Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

O Raj sikavel, sar te pomožinel le čorenge

1 “Merkinen tumenge, hoj te na den tumare love le čoren anglo manuša avke, hoj tumen te dikhen, bo paľis imar tumenge na počinela pale tumaro Dad so hino andro ňebos.
2 Avke te des love le čoren, ma ker oda avke, hoj pal oda sako te džanel, sar oda keren ola dujemujengere, so pes rado presikaven andro sinagogi the pro uľici, hoj len o manuša te lašaren. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben. 3 Ale te tu des love le čoren, te na džanel tiro baľogno vast, so kerel tiro čačo vast. 4 Bo te des o love andro garuďipen, tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale avke, hoj oda dičhola.”

Pal e modľitba

5 “Sar tut modľines, ma av sar ola dujemujengere, bo on pes rado ačhindos modľinen andro sinagogi the pro agora pro uľici, hoj len o manuša te dikhen. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben.
6 Ale sar pes tu modľines, dža andre tiro kheroro, phand pal tu o vudar a modľin tut tire Dadeske, savo hino andro garuďipen. Bo tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale. 7 Ale sar pes tumen modľinen, ma bebľinen sar o pohana, bo on peske gondoľinen, hoj ena šunde avri vaš oda, hoj but vakeren. 8 Avke ma aven ajse sar on, bo tumaro Dad džanel so tumenge kampel, mek sigeder sar lestar mangen. 9 Tumen pes modľinen kavke:‘Dado amaro so sal andro ňebos,mi el barardo tiro nav! 10 Mi avel tiro kraľišagos! Mi ačhel pes tiri voľa avke sar andro ňebos, avke the pre phuv! 11 De amen adadžives o maro, so amenge kampel sako džives 12 a odmuk amenge amare bini, avke sar the amen odmukas amare binošnenge 13 a ma domuk, hoj te avas cirdle andro binos, ale le amendar le nalačhes.’[Bo tiro hin o kraľišagos the e zor the o baripen pro furt. Amen.] 14 Bo te tumen odmukena le manušenge lengere bini, odmukela the tumenge tumaro Dad andral o ňebos. 15 Ale te tumen na odmukena le manušenge lengere bini, aňi tumaro Dad tumenge na odmukela tumare bini.”

Pal o postos

16 “Sar pes poscinen, ma aven sar ola dujemujengere so hine chmurave a keren avke, hoj o manuša te dikhen, hoj on cerpinen bo pes poscinen. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben.
17 Ale tu, sar pes poscines, uchan o bala a thov o muj, 18 hoj te na dičhol le manušenge hoj tut poscines, ale tire Dadeske savo dikhel andro garuďipen. A tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale.”

Te skidas o barvaľipen andro ňebos

19 “Ma skiden tumenge o barvaľipen pre phuv, kaj len e hardza the o kirme chan, kaj pes dochuden o živaňa a čoren,
20 ale skiden tumenge o barvaľipen andro ňebos, kaj len aňi e hardza aňi o kirme na chan, kaj pes o živaňa na dochuden aňi na čoren. 21 Bo ode, kaj hin tumaro barvaľipen, ode ela the tumaro jilo. 22 E jakh hin e lampa le ťeloskeri. Te ela tiri jakh žuži, andre calo tiro ťelos ela o svetlos, 23 ale te na ela tiri jakh žuži, calo tiro ťelos ela andro kaľipen. Akor, te oda svetlos andre tu hin kaľipen, savo baro ela o kaľipen? 24 Ňiko našči služinel duje Rajenge. Bo jekhes kameha a dujtones našči avri ačheha, abo jekhes rado dikheha a dujtones tele dikheha. Našči služinen the le Devleske the le svetoskere barvaľipnaske.”

Te mukas pes pro Del andre savoreste

25 “Vaš oda tumenge phenav: ma starinen tumen pal tumaro dživipen, hoj so chana, abo so pijena, aňi pal tumaro ťelos, so urena. Či nane o dživipen buter sar o chaben a o ťelos sar o uraviben?
26 Dikhen pro čirikle pro ňebos, hoj aňi na sadzinen, aňi na kiden upre, aňi na sthoven andro šopi a tumaro Dad andral o ňebos pes pal lende starinel! Či na san tumen buter sar on? 27 A ko tumendar šaj phenel: ‘Me buteder dživava, bo me man starinav pal o dživipen?’ Ňiko. 28 Soske tumen starinen pal o uraviben? Dikhen pro kvitki pre maľa sar baron, ale na keren buči aňi na hekľinen. 29 No phenav tumenge, hoj aňi o Šalamun andre calo peskero šukariben na sas avke urdo, sar jekh lendar. 30 Akor te o Del e maľakeri čhar kavke uravel, so adadžives hiňi a tajsa ela čhiďi andro bov, ta akor tumen na uravela buter? Manušale cikne pačabnaha! 31 Avke, ma starinen tumen a ma phenen: ‘So chaha? So pijaha? So uraha?’ 32 Bo oda savoro roden o napačabnaskere. Se tumaro Dad andral o ňebos džanel, hoj tumenge oda savoro kampel. 33 Ale roden ešeb o kraľišagos le Devleskero the leskero čačipen a ov tumen dela savore okla veci. 34 Avke ma starinen tumen so ela tajsa, bo tajsaskero džives pes starinela pal peste. Sako džives hin dos trapišagos.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk