Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

Ko hin bareder andro ňeboskero kraľišagos

1 Andre odi ora avle o učeňika ko Ježiš a phende: “Ko hin bareder andro ňeboskero kraľišagos?”
2 O Ježiš peske vičhinďa čhavores, ačhaďa les maškar lende 3 a phenďa: “Čačipen tumenge phenav, te tumen na visarena a na avena sar o čhavore, šoha ( ňikda) na džana andro ňeboskero kraľišagos. 4 Sako, ko pestar kerela cikneder a ela sar kada čhavoro, oda hin bareder andro ňeboskero kraľišagos. 5 Sako ko prilela jekhes kajse čhavorendar andre miro nav, man prilel. 6 Oda, ko odcirdela andral o pačaben jekhes kale ciknorendar, so pačan andre ma, oleske uľahas feder te leske thodehas baro bar ( bar andral o malmos) andre men a čhidehas les andro moros. 7 Vigos le svetoske vaš oda, hoj cirdel le manušen pro binos. Oda, hoj vareko odcirdela le manušes andral o pačaben, mušinel te avel, ale vigos ole manušeske, prekal kaste oda avel.”

Feder hin te odčhinel o vast, sar te kerel binos

8 “Te tut cirdel tiro vast abo tiro pindro te kerel binos, odčhin les a čhiv les tutar het. Bo feder tuke hin te džal andro dživipen, bango, abo kaľika, sar soduje vastenca abo pindrenca andre večno jag.
9 A te tut cirdel pro binos tiri jakh, džubin la avri a čhiv la tutar het. Bo feder tuke hin te džal jekha jakhaha andro večno dživipen, sar soduje jakhenca andro jagalo peklos. 10 Dikhen pre oda, hoj te na odčhiven jekhes kale ciknorendar! Bo phenav tumenge, hoj lengere aňjela andro ňebos ačhen furt angle miro Dad, so hino andro ňebos. 11 Bo o Čhavo le manušeskero avľa, hoj te zachraňinel oda, so sas našado.”

Pal o našado bakroro

12 “Sar pes tumenge dičhol, te uľahas varesave manušes šel (100) bakre a te jekh lendar našľiľahas, či na mukela ola eňavardeš the eňa (99) pro verchi a na džala te rodel oles, so našľiľa?
13 Te pes ačhela, hoj les arakhela - phenav tumenge - hoj buter leske radisaľola, sar ole eňavardeš the eňenge (99), so na našľile. 14 Avke the tumaro Dad andro ňebos na kamel, hoj te na našľol aňi jekh kale ciknorendar.”

Te o phral kerela binos

15 “Te kerďahas tiro phral binos, dža a vaker leha pal oda ča tu the ov korkoro. Te tut šunela, dochudňal pale tire phrales.
16 Te tut na šunela, le tuha mek jekhes abo duje dženen, hoj dojekh lav te ačhel pro duj abo trin dženengere lava. 17 A te len na šunela, phen oda andre khangeri. A te na šunela aňi la khangera, mi el tuke sar colňikos - manuš, so dživel binošnes a bi o Del. 18 Čačipen tumenge phenav: savoro so phandena pre phuv, ela phandlo the andro ňebos a savoro so rozphandena pre phuv, ela rozphandlo the andro ňebos. 19 Pale tumenge phenav, hoj te pes duj džene tumendar zdžana andre varesoste pre phuv a mangena vaš oda, ačhela pes lenge oda mire Dadestar andral o ňebos. 20 Bo ode, kaj hin duj abo trin džene zgele andre miro nav, ode som the me maškar lende.”

Pal o kraľis the pal o sluhas so na odmukel

21 Akor avľa ke leste o Peter a phenďa leske: “Rajeja, te kerela miro phral pre mande binos, kecivar leske šaj odmukav? Dži eftavar?”
22 O Ježiš leske phenďa: “Na phenav tuke, hoj eftavar, ale eftavardešvar efta (70x7). 23 Vaš oda hin o ňeboskero kraľišagos ajso, sar o kraľis so kamelas te džanel, keci love leske kamen leskere sluhi. 24 A sar chudňa te genel, ande leske jekhe manušes, so kamelas leske but milioni. 25 Ale vaš oda, hoj les na sas sar te del pale, phenďa leskero raj, hoj les te bikenen otrokoske - the leskera romňa, the le čhaven a mek the savoro, so les hin, hoj te del pale oda, so kamelas. 26 Akor peľa o sluhas pro khoča, banďolas anglal leste a mangelas les: ‘Rajeja, užar mek pre ma a savoro tuke dava pale!’ 27 Le rajeske sas vaš leste pharo, mukľa les a savore love so leske kamelas, leske odmukľa. 28 Sar geľa odarik avri, arakhľa jekhe manušes, so sas thiš ole kraľiskero sluhas a oda manuš kamelas leske vaj deš ezera (10 000). Chudňa les, tasavelas les a phenďa: ‘De mange pale oda, so mange kames!’ 29 Akor oda aver sluhas peľa paš leskere pindre a mangelas les: ‘Užar mek pre ma a savoro tuke dava pale.’ 30 Ale ov na užarďa. Geľa a čhiďa les andre bertena, medik leske na počinela oda, so leske kamelas. 31 Sar dikhle okla sluhi so pes ačhiľa, sas igen smutne. Avle a vakerde avri peskere rajeske savoro so pes ačhiľa. 32 Akor peske les vičhinďa leskero raj a phenďa leske: ‘Nalačho sluhona, savoro so mange kamehas tuke odmukľom, bo mangehas man, 33 či na majinďal te avel the tu jileskero ke oda manuš, so hin thiš miro sluhas, avke sar me somas jileskero ke tu?’ 34 Akor leskero raj choľisaľiľa a diňa les te marel andre bertena, medik na dela pale savoro, so kamel. 35 Avke kerela the miro Dad andral o ňebos tumenge, te na odmukela sako peskere phraleske andral o jilo.”