Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Pal o rozvodos

1 Ačhiľa pes, sar dovakerďa o Ježiš kala lava, hoj geľa het andral e Galileja a avľa andre Judsko phuv pal o Jordan.
2 Džanas pal leste but nipi a ov len ode sasťarelas. 3 Avle ke leste o farizeja a kamenas les te chudel andro lav. Phučle lestar: “Či šaj omukel o rom peskera romňa vaš varesoske?” 4 Ov odphenďa: “So na genďan, hoj oda ko len stvorinďa, stvorinďa len ešebnovarestar sar muršes the džuvľa 5 a phenďa: ‘Vaš oda oddžala o murš la datar the le dadestar a ela jekhetane la romňaha a on dujdžene ena jekh ťelos?’ 6 Avke imar nane duj, ale jekh ťelos. Vaš oda, oda so o Del phandľa, o manuš te na rozphandel!” 7 Phende leske: “Akor soske phenďa o Mojžiš, hoj šaj te del la romňake o rozvodno ľil a te premukel la?” 8 Phenďa lenge: “O Mojžiš tumenge domukľa te premukel tumare romňijen vaš oda, bo tumare jile sas barune. Ale ešebnovarestar na sas avke. 9 A phenav tumenge, hoj sako ko omukela peskera romňa te oj na kerďa lubipen a lela peske avra, kerel laha lubipen.” [“Oda murš ko peske lel ajsa, so hiňi premukľi, thiš kerel lubipen.”] 10 Akor leske phende leskere učeňika: “Te oda hin avke maškar o murš the leskeri romňi, akor nane mište te lel romňa.” 11 Ov lenge phenďa: “Na savore achaľon oda lav, ale ča ola, kaske oda hin dino. 12 Bo hin ajse murša so uľile ( narodzinde pes) avke, hoj našči dživen džuvľaha. A hin the ajse murša savendar o nipi ajsen kerde. A mek hin the pačivale murša, so korkore kamle te ačhel pačivale prekal o Del. Oda, ko šaj prilel, mi prilel!”

O Raj požehňinel le čhavoren

13 Akor leske ande le čhavoren, hoj pre lende te thovel o vasta a modľinelas pes vaš lenge. A o učeňika lenge na domukenas.
14 Ale o Ježiš lenge phenďa: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero.” 15 A sar thoďa pre lende o vasta, geľa odarik het.

O barvalo terno manuš

16 Varesavo manuš avľa ke leste a phenďa: “Učiťeľina, so ajso lačho mange kampel te kerel, hoj man te el o večno dživipen?”
17 Ov leske phenďa: “Soske mandar phučes pal o lačho? Jekh hino Lačho. A te kames te džal andro dživipen, doľiker o prikazaňia.” 18 Phenďa le Ježišoske: “Save?” A o Ježiš phenďa: “Na murdareha, na kereha lubipen, na čoreha, na pheneha hamišagoha o sveďectvos, 19 de pačiv la da the le dades a kameha avres avke, sar pes korkores.” 20 O terno manuš leske pre oda odphenďa: “Kada savoro imar doľikerďom. So mange mek kampel?” 21 O Ježiš leske phenďa: “Te kames te avel dokonalo, dža, biken tiro barvaľipen a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!” 22 Ale sar šunďa o terno manuš oda lav geľa het smutno, bo sas les but barvaľipen. 23 O Ježiš phenďa peskere učeňikenge: “Čačipen phenav tumenge, hoj o barvalo phares avela andro ňeboskero kraľišagos. 24 A pale tumenge phenav, hoj lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske te džal andro ňeboskero kraľišagos.” 25 Sar oda šunde leskere učeňika, igen pes čudaľinenas a phenenas: “Ta akor, ko šaj avel zachraňimen?” 26 Ale o Ježiš dikhľa pre lende a phenďa lenge: “O manuša pes našči korkore zachraňinen, ča o Del šaj. Bo o Del šaj kerel savoro.” 27 Akor leske odphenďa o Peter: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu. So amen hin olestar?” 28 O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj andre oda časos ( ideos) so avela, sar bešela o Čhavo le manušeskero pro tronos andre peskero šukariben, akor the tumen, so pal mande phirenas, bešena pro dešuduj troni a sudzinena o dešuduj fajti le Izraeloskere. 29 A sako, ko omukela vaš miro nav o khera, abo le phralen, vaj le pheňen, abo le dades, vaj la da, abo la romňa, vaj le čhaven, abo o maľi, chudela šelvar ajci buter a chudela o večno dživipen. 30 Ale but olendar, so sas ešebne, ena posledne a o posledne ena ešebne.”