Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

O Ježiš anglo Pilat

1 Sig tosara pes dovakerde savore nekbareder rašaja the o phuredera le nipengere pro Ježiš, hoj les dena te murdarel.
2 Phandle les, ľigende a oddine le vladariske, le Pilatoske.

Le Judašiskero koňec

3 Sar dikhľa o Judaš, savo diňa andre le Ježiš, hoj le Ježiš odsudzinde, sas leske pharo a diňa pale le nekbareder rašajenge the le phurederenge ola tranda (30) rupune love
4 a phenďa: “Kerďom binos, bo diňom andre le manušes so na kerďa ňič nalačho.” Ale on odphende: “So amen hin andre oda? Oda hin tiri veca!” 5 O Judaš čhiďa ola rupune love andro chramos, geľa het a umblaďa pes. 6 O nekbareder rašaja ile ola love a phende: “Našči len thovas andre le chramoskeri pokladňica, bo oda hin o počiňiben vaš o rat.” 7 Dovakerde pes a cinde vaš e maľa olestar, so kerelas o kuča, hoj ode te parunen le cudzen. 8 Vaš oda pes vičhinel odi maľa “rateskeri maľa” až dži adadžives. 9 Akor pes ačhiľa oda, so sas phendo prekal o prorokos Jeremiaš:“Ile ola tranda (30) rupune, o počiňiben pre savo pes dovakerde le Izraeloskere nipi 10 a dine len vaš e maľa le kučariske avke, sar mange phenďa miro Raj.”

O Ježiš anglo Pilat

11 O Ježiš ačhelas anglo vladaris a o vladaris lestar phučľa: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” O Ježiš leske phenďa: “Tu mište phenes.”
12 O nekbareder rašaja the o phuredera pre leste but vakerenas, ale ov ňič na odphenďa. 13 Akor leske o Pilat phenďa: “So, na šunes keci but pre tu vakeren?” 14 Ale o Ježiš leske na odphenďa aňi jekh lav. Vaš oda pes o vladaris igen čudaľinelas. 15 Sako berš pre Patraďi premukelas o vladaris le nipenge jekhe bertenošis, saves on mangenas. 16 Akor len sas jekh igen nalačho bertenošis, so pes vičhinelas Barabaš. 17 Sar pes o nipi zgele, phenďa lenge o Pilat: “Kas kamen, hoj tumenge te premukav: le Barabaš, vaj le Ježiš, so pes vičhinel Kristus?” 18 Bo džanelas, hoj les dine andre hamišagostar. 19 Sar bešelas pro sudno stolkos, bičhaďa ke leste leskeri romňi, hoj leske te phenen: “Te na chal tut ňič ole čačipnaskere manušeha, bo adadžives andro suno but cerpinďom vaš leske!” 20 Ale o nekbareder rašaja the o phuredera marde upre le nipen, hoj te mangen le Barabaš a hoj te murdaren le Ježiš. 21 A o vladaris lendar phučľa: “Kas kale dujendar kamen, hoj tumenge te premukav?” On phende: “Le Barabaš!” 22 O Pilat phučľa: “Akor so te kerav le Ježišoha, so pes vičhinel Kristus?” A savoredžene vriskinenas: “Ukrižin les!” 23 O vladaris lendar phučľa: “So ajso nalačho kerďa?” No on mek zoraleder vriskinenas: “Ukrižin les!” 24 Sar dikhľa o Pilat, hoj ňič našči kerel the hoj o nipi keren mek bareder vika, iľa o paňi, thoďa o vasta anglo nipi a phenďa: “Me som žužo kale čačipnaskere manušeskere ratestar, pre tumende oda ačhel.” 25 A savore nipi phende: “Leskero rat pre amende the pre amare čhave!” 26 Akor lenge premukľa le Barabaš, no le Ježiš zbičinďa a diňa hoj les te ukrižinen.

Thoven le Ježišoske pro šero e koruna

27 O slugaďa ile le Ježiš andre le vladariskeri dvora a skidle pre leste caľi čata.
28 Čhide leske tele o gada a urde les andro purpurovo plašťos. 29 Le kandrendar ( le trňendar) leske kerde koruna a thode leske la pro šero. Andre čačo vast les dine konaricis, perenas anglal leste pro khoča, asanas lestar a phenenas: “Mi dživel o Židoviko kraľis!” 30 Čhungarenas pre leste a ile oda konaricis a marenas les pal o šero. 31 Sar lestar imar preačhile te asal, čhide pal leste tele o purpurovo plašťos, urde pre leste leskere gada a ľidžanas les te ukrižinel. 32 Sar avenas avri, arakhle varesave manušes, so pes vičhinelas Šimon Cirenejsko. Leske prikazinde hoj te ľidžal le Ježišoskero kerestos.

O Ježiš pro kerestos

33 Avle pre oda than, so pes vičhinel Golgota, so hin le lebkengero than.
34 Dine les te pijel mol mišimen varesoha, so sas igen kirko. A sar koštoľinďa, na kamňa te pijel. 35 Sar les ukrižinde, rozulade peske leskere gada a losinenas vaše, hoj pes te ačhel oda, so phenďa o prorokos: “Rozulade peske mire gada a losinenas vaš mire veci.” 36 Paľis peske bešle a merkinenas pre leste. 37 Upral o šero sas pisimen leskeri vina: “Kada hin o Ježiš, le Židengero kraľis” 38 Jekhetane leha ukrižinde the duje živaňen, jekhes pal e čači sera a dujtones pal e baľogňi. 39 Ola manuša, so pašal leste predžanas, pes ruhinenas a kerenas le šerenca 40 a phenenas: “Tu, so čhives tele o chramos a tel o trin džives les ačhaves, pomožin korkoro tuke! Te sal o Čhavo le Devleskero, av tele pal o kerestos!” 41 Avke the o nekbareder rašaja asanas maškar peste le zakoňikenca the le phurederenca a phenenas: 42 “Avrenge pomožinelas a peske našči pomožinel? Ov hino o Izraelsko kraľis, akana mi avel tele pal o kerestos a pačaha leske! 43 Pačalas le Devleske, akana les mi zachraňinel, te les kamel! Se ov phenďa: ‘Me som o Čhavo le Devleskero!’ ” 44 Asanas lestar the ola, so sas jekhetane leha ukrižimen. 45 Dešuduj orendar pro dilos avľa kaľipen pal caľi phuv a ľikerďa dži trin ori pal o dilos.

O Ježiš merel

46 A trin orendar o Ježiš zoraha vičhinďa: “Eli, Eli, lama zabachtani?!” So hin prethodo: “Devla miro, Devla miro, soske man omukľal?”
47 Sar oda šunde varesave džene, so ode ačhenas, phende: “Dikh, le Eliaš vičhinel.” 48 Jekh dženo denašelas te močinel e špongija andro šut, thoďa la pre paca a delas les te pijel. 49 Ale okla džene phenenas: “Muk avke! Dikhaha, či avela o Eliaš leske te pomožinel!” 50 Ale o Ježiš pale zorales vriskinďa a muľa. 51 O pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro jepaš uprunestar dži tele, e phuv razisaľolas a o skali pharonas. 52 O hrobi pes phundravenas a but sentne manuša uščile andral o meriben 53 pal oda, sar o Ježiš uščiľa andral o meriben. Sar avle avri andral o hrobi, gele andro sentno foros a sikade pes but dženenge. 54 Avke o veliťeľis upral o šel slugaďa the ola, so leha stražinenas le Ježiš, dikhle hoj e phuv razisaľolas the oda savoro, so pes ačhelas. Igen pes daranas a phenenas: “Ov sas čačes o Čhavo le Devleskero!” 55 Sas ode the but džuvľa, so dikhenas dural. On džanas pal o Ježiš andral e Galileja a kerenas pašal leste. 56 Maškar lende sas the e Maria Magdalena; the e Maria, e daj le Jakoboskeri the le Jozesiskeri; a mek the e daj le Zebedeoskere čhavengeri - le Jakoboskeri the le Janoskeri.

Parunen le Ježiš

57 Sar zaračiľa, avľa jekh barvalo manuš andral e Arimatija, so pes vičhinelas Jozef. Ov sas thiš le Ježišoskero učeňikos.
58 Geľa anglo Pilat a mangelas peske le Ježišoskero ťelos. A avke o Pilat rozkazinďa, hoj leske les te den. 59 O Jozef iľa o ťelos a zapačarďa les andre lepeda. 60 Thoďa les andre peskero nevo hrobos, savo avri kerďa andre skala. Paľis zaučarďa o vudar andro hrobos bare bareha a geľa het. 61 Sas ode e Maria Magdalena the oki aver Maria a bešenas anglo hrobos. 62 Pre aver džives, sombatone, pes zgele o nekbareder rašaja the o farizeja ko Pilat 63 a phende: “Rajeja, avľa amenge pre goďi, hoj oda zvodcas phenďa, medik dživelas: ‘Pal o trin džives uščava andral o meriben.’ 64 Vaš oda rozkazin, hoj dži o trito džives mište te stražinen o hrobos, hoj les te na aven leskere učeňika rači te čhorel a te na phenen le nipenge, hoj uščiľa andral o meriben. A ela o posledno klamišagos goreder sar o ešebno.” 65 O Pilat lenge phenďa: “Hin tumen slugaďa, džan a merkinen pre leste, sar ča džanen.” 66 Avke on gele, zapečaťinde andre o bar a dine le slugaďenge mište te merkinel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk