Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Podobenstvo pal o deš pačivale čhaja

1 “Akor ela o ňeboskero kraľišagos ajso, sar o deš pačivale čhaja so ile peskere lampi a gele anglal te užarel le ternes.
2 Ale pandž lendar sas goďaver a pandž diline. 3 Ola so na sas goďaver, ile peskere lampi, ale na ile peha oľejos, 4 ale o goďaver peske ile the oľejos andro cakli. 5 Sar imar but na avelas o terno, indraľile savore a zasute. 6 Ale pal jepaš rat vareko vriskinďa: ‘Dikh, o terno avel! Džan kija leste!’ 7 Akor uščile savore čhaja a pripravinenas peske o lampi. 8 A o diline phende le goďaverenge: ‘Den amen tumare oľejostar, bo amare lampi murdaľon andre.’ 9 Ale o goďaver lenge odphende: ‘Na! Bo mek te na avel frima the amen the tumen, feder ela te tumen peske džana te cinel ke ola so bikenen.’ 10 A sar odgele te cinel, avľa o terno. Ola, so sas pripravimen, gele leha andre pro bijav a phandľa pes andre o vudar. 11 Paľis doavle the okla čhaja a phenenas: ‘Rajeja, Rajeja, phundrav amenge!’ 12 Ale ov odphenďa: ‘Čačipen tumenge phenav, na prindžarav tumen!’ 13 Vaš oda ma soven, bo na džanen o džives aňi e ora kana avela o Čhavo le manušeskero!”

Pal o talenti

14 “Bo oda ela avke, sar jekh manuš savo džalas het pro droma a vičhinďa peske le sluhen a diňa lenge peskero barvaľipen.
15 A jekhes diňa pandž talenti, avres duj a avres jekh. Sakones diňa ajci keci ov šaj chudňa. A geľa het. 16 Oda, so chudňa pandž talenti, geľa takoj te kerel buči ole lovenca so chudňa a kerďa aver pandž. 17 Avke the oda so chudňa duj, kerďa aver duj. 18 Ale oda, so chudňa jekh, odgeľa, kopaľinďa avri andre phuv chev a ode garuďa le rajeskere love. 19 Paľis pal o but časos ( ideos) avľa pale o raj ole sluhengero a phučelas lendar so kerde le lovenca. 20 Avľa oda, so chudňa pandž talenti, anďa aver pandž a phenďa: ‘Rajeja, pandž talenti man diňal, dikh, aver pandž lenca rodňom!’ 21 Leskero raj leske phenďa: ‘Mište kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral o but. Av andro radišagos tire rajeskero!’ 22 Avľa the oda, so chudňa duj talenti a phenďa: ‘Rajeja, duj talenti man diňal, dikh, aver duj lenca rodňom!’ 23 Leskero raj leske phenďa: ‘Mište kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral o but. Av andro radišagos tire rajeskero!’ 24 Paľis avľa the oda, so chudňa jekh talentos a phenďa: ‘Rajeja, džanavas, hoj tu sal zoralo manuš. Kides upre ode, kaj na sadzinďal a les tuke oda, so na rozčiďal. 25 Vaš oda man daravas a geľom te garuvel tiro talentos andre phuv, dikh, kade hin oda, so hin tiro!’ 26 Ale leskero raj leske odphenďa: ‘Nalačho the leňivo sluhona! Džanehas, hoj kidav upre ode, kaj na sadzinďom a lav mange oda, so na rozčiďom. 27 Šaj diňal mire love olenge so keren le lovenca a sar me avľomas, iľomas mange pale buter. 28 Vaš oda len lestar o talentos a den oleske, kas hin deš talenti. 29 Bo sakones, kas hin, oles ela dino a ela les pherdo, ale olestar kas nane, pes lela the oda, so les hin. 30 A kale sluhas, savestar nane hasna, čhiven avri andro kaľipen - ode kaj ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.’ ”

Pal o sudno džives

31 “Sar avela o Čhavo le manušeskero andre peskero šukariben a savore sentne aňjela leha, akor peske bešela pro tronos andre peskero šukariben.
32 A savore narodi ena skidle upre angle leste a rozulavela len jekhen avrendar avke, sar o pasťjeris rozulavel le bakroren the le capen. 33 A thovela te ačhel le bakroren pal peskeri čači ( čačuňi) sera a le capen pal e baľogňi sera. 34 Akor phenela o Kraľis olenge, so ena pal leskeri čači sera: ‘Aven, tumen so san požehňimen mire Dadestar a zalen o kraľišagos, so sas kerdo prekal tumende kanastar ačhiľa o svetos. 35 Bo somas bokhalo a diňan man te chal; somas smedno a diňan man te pijel; cudzincos somas a priiľan man; 36 lango somas a diňan man te urel; nasvalo somas a avľan pal ma; andre bertena somas a avľan man te dikhel.’ 37 Akor leske phenena o čačipnaskere: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales a čaľarďam tut, abo smednones a diňam tut te pijel? 38 A kana tut dikhľam cudzincos a priiľam tut, abo langes a diňam tut te urel? 39 Kana tut dikhľam nasvales abo andre bertena a avľam pal tute?’ 40 O Kraľis lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav, savoro so kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda kerďan.’ 41 Paľis phenela the olenge pal e baľogňi sera: ‘Džan mandar het, tumen prekošle, andre večno jag, so hin pripravimen prekal o beng the leskere aňjela. 42 Bo somas bokhalo a na diňan man te chal; smedno somas a na diňan man te pijel; 43 cudzincos somas a na priiľan man; lango somas a na diňan man te urel; nasvalo somas the andre bertena a na avľan pal ma.’ 44 Akor leske the on odphenena: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales, abo smednones, abo sar cudzincos, abo langes, abo nasvales, abo andre bertena a na kerďam pašal tu?’ 45 Akor lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav, te oda na kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda na kerďan. 46 A kala džana andro večno trapišagos, ale o čačipnaskere andro večno dživipen.’ ”