleskre prikazaňjendar, so sas dine ole dživesestar, kanastar o Del chudňa te del o zakoni tumen the savore tumare potomken pro furt – 24 a o Izraeliti kerde o binos avke, hoj na kamle, a na džanenas olestar, akor savore mušinen te anel terne bikos pre labarďi obeta, so šukares voňinel le RAJESKE. Obetinen the e chabeneskri the e moľakri obeta, avke sar hin pisimen andro zakonos, a paš oda mek jekhe capos pre obeta vaš o binos. 25 Te o rašaj anela kala obeti vaš savore Izraeliti, ela lenge odmuklo o binos, bo oda na kamle te kerel, a vaš peskro nalačhipen ande le RAJESKE e labarďi obeta the e obeta vaš o binos. 26 Odmukela pes savore Izraelitenge the le cudzincenge, save bešen paš lende, bo savore manuša oda kerde, kajte na kamle. 27 Ale te ča jekh dženo kerela o binos, so na kamľa, mušinel te anel pre obeta vaš o binos jekheberšeskra koza. 28 O rašaj obetinela la koza pro oltaris, hoj te obžužarel le manušes le binostar, so na kamľa te kerel, a paľis ole dženeske ela odmuklo. 29 Ajso zakonos mušinel te doľikerel o Izraelitas the o cudzincos, savo bešel paš tumende, sar kerela o binos, so na kamľa. 30 Te vareko kerela binos, so kamľa te kerel, či oda ela Izraelitas abo cudzincos, ruhinel pes pro RAJ. Ajse dženes kampel te tradel avri peskre manušendar, 31 bo na ačhelas le RAJESKRE lavestar a na doľikerďa leskro prikazaňje. Kajse manušes mušinen te tradel avri. Leskri vina ačhela pre leste.‘ “

O murš, savo na doľikerďa o šabat

32 Sar sas o Izraeliti pre pušťa, prichudle varesave muršes, savo pro šabat kidelas o kašta.
33 Ola džene, save les prichudle paš oda, sar kidel o kašta, ande les ko Mojžiš the ko Aron the angle savore Izraeliti. 34 Dine les te stražinel, bo na džanenas, so leha te kerel. 35 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Oda murš mušinel te merel. Savore manuša andre leste čhivkerena le barenca avri andral o taboris.“ 36 Avke les o manuša ľigende avri andral o taboris, chudle andre leste te čhivkerel le barenca a muľa avke, sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske.

O špargici pro ruchi

37 Paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske:
38 „Phen le Izraelitenge: ‚Siven pre tumare ruchi pro agora o špargici a upral lende thoven o belava šňurici. 39 O špargici tumenge ena pre kada: Kecivar pre lende dikhena, leperena tumenge savore le RAJESKRE zakoni, na visarena pes mandar a na džana pal tumare jileskre the jakhengre žadosci. 40 Avke peske leperena a doľikerena savore mire prikazaňje a avena sveta angle mande, angle tumaro Del.‘ 41 Me som o RAJ, tumaro Del, savo tumen ľigenďa avri andral o Egipt. Me som o RAJ, tumaro Del.“