Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

O Raj sikavel, sar te pomožinel le čorenge

1 “Merkinen tumenge, hoj te na den tumare love le čoren anglo manuša avke, hoj tumen te dikhen, bo paľis imar tumenge na počinela pale tumaro Dad so hino andro ňebos.
2 Avke te des love le čoren, ma ker oda avke, hoj pal oda sako te džanel, sar oda keren ola dujemujengere, so pes rado presikaven andro sinagogi the pro uľici, hoj len o manuša te lašaren. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben. 3 Ale te tu des love le čoren, te na džanel tiro baľogno vast, so kerel tiro čačo vast. 4 Bo te des o love andro garuďipen, tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale avke, hoj oda dičhola.”

Pal e modľitba

5 “Sar tut modľines, ma av sar ola dujemujengere, bo on pes rado ačhindos modľinen andro sinagogi the pro agora pro uľici, hoj len o manuša te dikhen. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben.
6 Ale sar pes tu modľines, dža andre tiro kheroro, phand pal tu o vudar a modľin tut tire Dadeske, savo hino andro garuďipen. Bo tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale. 7 Ale sar pes tumen modľinen, ma bebľinen sar o pohana, bo on peske gondoľinen, hoj ena šunde avri vaš oda, hoj but vakeren. 8 Avke ma aven ajse sar on, bo tumaro Dad džanel so tumenge kampel, mek sigeder sar lestar mangen. 9 Tumen pes modľinen kavke:‘Dado amaro so sal andro ňebos,mi el barardo tiro nav! 10 Mi avel tiro kraľišagos! Mi ačhel pes tiri voľa avke sar andro ňebos, avke the pre phuv! 11 De amen adadžives o maro, so amenge kampel sako džives 12 a odmuk amenge amare bini, avke sar the amen odmukas amare binošnenge 13 a ma domuk, hoj te avas cirdle andro binos, ale le amendar le nalačhes.’[Bo tiro hin o kraľišagos the e zor the o baripen pro furt. Amen.] 14 Bo te tumen odmukena le manušenge lengere bini, odmukela the tumenge tumaro Dad andral o ňebos. 15 Ale te tumen na odmukena le manušenge lengere bini, aňi tumaro Dad tumenge na odmukela tumare bini.”

Pal o postos

16 “Sar pes poscinen, ma aven sar ola dujemujengere so hine chmurave a keren avke, hoj o manuša te dikhen, hoj on cerpinen bo pes poscinen. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben.
17 Ale tu, sar pes poscines, uchan o bala a thov o muj, 18 hoj te na dičhol le manušenge hoj tut poscines, ale tire Dadeske savo dikhel andro garuďipen. A tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale.”

Te skidas o barvaľipen andro ňebos

19 “Ma skiden tumenge o barvaľipen pre phuv, kaj len e hardza the o kirme chan, kaj pes dochuden o živaňa a čoren,
20 ale skiden tumenge o barvaľipen andro ňebos, kaj len aňi e hardza aňi o kirme na chan, kaj pes o živaňa na dochuden aňi na čoren. 21 Bo ode, kaj hin tumaro barvaľipen, ode ela the tumaro jilo. 22 E jakh hin e lampa le ťeloskeri. Te ela tiri jakh žuži, andre calo tiro ťelos ela o svetlos, 23 ale te na ela tiri jakh žuži, calo tiro ťelos ela andro kaľipen. Akor, te oda svetlos andre tu hin kaľipen, savo baro ela o kaľipen? 24 Ňiko našči služinel duje Rajenge. Bo jekhes kameha a dujtones našči avri ačheha, abo jekhes rado dikheha a dujtones tele dikheha. Našči služinen the le Devleske the le svetoskere barvaľipnaske.”

Te mukas pes pro Del andre savoreste

25 “Vaš oda tumenge phenav: ma starinen tumen pal tumaro dživipen, hoj so chana, abo so pijena, aňi pal tumaro ťelos, so urena. Či nane o dživipen buter sar o chaben a o ťelos sar o uraviben?
26 Dikhen pro čirikle pro ňebos, hoj aňi na sadzinen, aňi na kiden upre, aňi na sthoven andro šopi a tumaro Dad andral o ňebos pes pal lende starinel! Či na san tumen buter sar on? 27 A ko tumendar šaj phenel: ‘Me buteder dživava, bo me man starinav pal o dživipen?’ Ňiko. 28 Soske tumen starinen pal o uraviben? Dikhen pro kvitki pre maľa sar baron, ale na keren buči aňi na hekľinen. 29 No phenav tumenge, hoj aňi o Šalamun andre calo peskero šukariben na sas avke urdo, sar jekh lendar. 30 Akor te o Del e maľakeri čhar kavke uravel, so adadžives hiňi a tajsa ela čhiďi andro bov, ta akor tumen na uravela buter? Manušale cikne pačabnaha! 31 Avke, ma starinen tumen a ma phenen: ‘So chaha? So pijaha? So uraha?’ 32 Bo oda savoro roden o napačabnaskere. Se tumaro Dad andral o ňebos džanel, hoj tumenge oda savoro kampel. 33 Ale roden ešeb o kraľišagos le Devleskero the leskero čačipen a ov tumen dela savore okla veci. 34 Avke ma starinen tumen so ela tajsa, bo tajsaskero džives pes starinela pal peste. Sako džives hin dos trapišagos.”