Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

O Ježiš pal o farizeja the pal o zakoňika

1 Akor vakerelas o Ježiš le nipenge the peskere učeňikenge:
2 “O zakoňika the o farizeja peske bešle pre le Mojžišoskero than. 3 Vaš oda, savoro, so tumenge phenena hoj te doľikeren, oda doľikeren the keren, ale pal lengere skutki ma keren. Bo on vakeren, ale na keren. 4 Sphanden le nipen pharipnaha, so našči te zľidžal a čhiven len pro vali le manušenge, ale on korkore na kamen te čhalavel, aňi peskere angušteha. 5 Savoro so on keren, keren ča vaš oda, hoj len o nipi te dikhen. Thoven pre peskero čekat the pro vasta ajse buchle pasici le Devleskere laveha, the bare pantľiki pal o agora pre peskere gada. 6 Kamen nekfeder thana pro hoscini the anglune thana andro sinagogi. 7 Kamen, hoj lenge o nipi andro foros te paľikeren a te vičhinen len: ‘Rabbi, Rabbi!’ 8 Ale tumen peske ma domuken te phenel ‘Rabbi’, bo ča jekh hin tumaro Učiťeľis - o Kristus - a tumen savore san phrala. 9 A ma phenen ňikaske pre phuv ‘Dado’, bo ča jekh hin tumaro Dad, oda, so hino andro ňebos. 10 Aňi peske ma domuken te phenel ‘Duchovne Vodci’, bo ča jekh hin tumaro vodcas, o Kristus. 11 Oda, ko uľahas maškar tumende bareder, ela tumaro služobňikos. 12 A sako, ko pes upre hazdela, ela tele dikhlo a sako ko pes tele dikhela, ela upre hazdlo. 13 Ale vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo phanden andre o kraľišagos le ňeboskero le nipenge. Tumen korkore andre na džan a olenge so kamlehas, na domuken. 14 [Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo chan avri o khera le vdovenge a but tumen modľinen, hoj tumen te dičhol. Vaš oda avena goreder sudzimen.] 15 Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo predžan o moros the e phuv, hoj te visaren jekhe manušes kija tumende a sar pes visarel, keren lestar čhas andral o peklos duvar goreder sar san tumen.”

Le farizejengere veri

16 “Vigos tumenge, kore vodcale! Bo phenen: ‘Ko lela vera pro chramos, oda nane ňič, ale ko iľahas vera pre le chramoskero somnakaj, oda imar mušinel te doľikerel.’
17 Tumen diline the kore, se so hin bareder: o somnakaj a či o chramos, so pošvecinel o somnakaj? 18 Abo tumen phenen: ‘Te iľahas vareko vera pro oltaris, oda nane ňič, ale te iľahas vareko vera pre oda daros so hin upre, oda imar mušinel te doľikerel.’ 19 Tumen diline the kore! Se so hin bareder, o daros a či o oltaris, so pošvecinel o daros? 20 Avke oda, ko lel vera pro oltaris, lel vera pro oltaris the pre savoreste so upre hin. 21 A oda, ko lel vera pro chramos, lel vera pro chramos the pre oda ko andre bešel. 22 Oda, ko lel vera pro ňebos, lel vera pro tronos le Devleskero the pre oda ko upre bešel. 23 Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo den o dešto kotor andral e meta, andral o kopros the andral e raška, ale omukľan oda so buter kampel te doľikerel andro zakonos: o čačipen, o lačhejileskeriben the e vernosť. Kada kampľas te kerel a koda te na omukel. 24 Tumen kore vodcale! Le komaris precedzinen a la ťava nakhaven!”

O farizeja hine sar o parňarde hrobi

25 “Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo žužaren avral e kuči the o čaro, ale andral hin pherdo hamišagos the džungipen.
26 Farizejina, tu koro manuš! Žužar ešeb andral e kuči the o čaro, hoj te aven žuže the avral! 27 Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo maren pro hrobi so hine parňarde le vapnoha, so dičhon avral šukares, ale andral hine pherde le mulengere kokalenca the dojekhe džungipnaha. 28 Avke the tumen avral dičhon le nipenge hoj san čačipnaskere, ale andral san pherde le hamišagoha the le džungipnaha.”

Le prorokengere vrahi

29 “Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo ačhaven o hrobi le prorokengere the šukaľaren o pomňiki le čačipnaskerenge
30 a phenen: ‘Te džiďiľamas andro dživesa amare dadengere, na murdarďamas lenca le proroken.’ 31 A avke korkore phenen avri pre tumende, hoj san o čhave olengere so murdarde avri le proroken. 32 Dokeren oda so chudle te kerel tumare dada! 33 Tumen sapale! Čhave le sapengere! Sar šaj denašena le sudostar andro peklos? 34 Vaš oda, dikh, bičhavav ke tumende le proroken, le goďaveren the le manušen so hine avrisikade andro zakonos. Ale varesaven lendar ukrižinena the murdarena a varesaven lendar marena bičoha andre tumare sinagogi a džana pre lende foros forostar. 35 Hoj tumen o Del te sudzinel vaš dojekh čačipnaskero manuš, saves murdarďan le Abelostar až dži o Zachariaš - o čhavo le Barachiašiskero - saves murdarďan maškar o chramos the oltaris. 36 Čačipen tumenge phenav, kada savoro avela pre kada pokoleňie!”

O Ježiš vakerel pal o Jeruzalem

37 “Jeruzalemona, Jeruzalemona! Tu, so murdares le proroken a čhivkeres le barenca andre ola, so sas ke tu bičhade. Kecivar kamňom te skidel tire čhaven avke sar e kachňi skidel peskere kachňoren tel peskere kridli, ale na kamenas!
38 Dikh, mukava tumaro kher avke, hoj andre ňiko na bešela! 39 Bo phenav tumenge, hoj man imar akanastar šoha ( ňikda) na dikhena, medik na phenena: ‘Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero!’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk