Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

O Ježiš anglo Pilat

1 Sig tosara pes dovakerde savore nekbareder rašaja the o phuredera le nipengere pro Ježiš, hoj les dena te murdarel.
2 Phandle les, ľigende a oddine le vladariske, le Pilatoske.

Le Judašiskero koňec

3 Sar dikhľa o Judaš, savo diňa andre le Ježiš, hoj le Ježiš odsudzinde, sas leske pharo a diňa pale le nekbareder rašajenge the le phurederenge ola tranda (30) rupune love
4 a phenďa: “Kerďom binos, bo diňom andre le manušes so na kerďa ňič nalačho.” Ale on odphende: “So amen hin andre oda? Oda hin tiri veca!” 5 O Judaš čhiďa ola rupune love andro chramos, geľa het a umblaďa pes. 6 O nekbareder rašaja ile ola love a phende: “Našči len thovas andre le chramoskeri pokladňica, bo oda hin o počiňiben vaš o rat.” 7 Dovakerde pes a cinde vaš e maľa olestar, so kerelas o kuča, hoj ode te parunen le cudzen. 8 Vaš oda pes vičhinel odi maľa “rateskeri maľa” až dži adadžives. 9 Akor pes ačhiľa oda, so sas phendo prekal o prorokos Jeremiaš:“Ile ola tranda (30) rupune, o počiňiben pre savo pes dovakerde le Izraeloskere nipi 10 a dine len vaš e maľa le kučariske avke, sar mange phenďa miro Raj.”

O Ježiš anglo Pilat

11 O Ježiš ačhelas anglo vladaris a o vladaris lestar phučľa: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” O Ježiš leske phenďa: “Tu mište phenes.”
12 O nekbareder rašaja the o phuredera pre leste but vakerenas, ale ov ňič na odphenďa. 13 Akor leske o Pilat phenďa: “So, na šunes keci but pre tu vakeren?” 14 Ale o Ježiš leske na odphenďa aňi jekh lav. Vaš oda pes o vladaris igen čudaľinelas. 15 Sako berš pre Patraďi premukelas o vladaris le nipenge jekhe bertenošis, saves on mangenas. 16 Akor len sas jekh igen nalačho bertenošis, so pes vičhinelas Barabaš. 17 Sar pes o nipi zgele, phenďa lenge o Pilat: “Kas kamen, hoj tumenge te premukav: le Barabaš, vaj le Ježiš, so pes vičhinel Kristus?” 18 Bo džanelas, hoj les dine andre hamišagostar. 19 Sar bešelas pro sudno stolkos, bičhaďa ke leste leskeri romňi, hoj leske te phenen: “Te na chal tut ňič ole čačipnaskere manušeha, bo adadžives andro suno but cerpinďom vaš leske!” 20 Ale o nekbareder rašaja the o phuredera marde upre le nipen, hoj te mangen le Barabaš a hoj te murdaren le Ježiš. 21 A o vladaris lendar phučľa: “Kas kale dujendar kamen, hoj tumenge te premukav?” On phende: “Le Barabaš!” 22 O Pilat phučľa: “Akor so te kerav le Ježišoha, so pes vičhinel Kristus?” A savoredžene vriskinenas: “Ukrižin les!” 23 O vladaris lendar phučľa: “So ajso nalačho kerďa?” No on mek zoraleder vriskinenas: “Ukrižin les!” 24 Sar dikhľa o Pilat, hoj ňič našči kerel the hoj o nipi keren mek bareder vika, iľa o paňi, thoďa o vasta anglo nipi a phenďa: “Me som žužo kale čačipnaskere manušeskere ratestar, pre tumende oda ačhel.” 25 A savore nipi phende: “Leskero rat pre amende the pre amare čhave!” 26 Akor lenge premukľa le Barabaš, no le Ježiš zbičinďa a diňa hoj les te ukrižinen.

Thoven le Ježišoske pro šero e koruna

27 O slugaďa ile le Ježiš andre le vladariskeri dvora a skidle pre leste caľi čata.
28 Čhide leske tele o gada a urde les andro purpurovo plašťos. 29 Le kandrendar ( le trňendar) leske kerde koruna a thode leske la pro šero. Andre čačo vast les dine konaricis, perenas anglal leste pro khoča, asanas lestar a phenenas: “Mi dživel o Židoviko kraľis!” 30 Čhungarenas pre leste a ile oda konaricis a marenas les pal o šero. 31 Sar lestar imar preačhile te asal, čhide pal leste tele o purpurovo plašťos, urde pre leste leskere gada a ľidžanas les te ukrižinel. 32 Sar avenas avri, arakhle varesave manušes, so pes vičhinelas Šimon Cirenejsko. Leske prikazinde hoj te ľidžal le Ježišoskero kerestos.

O Ježiš pro kerestos

33 Avle pre oda than, so pes vičhinel Golgota, so hin le lebkengero than.
34 Dine les te pijel mol mišimen varesoha, so sas igen kirko. A sar koštoľinďa, na kamňa te pijel. 35 Sar les ukrižinde, rozulade peske leskere gada a losinenas vaše, hoj pes te ačhel oda, so phenďa o prorokos: “Rozulade peske mire gada a losinenas vaš mire veci.” 36 Paľis peske bešle a merkinenas pre leste. 37 Upral o šero sas pisimen leskeri vina: “Kada hin o Ježiš, le Židengero kraľis” 38 Jekhetane leha ukrižinde the duje živaňen, jekhes pal e čači sera a dujtones pal e baľogňi. 39 Ola manuša, so pašal leste predžanas, pes ruhinenas a kerenas le šerenca 40 a phenenas: “Tu, so čhives tele o chramos a tel o trin džives les ačhaves, pomožin korkoro tuke! Te sal o Čhavo le Devleskero, av tele pal o kerestos!” 41 Avke the o nekbareder rašaja asanas maškar peste le zakoňikenca the le phurederenca a phenenas: 42 “Avrenge pomožinelas a peske našči pomožinel? Ov hino o Izraelsko kraľis, akana mi avel tele pal o kerestos a pačaha leske! 43 Pačalas le Devleske, akana les mi zachraňinel, te les kamel! Se ov phenďa: ‘Me som o Čhavo le Devleskero!’ ” 44 Asanas lestar the ola, so sas jekhetane leha ukrižimen. 45 Dešuduj orendar pro dilos avľa kaľipen pal caľi phuv a ľikerďa dži trin ori pal o dilos.

O Ježiš merel

46 A trin orendar o Ježiš zoraha vičhinďa: “Eli, Eli, lama zabachtani?!” So hin prethodo: “Devla miro, Devla miro, soske man omukľal?”
47 Sar oda šunde varesave džene, so ode ačhenas, phende: “Dikh, le Eliaš vičhinel.” 48 Jekh dženo denašelas te močinel e špongija andro šut, thoďa la pre paca a delas les te pijel. 49 Ale okla džene phenenas: “Muk avke! Dikhaha, či avela o Eliaš leske te pomožinel!” 50 Ale o Ježiš pale zorales vriskinďa a muľa. 51 O pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro jepaš uprunestar dži tele, e phuv razisaľolas a o skali pharonas. 52 O hrobi pes phundravenas a but sentne manuša uščile andral o meriben 53 pal oda, sar o Ježiš uščiľa andral o meriben. Sar avle avri andral o hrobi, gele andro sentno foros a sikade pes but dženenge. 54 Avke o veliťeľis upral o šel slugaďa the ola, so leha stražinenas le Ježiš, dikhle hoj e phuv razisaľolas the oda savoro, so pes ačhelas. Igen pes daranas a phenenas: “Ov sas čačes o Čhavo le Devleskero!” 55 Sas ode the but džuvľa, so dikhenas dural. On džanas pal o Ježiš andral e Galileja a kerenas pašal leste. 56 Maškar lende sas the e Maria Magdalena; the e Maria, e daj le Jakoboskeri the le Jozesiskeri; a mek the e daj le Zebedeoskere čhavengeri - le Jakoboskeri the le Janoskeri.

Parunen le Ježiš

57 Sar zaračiľa, avľa jekh barvalo manuš andral e Arimatija, so pes vičhinelas Jozef. Ov sas thiš le Ježišoskero učeňikos.
58 Geľa anglo Pilat a mangelas peske le Ježišoskero ťelos. A avke o Pilat rozkazinďa, hoj leske les te den. 59 O Jozef iľa o ťelos a zapačarďa les andre lepeda. 60 Thoďa les andre peskero nevo hrobos, savo avri kerďa andre skala. Paľis zaučarďa o vudar andro hrobos bare bareha a geľa het. 61 Sas ode e Maria Magdalena the oki aver Maria a bešenas anglo hrobos. 62 Pre aver džives, sombatone, pes zgele o nekbareder rašaja the o farizeja ko Pilat 63 a phende: “Rajeja, avľa amenge pre goďi, hoj oda zvodcas phenďa, medik dživelas: ‘Pal o trin džives uščava andral o meriben.’ 64 Vaš oda rozkazin, hoj dži o trito džives mište te stražinen o hrobos, hoj les te na aven leskere učeňika rači te čhorel a te na phenen le nipenge, hoj uščiľa andral o meriben. A ela o posledno klamišagos goreder sar o ešebno.” 65 O Pilat lenge phenďa: “Hin tumen slugaďa, džan a merkinen pre leste, sar ča džanen.” 66 Avke on gele, zapečaťinde andre o bar a dine le slugaďenge mište te merkinel.