Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Ko hin bachtalo

1 Sar o Ježiš dikhľa ole nipen, geľa upre pro verchos. Bešľa peske a leskere učeňika avle paš leste,
2 a chudňa len kavke te sikavel: 3 “Bachtale hine o čore pro duchos, bo lengero hin o ňeboskero kraľišagos. 4 Bachtale hine ola so roven, bo o Del lenge dela pale o radišagos. 5 Bachtale hine o ciche, bo lengeri ela e phuv. 6 Bachtale hine ola so hine bokhale the smedne pal o čačipen, bo on ena čaľarde. 7 Bachtale hine o lačhejileskere, bo o Del ela ke lende lačhejileskero. 8 Bachtale hine o žužejileskere, bo on dikhena le Devles. 9 Bachtale hine ola so anen o smirom, bo on pes vičhinena le Devleskere čhave. 10 Bachtale hine ola pre kaste džan vaš o čačipen, bo lengero hin o ňeboskero kraľišagos. 11 Bachtale avena, te vaš ma pre tumende namište vakerena, džana pre tumende a phenena pre tumende savoro nalačhipen. 12 Radisaľon a thoven baripen, bo baro hin tumaro počiňiben andro ňebos, bo avke džanas the pro proroka, so sas angle tumende.”

Tumen san o lon the o svetlos

13 “Tumen san o lon la phuvakero. Te o lon našavela peskero lonďipen, soha pes lonďarela? Pre ňisoste imar nane lačho, ča hoj pes te čhivel avri a o nipi palal te phiren.
14 Tumen san o svetlos le svetoskero. O foros, so ačhel upre pro verchos, našči te garuvel. 15 Se e momeľi na labaren pre oda, hoj la te garuven tele piri, ale thoven la pro momeľaris a labol savorenge, so hine andro kher. 16 Avke mi labol tumaro svetlos anglo manuša, hoj te dikhen tumare lačhe skutki a te lašaren tumare Dades, so hino andro ňebos.”

Pal o zakonos

17 “Ma gondoľinen tumenge, hoj avľom te prephagel o zakonos, abo le proroken. Na avľom te prephagel, ale te pherďarel.
18 Bo čačipen phenav tumenge, hoj medik na našľona e phuv the o ňebos, na našľola aňi jekh pismenkos, aňi jekh čjarkica andral o zakonos, medik pes savoro na ačhela. 19 Oda, ko prephagľahas ča jekh le nekciknedere prikazaňiendar a sikaďahas avke le manušen, oles vičhinena nekcikneder andro ňeboskero kraľišagos. Ale oda, ko len doľikerela a sikavela, oles vičhinena baro andro ňeboskero kraľišagos. 20 Bo phenav tumenge, te na ela tumaro čačipnaskeriben ( spravodľišagos) feder sar o čačipen le zakoňikengero the le farizejengero, šoha ( ňikda) na džana andro ňeboskero kraľišagos.”

Na murdareha

21 “Šunďan, hoj sas phendo le phurenge: ‘Na murdareha! Oda, ko murdarďahas, mušinel te džal anglo sudos.’
22 Ale me tumenge phenav, hoj sako, ko rušel pre peskero phral a nane les vaš soske, mušinel te džal anglo sudos. Sako, ko phenďahas peskere phraleske: ‘Tu demado!’ - mušinel te džal angle Bari rada. A sako, ko phenďahas: ‘Tu dilino!’ - ela čhido andro jagalo peklos. 23 Te anďalas tiro daros pro oltaris a ode tuke avľahas pre goďi, hoj tire phrales hin vareso pre tute, 24 muk ode tiro daros anglo oltaris, dža a ker oda so kampel, hoj tiro phral pre tu te na rušel. Paľis av a obetin tiro daros. 25 Gondoľin mište a dothov tut sigo oleha so džal pre tute, medik sal leha pro drom, hoj te na del tut andre le sudcaske a o sudcas tut diňahas le stražňikoske a paľis tut čhidehas andre bertena. 26 Čačipen phenav tuke, hoj odarik na aveha avri, medik savoro na počineha.”

Na kereha lubipen

27 “Šunďan, hoj sas phendo le phurenge: ‘Na kereha lubipen!’
28 Ale me tumenge phenav, hoj oda ko dikhela pre džuvľi a andre peskeri goďi laha kamela te pašľol, oda imar kerďa laha lubipen andre peskero jilo. 29 Te tut cirdel pro binos tiri čači jakh, džubin la avri a čhiv la tutar het! Bo feder tuke hin, hoj te merel jekh tiro kotor, sar te calo tiro ťelos uľahas čhido andro peklos. 30 Te tut cirdel pro binos tiro čačo vast, odčhin les a čhiv tutar het! Bo feder tuke hin, hoj te merel jekh tiro kotor, sar te calo tiro ťelos uľahas čhido andro peklos.”

Pal o rozvod

31 “Sas avke phendo, hoj oda, ko omukela peskera romňa, mi pisinel lake premuklo ľil.
32 Ale me tumenge phenav, hoj oda ko omukela peskera romňa te oj na kerďa lubipen, ľidžal la kijo lubipen a sako, ko peske lela kajsa romňa, so hiňi premukľi, kerel o lubipen.”

Pal e vera

33 “Šunďan mek, hoj sas phendo le phurenge: ‘Na leha klamišagoha e vera, ale doľikereha le Rajeske tiri vera!’
34 Ale me tumenge phenav, hoj vobec te na len vera, aňi pro ňebos, bo oda hin o tronos le Devleskero, 35 aňi pre phuv, bo oda hin o than kaj ov thovel peskere pindre, aňi pro Jeruzalem, bo oda hin o foros ole bare Kraľiskero. 36 Aňi pre tiro šero na leha vera, bo mek aňi jekh bal našči keres parno abo kalo. 37 Ale sar vakeren, ta vakeren avke, hoj tumaro he, mi el he a tumaro na, mi el na. Savoro, so hin buter upral oda, hin le nalačhestar.”

E jakh vaš e jakh

38 “Šunďan, hoj sas phendo: ‘E jakh vaš e jakh a o dand vaš o dand.’
39 Ale me tumenge phenav: ma de pale oleske, so tuke kerel namište. A oleske, so tut demela pal e čači čham, sikav the dujto. 40 Te vareko pes tuha kamel te sudzinel, hoj tuke te lel o teluno gad, muk leske the o gerekos. 41 A te vareko tut ispidela, hoj leha te džas jekh kilometros, dža leha duj. 42 Oles, so tutar mangel vareso, de. A olestar, so kamel tutar kečen, tut ma visar.”

Te kamas olen, so pre amende džan

43 “Šunďan, hoj sas phendo le phurenge: ‘Kameha tire prijaťelis a našči avri ačheha oles, so pre tu džal.’
44 Ale me tumenge phenav: kamen olen, so pre tumende džan, [žičin o lačho olenge, so tumen prekošen, keren o lačhipen olenge, so tumen našči avri ačhen] a mangen pes ko Del vaš ola, [so tumen tele dikhen] a džan pre tumende, 45 hoj te aven o čhave peskere Dadeske, so hino andro ňebos, bo peskere khameske phenel, hoj te avel avri pro nalačhe the pro lačhe a del o brišind pro čačipnaskere the pro načačipnaskere. 46 Bo te kamňanas ča olen so tumen kamen, savo počiňiben tumen užarel? Či na keren oda the o napačabnaskere? 47 A te paľikerďanas ča tumare phralenge, soha uľanas aver? Či na keren oda the o manuša, so na prindžaren le Devles? 48 Aven dokonale avke, sar tumaro Dad, so hin andro ňebos.”