Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

O beng pokušinel le Ježiš

1 O Ježiš sas ľigendo upre pre pušťa le Duchostar, hoj les o beng te pokušinel.
2 A pal oda, sar pes poscinelas saranda (40) dživesa the saranda (40) rača, bokhaľiľa avri. 3 Avľa ke leste o beng a phenďa leske: “Te sal Čhavo le Devleskero, phen hoj kale barendar te ačhen mare.” 4 Ov odphenďa: “Hin pisimen: ‘O manuš na dživela ča le marestar, ale dojekhe lavestar, so avel avri le Devleskere mujestar.’ ” 5 Akor les iľa o beng andro sentno foros a thoďa les te ačhel upre pro agor le chramoske 6 a phenďa leske: “Te sal Čhavo le Devleskero, čhiv tut tele. Se hin pisimen: ‘Prikazinela peskere aňjelenge pal tu a chudena tut pro vasta, hoj te na demes o pindro pro bar.’ ” 7 O Ježiš leske odphenďa: “Ale hin the pisimen:‘Na pokušineha le Rajes, tire Devles!’ ” 8 Pale les iľa o beng pro igen učo than a sikaďa leske savore kraľišagi le svetoskere the lengero baripen 9 a phenďa leske: “Kada savoro tuke dava, te angle mande pereha a banďoha.” 10 Akor leske phenďa o Ježiš: “Dža het, bengeja, bo hin pisimen:‘Ča anglo Raj, tiro Del, banďoha a ča leske korkoreske služineha!’ ” 11 Akor les o beng omukľa a avle o aňjela a kerenas pašal leste.

O Ježiš chudel te kerel e buči andre Galileja

12 Sar šunďa o Ježiš, hoj le Jan phandle andre bertena, geľa andre Galileja.
13 Omukľa o Nazaret a avľa te bešel andro foros Kafarnaum, savo hino paš o moros, andro phuva Zabulon the Neftalim. 14 Hoj pes te ačhel oda, so phenďa o prorokos Izaiaš: 15 “E phuv le Zabulonoskeri the e phuv le Neftalimoskeri, pro drom ko moros, pal o Jordan, e Galileja le nažidengeri! 16 O manuša, so dživenas andro kaľipen, dikhle baro kham. Olenge, so dživenas andre odi phuv andro ciňos le meribnaskero, avľa avri o kham.” 17 Akorestar chudňa o Ježiš te kazinel a te vakerel: “Visaren tumen le binendar! Bo pašes hin le ňeboskero kraľišagos.” 18 Sar phirelas pašal o Galilejsko moros dikhľa duje phralen, le Šimon (so les vičhinen Peter) the le Andrej leskere phrales, sar mukenas e sita andro moros, bo sas ribara. 19 A phenďa lenge: “Aven pal ma a me tumendar kerava ribaren, so chuden le manušen.” 20 On takoj omukle o siti a gele pal leste. 21 Sar geľa sikra dureder dikhľa avre duje phralen, le Jakob the le Jan, le Zebedeoskere čhaven. Sas pre loďka lengere dadeha le Zebedeoha a prikerenas o siti. Vičhinďa len 22 a on takoj omukle e loďka the peskere dades a gele pal leste. 23 O Ježiš phirelas pašal caľi phuv Galileja a sikavelas ode andro sinagogi. Kazinelas o evaňjelium le kraľišagoskero a sasťarelas dojekh nasvaľiben the dojekh dukh so sas le nipen. 24 A rozľigenďa pes pal leste o hiros pal caľi Sirija. Anenas ke leste savore nasvalen, so cerpinenas andro dukha, le zaphandlen demonenca, olen so len sas epilepsija the le kaľiken. A o Ježiš len sasťarelas. 25 Džanas pal leste but nipi andral e Galileja, andral o Dešfori, Jeruzalem, Judsko the Zajordansko.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk