26. kapitola

O rašaja pes dovakeren pro Ježiš

1 Sar dovakerďa o Ježiš savore kala lava, phenďa peskere učeňikenge:
2 “Džanen, hoj mek duj džives a ela e Patraďi a le Čhas le manušeskeres dena te ukrižinel.” 3 Akor pes zgele o nekbareder rašaja, o zakoňika the o phuredera le nipengere andre dvora ko nekbareder rašaj, so pes vičhinel Kajfaš. 4 Dovakerde pes hoj chudena le Ježiš hamišagoha a murdarena les. 5 Ale phenenas: “Na pro inepos, hoj pes o manuša te na maren upre pre amende.”

E džuvľi makhel le Rajes

6 Sar sas o Ježiš andre Betanija andro kher ko Šimon saves vičhinen Malomocno,
7 avľa ke leste jekh džuvľi. Ola džuvľa sas caklocis a andre la sas igen dragano oľejos andral o nardos. Sar bešelas o Ježiš paš o skamind, čhiďa leske oda oľejos avri pro šero. 8 Sar oda dikhle o učeňika, choľisaľile a phende: “Nane zijan, kajso dragano oľejos? 9 Bo kada oľejos pes šaj bikenďa vaš o but love a šaj pes diňa le čorenge.” v 10 Sar oda dikhľa o Ježiš, phenďa lenge: “Soske pre late chan choľi? Šukariben mange presikaďa. 11 Bo o čore tumenca hine furt, ale me tumenca furt na avava. 12 Oda, hoj čhiďa avri o oľejos pre miro ťelos, kerďa pre miro pohrebos. 13 Čačipen tumenge phenav, hoj kada evaňjelium pes vakerela pal calo svetos a všadzik kajča pes vakerela pes phenela the oda, so kadi džuvľi akana kerďa, pre lakero leperiben.”

O Judaš geľa pal o nekbareder rašaja

14 Akor geľa het jekh le dešudujendar, o Judaš Iškarijotsko, ko nekbareder rašaja
15 a phenďa: “So man dena te les tumenge dava andre?” A on leske počinde tranda (30) rupune. 16 O Judaš akorestar rodelas drom sar les te del andre.

E posledno večera

17 Ešebno džives, sar pes chal o marikľa, avle o učeňika kijo Ježiš a phende leske: “Kaj kames hoj te džas a te keras tuke le bakrores? Kaj les kames te chal?”
18 Ov phenďa: “Džan andro foros ke oda the oda manuš a phenen leske: ‘O Učiťeľis tuke phenel: Miro časos ( ideos) hin pašes. Ke tu chava mire učeňikenca le bakrores.’ ” 19 O učeňika kerde avke, sar lenge oda phenďa o Ježiš a pripravinde le bakrores. 20 Sar zaračiľa, bešľa o Ježiš le dešudujenca paš o skamind. 21 A sar chanas, phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj jekh tumendar man dela andre.” 22 Sar oda šunde, ačhile igen smutne a phučenas lestar jekh pal aver: “Som oda me, Rajeja?” 23 Ov odphenďa: “Oda, so peske manca thoďa o vast andro čaro, ov man dela andre. 24 O Čhavo le manušeskero mušinel te merel, avke sar pal leste hin pisimen, ale ole manušeha, so les del andre, ela igen namište. Feder leske uľahas, te aňi na uľiľahas ( te pes aňi na narodzinďahas).” 25 O Judaš, so les delas andre, pal oda phenďa: “Som oda me, Rabbi?” O Ježiš leske phenďa: “Tu oda phenďal.”

O Raj podel o maro the mol

26 Sar chanas, iľa o Ježiš o maro a paľikerďa. Phagerelas a delas le učeňiken a phenďa: “Len, chan, kada hin miro ťelos.”
27 Paľis iľa e kuči, paľikerďa a diňa lenge kajse lavenca: “Pijen andral savore, 28 bo kada hin miro rat ola neva zmluvake, so pes čhorďol avri vaš o but manuša, hoj lenge te el odmukle o bini. 29 Ale phenav tumenge, hoj imar buter šoha ( ňikda) na pijava olestar so barol pre viňica, až dži andre oda džives medik les nevo na pijava tumenca andro kraľišagos le Dadeskero.”

O Ježiš phenel anglal hoj les savore omukena

30 Paľis, sar giľade e chvala, gele pre Olivovo verchos.
31 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Adi rat man savore omukena, bo hin pisimen:‘Marava le pasťjeris a o bakrore andral o stados pes sa rozdenašena.’ 32 Ale sar uščava andral o meriben, džava andre Galileja.” 33 Akor leske o Peter phenďa: “Te tut savore omukena, me tut šoha na omukava.” 34 O Ježiš leske odphenďa: “Čačipen tuke phenav, hoj mek adadžives, adi rat, sigeder sar o kohutos giľavela, tu trival pheneha, hoj man na prindžares.” 35 O Peter leske phenďa: “The te tuha mušinava te merel, šoha oda na phenava.” A savore učeňika avke phenenas.

O Raj pes modľinel andre Getsemansko zahrada

36 Paľis lenca o Ježiš avľa pre ajso than, so pes vičhinel Getsemane. Ode phenďa peskere učeňikenge: “Bešen tumenge kade, medik man me džava te modľinel.”
37 Iľa peha le Peter the duje čhaven le Zebedeoskeren a sas leske igen phares. 38 Akor lenge phenďa: “Miri duša hiňi pro meriben smutno, ačhen manca kade a ma zasoven!” 39 Geľa lendar sikra dureder anglal, peľa le mujeha pre phuv, modľinelas pes a phenelas: “Dado miro, te pes oda del, mi džal mandar het kadi kuči. Ale na avke sar me kamav, ale sar tu.” 40 Paľis avľa ke peskere učeňika, arakhľa len te sovel a phenďa le Peteriske: “So, na birinen manca te el jekh ora upre? 41 Ma soven a modľinen tumen, hoj te na džan andro pokušeňje! Bo o duchos kamel, ale o ťelos hino slabo.” 42 Pale pes odgeľa dujtovar te modľinel a phenelas: “Dado miro, te man našči obdžal kadi kuči a mušinav la te pijel, mi ačhel pes oda, so tu kames!” 43 Sar avľa, arakhľa len pale te sovel, bo cirdelas len igen te sovel. 44 Mukľa len, odgeľa pes pale tritovar te modľinel a phenďa pale oda lav. 45 Paľis avľa kijo učeňika a phenďa lenge: “Akana imar soven a odpočovinen tumenge! Dikh, avľa e ora hoj o Čhavo le manušeskero hino dino andro vasta le binošne manušenge. 46 Uščen a džas, imar avľa oda manuš, so man del andre.”

O Judaš del andre le Rajes

47 Andre oda, medik o Ježiš vakerelas, avľa o Judaš, jekh le dešudujendar. Leha avenas but nipi, khatal o nekbareder rašaja the khatal o phuredera, le šabľenca the le pacenca andro vasta.
48 Le Ježišoskero zradcas lenge diňa anglal te džanel: “Oda, kas čumidava, oda hin ov. Chuden les.” 49 Takoj avľa kijo Ježiš a phenďa: “Smirom tuke, Rabbi!” A čumidňa les. 50 O Ježiš leske phenďa: “Prijaťeľina, soske avľal?” Avke avle, chudle les a zaile. 51 A jekhvareste jekh olendar, so sas le Ježišoha, iľa avri e šabľa a demaďa le nekbaredere rašaskere sluhas a odčhinďa leske o kan. 52 Akor leske o Ježiš phenďa: “Thov e šabľa pale pro than, bo sako, ko pes la šabľaha marel, la šabľaha the merel. 53 Abo so, tuke gondoľines, hoj našči akana mangav mire Dades a ov mange bičhaďahas buter sar dešuduj legioni aňjelen? 54 Ale sar pes paľis ačhiľahas oda, so hin pisimen, hoj pes mušinel te ačhel?” 55 Andre odi ora phenďa o Ježiš le nipenge: “Avke pre ma avľan sar pro živaňis, le šabľenca the le pacenca, hoj man te zalen. Sako džives bešavas maškar tumende andro chramos, sikavavas a na phandňan man. 56 Ale kada hin vaš oda, hoj pes te ačhel oda, so pisinde o proroka.” Andre oda les savore učeňika omukle a denašle het.

O Ježiš angle Bari rada

57 On zaile le Ježiš a ľigende les ko nekbareder rašaj, ko Kajfaš. Ode pes zgele o zakoňika the o phuredera.
58 O Peter avelas pal leste dural a doavľa dži andre dvora le nekbareder rašaske. Geľa andre a bešľa peske le sluhenca, hoj te dikhel sar oda savoro doperela. 59 O nekbareder rašaja, o phuredera the caľi Bari rada kamenas te arakhel hamišagoha vareso pro Ježiš, hoj les te murdaren. 60 Ale the te but falošne švedki avle, the avke ňič na arakhle. Paľis avle duj džene 61 a phende: “Kada manuš phenďa: ‘Me šaj čhivav tele kada chramos a tel o trin džives les pale šaj ačhavav.’ ” 62 Akor uščiľa o nekbareder rašaj a phenďa leske: “So, ňič na phenes pre oda, so pre tu kala nipi vakeren?” 63 Ale o Ježiš sas čhit. A o nekbareder rašaj leske phenďa: “Thov vera anglo džido Del a phen amenge čačipen, či sal tu o Kristus, o Čhavo le Devleskero.” 64 O Ježiš leske phenďa: “Tu oda phenďal, ale phenav tumenge, hoj akanastar dikhena le Čhas le manušeskeres te bešel pal e čači sera la Zorake a te avel pro ňeboskere chmari.” 65 Akor čhingerďa o nekbareder rašaj peskere gada a phenďa: “Ruhinel pes! So, mek kampel amenge švedken? Akana šunďan sar pes ruhinel! 66 So pre oda phenen?” A on odphende: “Zasogaľinel peske te merel!” 67 Akor leske chudle te čhungarel pro muj a marenas les pal o šero. Aver les marenas le pacenca 68 a phenenas: “Prorokin amenge, Kristus, ko tut demaďa!”

O Peter zaprinel peskere Rajes

69 O Peter bešelas avri pre dvora. Avľa ke leste jekh služka a phenďa leske: “The tu salas ole Ježišoha andral e Galileja.”
70 Ale o Peter zaprinďa angle savoredženende a phenďa: “Na džanav, so vakeres.” 71 Sar geľa paš e brana, dikhľa les aver služka a phenďa olenge, so ode sas: “The kada manuš sas ole Ježišoha andral o Nazaret.” 72 Ale o Peter pale zaprinďa a iľa vera: “Na prindžarav ole manušes!” 73 Na pregeľa but a avle the ola, so ode ačhenas, a phende le Peteriske: “Tu sal čačes jekh lendar, bo the tiro vakeriben pre tu phenel avri.” 74 Ale o Peter iľa pre peste vera: “Me na prindžarav ole manušes. A takoj giľaďa o kohutos.” 75 Akor avľa le Peteriske pre goďi ola lava, so leske o Ježiš phenďa: “Sigeder sar o kohutos giľavela, tu trival pheneha, hoj man na prindžares.” Geľa avri a chudňa igen te rovel.