Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

O Ježiš pal o farizeja the pal o zakoňika

1 Akor vakerelas o Ježiš le nipenge the peskere učeňikenge:
2 “O zakoňika the o farizeja peske bešle pre le Mojžišoskero than. 3 Vaš oda, savoro, so tumenge phenena hoj te doľikeren, oda doľikeren the keren, ale pal lengere skutki ma keren. Bo on vakeren, ale na keren. 4 Sphanden le nipen pharipnaha, so našči te zľidžal a čhiven len pro vali le manušenge, ale on korkore na kamen te čhalavel, aňi peskere angušteha. 5 Savoro so on keren, keren ča vaš oda, hoj len o nipi te dikhen. Thoven pre peskero čekat the pro vasta ajse buchle pasici le Devleskere laveha, the bare pantľiki pal o agora pre peskere gada. 6 Kamen nekfeder thana pro hoscini the anglune thana andro sinagogi. 7 Kamen, hoj lenge o nipi andro foros te paľikeren a te vičhinen len: ‘Rabbi, Rabbi!’ 8 Ale tumen peske ma domuken te phenel ‘Rabbi’, bo ča jekh hin tumaro Učiťeľis - o Kristus - a tumen savore san phrala. 9 A ma phenen ňikaske pre phuv ‘Dado’, bo ča jekh hin tumaro Dad, oda, so hino andro ňebos. 10 Aňi peske ma domuken te phenel ‘Duchovne Vodci’, bo ča jekh hin tumaro vodcas, o Kristus. 11 Oda, ko uľahas maškar tumende bareder, ela tumaro služobňikos. 12 A sako, ko pes upre hazdela, ela tele dikhlo a sako ko pes tele dikhela, ela upre hazdlo. 13 Ale vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo phanden andre o kraľišagos le ňeboskero le nipenge. Tumen korkore andre na džan a olenge so kamlehas, na domuken. 14 [Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo chan avri o khera le vdovenge a but tumen modľinen, hoj tumen te dičhol. Vaš oda avena goreder sudzimen.] 15 Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo predžan o moros the e phuv, hoj te visaren jekhe manušes kija tumende a sar pes visarel, keren lestar čhas andral o peklos duvar goreder sar san tumen.”

Le farizejengere veri

16 “Vigos tumenge, kore vodcale! Bo phenen: ‘Ko lela vera pro chramos, oda nane ňič, ale ko iľahas vera pre le chramoskero somnakaj, oda imar mušinel te doľikerel.’
17 Tumen diline the kore, se so hin bareder: o somnakaj a či o chramos, so pošvecinel o somnakaj? 18 Abo tumen phenen: ‘Te iľahas vareko vera pro oltaris, oda nane ňič, ale te iľahas vareko vera pre oda daros so hin upre, oda imar mušinel te doľikerel.’ 19 Tumen diline the kore! Se so hin bareder, o daros a či o oltaris, so pošvecinel o daros? 20 Avke oda, ko lel vera pro oltaris, lel vera pro oltaris the pre savoreste so upre hin. 21 A oda, ko lel vera pro chramos, lel vera pro chramos the pre oda ko andre bešel. 22 Oda, ko lel vera pro ňebos, lel vera pro tronos le Devleskero the pre oda ko upre bešel. 23 Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo den o dešto kotor andral e meta, andral o kopros the andral e raška, ale omukľan oda so buter kampel te doľikerel andro zakonos: o čačipen, o lačhejileskeriben the e vernosť. Kada kampľas te kerel a koda te na omukel. 24 Tumen kore vodcale! Le komaris precedzinen a la ťava nakhaven!”

O farizeja hine sar o parňarde hrobi

25 “Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo žužaren avral e kuči the o čaro, ale andral hin pherdo hamišagos the džungipen.
26 Farizejina, tu koro manuš! Žužar ešeb andral e kuči the o čaro, hoj te aven žuže the avral! 27 Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo maren pro hrobi so hine parňarde le vapnoha, so dičhon avral šukares, ale andral hine pherde le mulengere kokalenca the dojekhe džungipnaha. 28 Avke the tumen avral dičhon le nipenge hoj san čačipnaskere, ale andral san pherde le hamišagoha the le džungipnaha.”

Le prorokengere vrahi

29 “Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo ačhaven o hrobi le prorokengere the šukaľaren o pomňiki le čačipnaskerenge
30 a phenen: ‘Te džiďiľamas andro dživesa amare dadengere, na murdarďamas lenca le proroken.’ 31 A avke korkore phenen avri pre tumende, hoj san o čhave olengere so murdarde avri le proroken. 32 Dokeren oda so chudle te kerel tumare dada! 33 Tumen sapale! Čhave le sapengere! Sar šaj denašena le sudostar andro peklos? 34 Vaš oda, dikh, bičhavav ke tumende le proroken, le goďaveren the le manušen so hine avrisikade andro zakonos. Ale varesaven lendar ukrižinena the murdarena a varesaven lendar marena bičoha andre tumare sinagogi a džana pre lende foros forostar. 35 Hoj tumen o Del te sudzinel vaš dojekh čačipnaskero manuš, saves murdarďan le Abelostar až dži o Zachariaš - o čhavo le Barachiašiskero - saves murdarďan maškar o chramos the oltaris. 36 Čačipen tumenge phenav, kada savoro avela pre kada pokoleňie!”

O Ježiš vakerel pal o Jeruzalem

37 “Jeruzalemona, Jeruzalemona! Tu, so murdares le proroken a čhivkeres le barenca andre ola, so sas ke tu bičhade. Kecivar kamňom te skidel tire čhaven avke sar e kachňi skidel peskere kachňoren tel peskere kridli, ale na kamenas!
38 Dikh, mukava tumaro kher avke, hoj andre ňiko na bešela! 39 Bo phenav tumenge, hoj man imar akanastar šoha ( ňikda) na dikhena, medik na phenena: ‘Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero!’ ”