Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Pal o malomocno

1 Sar avľa o Ježiš tele pal o verchos, avenas pal leste igen but nipi.
2 A dikh, avľa ke leste o malomocno, banďolas anglal leste a phenďa: “Rajeja, te kamňalas, šaj man žužares.” 3 O Ježiš hazdňa o vast, chudňa pes lestar a phenďa: “Kamav, av sasto!” A takoj sas žužo andral o malomocenstvo. 4 O Ježiš leske phenďa: “Dikh, hoj te na phenes ňikaske pal oda, ale dža, sikav tut le rašaske a obetin oda daros, so phenďa o Mojžiš, hoj on te džanen.”

O veliťeľis upral o šel slugaďa the leskero sluhas

5 Sar avľa o Ježiš andro Kafarnaum, avľa ke leste o veliťeľis upral o šel slugaďa a mangelas les:
6 “Rajeja, miro sluhas pašľol khere nasvalo, našči pes čhalavel a igen cerpinel.” 7 O Ježiš leske phenďa: “Me džava a sasťarava les avri.” 8 O veliťeľis leske phenďa: “Rajeja, na som hodno, hoj te aves andre miro kher. Ale phen ča lav a miro sluhas sasťola avri. 9 Se the me som manuš tel o vast avre manušeske a tel miro vast hin o slugaďa. A te phenava kaleske: ‘Dža!’ - ta džala; a avreske: ‘Av!’ - avela; a mire sluhaske: ‘Ker kada!’ - a ov kerela.” 10 Sar oda šunďa o Ježiš, čudaľinďa pes a phenďa olenge, so pal leste džanas: “Čačipen phenav tumenge, hoj aňi andro Izrael na dikhľom kajso baro pačaben. 11 Ale phenav tumenge, hoj avena but džene pal o vichod the pal o zapad a bešena paš o skamind le Abrahamoha, Izakoha the le Jakoboha andro ňeboskero kraľišagos, 12 ale o čhave le kraľišagoskere ena avri čhide andro baro kaľipen, kaj ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.” 13 A paľis phenďa o Ježiš le veliťeľiske: “Dža! Avke sar pačanďiľal, avke pes tuke mi ačhel!” A leskero sluhas sasťiľa avri andre odi ora.

Le Peteriskeri sasuj

14 Sar avľa o Ježiš andro kher ko Peter, dikhľa leskera sasa, hoj pašľol a hin la horučka.
15 Chudňa pes lakere vastestar a takoj la e horučka omukľa, uščiľa a kerelas pašal lende. 16 A sar zaračiľa, ande ke leste but dženen, so sas zaphandle le demonenca. A o Ježiš le laveha tradňa avri le nalačhe duchen a savoren, so lenge sas namište, sasťarďa avri, 17 hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos Izaiaš:“Ov iľa pre peste amare nasvaľibena a ľidžalas amare dukha.”

Ola so kamen te džal pal o Ježiš

18 Sar dikhľa o Ježiš pašal peste igen but nipen, rozkazinďa te džal la loďaha pre aver sera.
19 Avľa ke leste varesavo zakoňikos a phenďa leske: “Učiťeľina, džava pal tu všadzik kaj džaha!” 20 O Ježiš leske odphenďa: “Le lišken hin peskere cheva kaj šaj dživen a le čiriklen andral o ňebos peskere hňizdi, ale le Čhas le manušeskeres nane kaj o šero te thovel.” 21 Aver leskere učeňikendar leske phenďa: “Rajeja, domuk mange ešeb te džal te parunel mire dades.” 22 Ale o Ježiš leske phenďa: “Av pal ma a muk, hoj o mule te parunen peskere mulen.”

O Raj zaačhavel e burka

23 Geľa andre loďa a leskere učeňika gele pal leste.
24 A dikh, bari burka avľa pro moros, avke hoj o vlni učarenas andre e loďa a ov sovelas. 25 Avle ke leste leskere učeňika, uštade les a phende: “Rajeja, zachraňin amen, bo meras!” 26 Ov lenge phenďa: “So tumen daran, manušale cikne pačabnaha!” Avke uščiľa, vriskinďa pre balvaj the pro moros a sas igen čhit. 27 O manuša pes čudaľinenas a phenenas: “Oda savo manuš hino, hoj les the o balvaja the o moros šunen?”

Duj zaphandle le demonenca andre Gadara

28 Sar avľa pre oki sera andre Gadaraňiko phuv, arakhle pes leha duj manuša, so sas zaphandle le demonenca. Avenas andral o hrobi bara choľaha a ňiko pašal lende pal oda drom našči pregeľa.
29 A vriskinenas: “So amen hin tuha, Ježiš, Čhavo le Devleskero? Avľal, hoj amen te trapines, sigeder sar hin odi ora?” 30 Na dur odarik sas but bale, so ode chanas. 31 O demona les mangenas: “Te amen trades avri, domuk amenge te džal andre kola but bale!” 32 A phenďa lenge: “Džan!” On avle avri a gele andro bale. A savore bale pes mukle tele le brehoha andro moros, tasľile a mule andro paňi. 33 Ola, so pasinenas le balen, denašle het a gele andro foros a vakerenas avri sa so pes ačhiľa, the pal ola, so sas zaphandle le demonenca. 34 A jekhvareste avľa calo oda foros ko Ježiš a sar les dikhle, mangenas les hoj te džal het andral lengeri phuv.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk