Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Podobenstvo pal o deš pačivale čhaja

1 “Akor ela o ňeboskero kraľišagos ajso, sar o deš pačivale čhaja so ile peskere lampi a gele anglal te užarel le ternes.
2 Ale pandž lendar sas goďaver a pandž diline. 3 Ola so na sas goďaver, ile peskere lampi, ale na ile peha oľejos, 4 ale o goďaver peske ile the oľejos andro cakli. 5 Sar imar but na avelas o terno, indraľile savore a zasute. 6 Ale pal jepaš rat vareko vriskinďa: ‘Dikh, o terno avel! Džan kija leste!’ 7 Akor uščile savore čhaja a pripravinenas peske o lampi. 8 A o diline phende le goďaverenge: ‘Den amen tumare oľejostar, bo amare lampi murdaľon andre.’ 9 Ale o goďaver lenge odphende: ‘Na! Bo mek te na avel frima the amen the tumen, feder ela te tumen peske džana te cinel ke ola so bikenen.’ 10 A sar odgele te cinel, avľa o terno. Ola, so sas pripravimen, gele leha andre pro bijav a phandľa pes andre o vudar. 11 Paľis doavle the okla čhaja a phenenas: ‘Rajeja, Rajeja, phundrav amenge!’ 12 Ale ov odphenďa: ‘Čačipen tumenge phenav, na prindžarav tumen!’ 13 Vaš oda ma soven, bo na džanen o džives aňi e ora kana avela o Čhavo le manušeskero!”

Pal o talenti

14 “Bo oda ela avke, sar jekh manuš savo džalas het pro droma a vičhinďa peske le sluhen a diňa lenge peskero barvaľipen.
15 A jekhes diňa pandž talenti, avres duj a avres jekh. Sakones diňa ajci keci ov šaj chudňa. A geľa het. 16 Oda, so chudňa pandž talenti, geľa takoj te kerel buči ole lovenca so chudňa a kerďa aver pandž. 17 Avke the oda so chudňa duj, kerďa aver duj. 18 Ale oda, so chudňa jekh, odgeľa, kopaľinďa avri andre phuv chev a ode garuďa le rajeskere love. 19 Paľis pal o but časos ( ideos) avľa pale o raj ole sluhengero a phučelas lendar so kerde le lovenca. 20 Avľa oda, so chudňa pandž talenti, anďa aver pandž a phenďa: ‘Rajeja, pandž talenti man diňal, dikh, aver pandž lenca rodňom!’ 21 Leskero raj leske phenďa: ‘Mište kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral o but. Av andro radišagos tire rajeskero!’ 22 Avľa the oda, so chudňa duj talenti a phenďa: ‘Rajeja, duj talenti man diňal, dikh, aver duj lenca rodňom!’ 23 Leskero raj leske phenďa: ‘Mište kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral o but. Av andro radišagos tire rajeskero!’ 24 Paľis avľa the oda, so chudňa jekh talentos a phenďa: ‘Rajeja, džanavas, hoj tu sal zoralo manuš. Kides upre ode, kaj na sadzinďal a les tuke oda, so na rozčiďal. 25 Vaš oda man daravas a geľom te garuvel tiro talentos andre phuv, dikh, kade hin oda, so hin tiro!’ 26 Ale leskero raj leske odphenďa: ‘Nalačho the leňivo sluhona! Džanehas, hoj kidav upre ode, kaj na sadzinďom a lav mange oda, so na rozčiďom. 27 Šaj diňal mire love olenge so keren le lovenca a sar me avľomas, iľomas mange pale buter. 28 Vaš oda len lestar o talentos a den oleske, kas hin deš talenti. 29 Bo sakones, kas hin, oles ela dino a ela les pherdo, ale olestar kas nane, pes lela the oda, so les hin. 30 A kale sluhas, savestar nane hasna, čhiven avri andro kaľipen - ode kaj ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.’ ”

Pal o sudno džives

31 “Sar avela o Čhavo le manušeskero andre peskero šukariben a savore sentne aňjela leha, akor peske bešela pro tronos andre peskero šukariben.
32 A savore narodi ena skidle upre angle leste a rozulavela len jekhen avrendar avke, sar o pasťjeris rozulavel le bakroren the le capen. 33 A thovela te ačhel le bakroren pal peskeri čači ( čačuňi) sera a le capen pal e baľogňi sera. 34 Akor phenela o Kraľis olenge, so ena pal leskeri čači sera: ‘Aven, tumen so san požehňimen mire Dadestar a zalen o kraľišagos, so sas kerdo prekal tumende kanastar ačhiľa o svetos. 35 Bo somas bokhalo a diňan man te chal; somas smedno a diňan man te pijel; cudzincos somas a priiľan man; 36 lango somas a diňan man te urel; nasvalo somas a avľan pal ma; andre bertena somas a avľan man te dikhel.’ 37 Akor leske phenena o čačipnaskere: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales a čaľarďam tut, abo smednones a diňam tut te pijel? 38 A kana tut dikhľam cudzincos a priiľam tut, abo langes a diňam tut te urel? 39 Kana tut dikhľam nasvales abo andre bertena a avľam pal tute?’ 40 O Kraľis lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav, savoro so kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda kerďan.’ 41 Paľis phenela the olenge pal e baľogňi sera: ‘Džan mandar het, tumen prekošle, andre večno jag, so hin pripravimen prekal o beng the leskere aňjela. 42 Bo somas bokhalo a na diňan man te chal; smedno somas a na diňan man te pijel; 43 cudzincos somas a na priiľan man; lango somas a na diňan man te urel; nasvalo somas the andre bertena a na avľan pal ma.’ 44 Akor leske the on odphenena: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales, abo smednones, abo sar cudzincos, abo langes, abo nasvales, abo andre bertena a na kerďam pašal tu?’ 45 Akor lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav, te oda na kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda na kerďan. 46 A kala džana andro večno trapišagos, ale o čačipnaskere andro večno dživipen.’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk