Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

O chramos ela tele čhido

1 Paľis geľa o Ježiš avri andral o chramos a sar džalas, avle ke leste leskere učeňika, hoj leske te sikaven le chramoskere stavbi.
2 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Dikhen kada savoro? Čačipen tumenge phenav, hoj kade na ačhela bar pre bareste! Sa ela tele čhido.”

So ela pro koňec sveta

3 Sar bešelas pre Olivovo verchos, avle pal leste leskere učeňika korkore a phende leske: “Phen amenge kana oda avela. Pal soste prindžaraha, hoj tu aves a imar hin o koňec le svetoske?”
4 O Ježiš lenge odphenďa: “Merkinen, hoj tumen vareko te na klaminel! 5 Bo ena but ajse, so avena andre miro nav a phenena: ‘Me som o Kristus!’ - a cirdena pal peste but dženen. 6 Sar šunena pal o maribena the hoj pes maren, ma predaran, bo oda mušinel te avel, ale mek na ela o koňec. 7 Bo o narodos džala pro narodos a o kraľišagos pro kraľišagos; ela bari bokh a pre varesave thana e phuv razisaľola. 8 Oda ela anglune dukha le svetoskere, ajse sar la džuvľa, so užarel te ločhol ( tele te pašľol). 9 Akor tumen trapinena a murdarena a savore narodi tumen našči avri ačhena vaš miro nav. 10 Akor but džene oddžana andral o pačaben a jekh avres dena andre a jekh avres našči avri ačhena. 11 Avena but falošne proroka a cirdena pal peste but dženen. 12 Vaš oda, hoj o binos barola, andro but džene šiľaľola o kamiben, 13 ale ko ľikerela avri dži o koňec, oda ela zachraňimen. 14 A kada evaňjelium pal o kraľišagos pes vakerela pal calo svetos, hoj savore narodi te šunen a paľis avela o koňec. 15 Sar dikhena oda baro džungipen so meľarel andre o chramos pre oda than, kaj oda na majinel te el, avke sar phenďa o prorokos Daniel - oda ko genel, mi achaľol - 16 akor ola, so ena andre Judsko, mi denašen upre andro veša. 17 Oda, ko ela pro pados, te na avel tele, hoj peske vareso te lel andral o kher. 18 Oda, ko ela pre maľa, te na visaľol pale khere vaš o gada. 19 No andre ola dživesa ela phares le khabňenge the ole džuvľenge so den te pijel le čhavoren. 20 Modľinen tumen, hoj te na mušinen te denašel jevende abo sombatone! 21 Bo akor ela ajso pharipen, sar mek šoha ( ňikda) na sas kanastar o Del ačhaďa o svetos a imar aňi šoha buter na ela. 22 A te o Raj na kerďahas frimeder ola dživesa, na uľahas zachraňimen ňisavo manuš. Ale vaš o manuša, so peske kidňa avri, kerďa ola dživesa frimeder. 23 Te tumenge akor vareko phenďahas: ‘Dikh, kade hin o Mesijašis!’ Abo: ‘Kode hino!’ - ma pačan. 24 Bo avena but falošne manuša the but falošne proroka, so phenena pal peste hoj on hine o Kristus. A kerena bare znameňja the zazraki, hoj ča te cirden pal peste - te pes oda diňahas - the olen kas peske o Del kidňa avri. 25 Dikhen, phenďom tumenge oda anglal! 26 Te tumenge akor vareko phenela: ‘Dikh, pre pušťa hino!’ - ma džan avri. Abo: ‘Dikh, andro khera hino!’ - ma pačan. 27 Bo sar demel o perumos pro vichod a dičhol les dži o zapad, avke avela the o Čhavo le manušeskero. 28 Bo ode kaj hin o ťelos le muleskero, ode pes skidena the o supi. 29 A takoj andre ola dživesa pal oda pharipen, o kham kaľola a o čhonoro imar na labola. O čercheňa perena andral o ňebos a e zor le ňeboskeri pes čhalavela. 30 Akor pes sikavela pro ňebos znameňje le Čhaskero le manušeskero. A akor rovena savore nipi pre phuv sar dikhena le Čhas le manušeskeres te avel pro ňeboskere chmari andre zor the andre bari slava. 31 A sar šunďola e zoraľi truba, bičhavela peskere aňjelen a skidena upre olen, kas peske ov avri kidňa, pal savore štar seri le svetoske, andral jekh agor le ňebostar dži andre aver.”

O podobenstvo pal o figovňikos

32 “Le figovňikostar sikľon o podobenstvo: sar leskere konara hine kovle a o prajti aven avri, džanen, hoj o ňilaj hino pašes.
33 Avke the tumen sar dikhena, hoj pes oda savoro ačhel, džanen, hoj ov hino pašes paš o vudar. 34 Čačipen phenav tumenge, hoj kada pokoleňie na predžala, medik pes kada savoro na ačhela. 35 O ňebos the e phuv našľona, ale mire lava šoha na našľona. 36 Ale ole dživesestar the ola oratar na džanel ňiko, aňi o aňjela andral o ňebos, aňi o Čhavo, ča jekh o Dad. 37 A sar sas andre ola dživesa sar dživelas o Noach, avke ela the akor, sar avela o Čhavo le manušeskero. 38 Bo ela avke andre ola dživesa sar sas angle potopa, hoj chanas the pijenas, lenas romňen a džanas romeste dži andre oda džives, sar geľas o Noach andro korabos 39 a na džanenas ňisostar, medik na avľa e potopa a savoren tasľarďa - avke ela the sar avela o Čhavo le manušeskero. 40 Akor ena duj džene pre maľa, jekh ela ilo a dujto ačhela. 41 Duj džuvľija erňinena malmoha, jekh ela iľi a dujto ačhela. 42 Vaš oda ma soven, bo na džanen andre savi ora the andre savo džives avela tumaro Raj. 43 Ale kada džanen, hoj te džanľahas o gazdas andre savi ora rači avela o živaňis, merkinďahas a na domukľahas leske te rozmarel peskero kher. 44 Vaš oda the tumen aven pripravimen, bo o Čhavo le manušeskero avela andre odi ora, savi na užarena.”

Pal o lačho the nalačho sluhas

45 “Akor ko hin oda verno the goďaver sluhas, saves ačhaďa leskero raj upral peskere sluhi, hoj len te del te chal pro časos ( ideos)?
46 Bachtalo hin oda sluhas, saves leskero raj sar avela, arakhela oda te kerel. 47 Čačipen tumenge phenav, hoj les ačhavela upral calo peskero barvaľipen. 48 Ale te peske gondoľinďahas oda nalačho sluhas andre peskero jilo: ‘Miro raj mek but na avela’ - 49 a chudňahas pes te marel olenca so leha služinen a chaľahas the piľahas le matenca, 50 avela o raj ole sluhaske andre oda džives, savo na užarel the andre odi ora so na džanel. 51 Rozčhinela les pro jepaš a leskero kotor ela le dujemujengerenca. Ode ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.”