Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Podobenstvo pal o deš pačivale čhaja

1 “Akor ela o ňeboskero kraľišagos ajso, sar o deš pačivale čhaja so ile peskere lampi a gele anglal te užarel le ternes.
2 Ale pandž lendar sas goďaver a pandž diline. 3 Ola so na sas goďaver, ile peskere lampi, ale na ile peha oľejos, 4 ale o goďaver peske ile the oľejos andro cakli. 5 Sar imar but na avelas o terno, indraľile savore a zasute. 6 Ale pal jepaš rat vareko vriskinďa: ‘Dikh, o terno avel! Džan kija leste!’ 7 Akor uščile savore čhaja a pripravinenas peske o lampi. 8 A o diline phende le goďaverenge: ‘Den amen tumare oľejostar, bo amare lampi murdaľon andre.’ 9 Ale o goďaver lenge odphende: ‘Na! Bo mek te na avel frima the amen the tumen, feder ela te tumen peske džana te cinel ke ola so bikenen.’ 10 A sar odgele te cinel, avľa o terno. Ola, so sas pripravimen, gele leha andre pro bijav a phandľa pes andre o vudar. 11 Paľis doavle the okla čhaja a phenenas: ‘Rajeja, Rajeja, phundrav amenge!’ 12 Ale ov odphenďa: ‘Čačipen tumenge phenav, na prindžarav tumen!’ 13 Vaš oda ma soven, bo na džanen o džives aňi e ora kana avela o Čhavo le manušeskero!”

Pal o talenti

14 “Bo oda ela avke, sar jekh manuš savo džalas het pro droma a vičhinďa peske le sluhen a diňa lenge peskero barvaľipen.
15 A jekhes diňa pandž talenti, avres duj a avres jekh. Sakones diňa ajci keci ov šaj chudňa. A geľa het. 16 Oda, so chudňa pandž talenti, geľa takoj te kerel buči ole lovenca so chudňa a kerďa aver pandž. 17 Avke the oda so chudňa duj, kerďa aver duj. 18 Ale oda, so chudňa jekh, odgeľa, kopaľinďa avri andre phuv chev a ode garuďa le rajeskere love. 19 Paľis pal o but časos ( ideos) avľa pale o raj ole sluhengero a phučelas lendar so kerde le lovenca. 20 Avľa oda, so chudňa pandž talenti, anďa aver pandž a phenďa: ‘Rajeja, pandž talenti man diňal, dikh, aver pandž lenca rodňom!’ 21 Leskero raj leske phenďa: ‘Mište kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral o but. Av andro radišagos tire rajeskero!’ 22 Avľa the oda, so chudňa duj talenti a phenďa: ‘Rajeja, duj talenti man diňal, dikh, aver duj lenca rodňom!’ 23 Leskero raj leske phenďa: ‘Mište kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral o but. Av andro radišagos tire rajeskero!’ 24 Paľis avľa the oda, so chudňa jekh talentos a phenďa: ‘Rajeja, džanavas, hoj tu sal zoralo manuš. Kides upre ode, kaj na sadzinďal a les tuke oda, so na rozčiďal. 25 Vaš oda man daravas a geľom te garuvel tiro talentos andre phuv, dikh, kade hin oda, so hin tiro!’ 26 Ale leskero raj leske odphenďa: ‘Nalačho the leňivo sluhona! Džanehas, hoj kidav upre ode, kaj na sadzinďom a lav mange oda, so na rozčiďom. 27 Šaj diňal mire love olenge so keren le lovenca a sar me avľomas, iľomas mange pale buter. 28 Vaš oda len lestar o talentos a den oleske, kas hin deš talenti. 29 Bo sakones, kas hin, oles ela dino a ela les pherdo, ale olestar kas nane, pes lela the oda, so les hin. 30 A kale sluhas, savestar nane hasna, čhiven avri andro kaľipen - ode kaj ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.’ ”

Pal o sudno džives

31 “Sar avela o Čhavo le manušeskero andre peskero šukariben a savore sentne aňjela leha, akor peske bešela pro tronos andre peskero šukariben.
32 A savore narodi ena skidle upre angle leste a rozulavela len jekhen avrendar avke, sar o pasťjeris rozulavel le bakroren the le capen. 33 A thovela te ačhel le bakroren pal peskeri čači ( čačuňi) sera a le capen pal e baľogňi sera. 34 Akor phenela o Kraľis olenge, so ena pal leskeri čači sera: ‘Aven, tumen so san požehňimen mire Dadestar a zalen o kraľišagos, so sas kerdo prekal tumende kanastar ačhiľa o svetos. 35 Bo somas bokhalo a diňan man te chal; somas smedno a diňan man te pijel; cudzincos somas a priiľan man; 36 lango somas a diňan man te urel; nasvalo somas a avľan pal ma; andre bertena somas a avľan man te dikhel.’ 37 Akor leske phenena o čačipnaskere: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales a čaľarďam tut, abo smednones a diňam tut te pijel? 38 A kana tut dikhľam cudzincos a priiľam tut, abo langes a diňam tut te urel? 39 Kana tut dikhľam nasvales abo andre bertena a avľam pal tute?’ 40 O Kraľis lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav, savoro so kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda kerďan.’ 41 Paľis phenela the olenge pal e baľogňi sera: ‘Džan mandar het, tumen prekošle, andre večno jag, so hin pripravimen prekal o beng the leskere aňjela. 42 Bo somas bokhalo a na diňan man te chal; smedno somas a na diňan man te pijel; 43 cudzincos somas a na priiľan man; lango somas a na diňan man te urel; nasvalo somas the andre bertena a na avľan pal ma.’ 44 Akor leske the on odphenena: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales, abo smednones, abo sar cudzincos, abo langes, abo nasvales, abo andre bertena a na kerďam pašal tu?’ 45 Akor lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav, te oda na kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda na kerďan. 46 A kala džana andro večno trapišagos, ale o čačipnaskere andro večno dživipen.’ ”