Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Ko hin bareder andro ňeboskero kraľišagos

1 Andre odi ora avle o učeňika ko Ježiš a phende: “Ko hin bareder andro ňeboskero kraľišagos?”
2 O Ježiš peske vičhinďa čhavores, ačhaďa les maškar lende 3 a phenďa: “Čačipen tumenge phenav, te tumen na visarena a na avena sar o čhavore, šoha ( ňikda) na džana andro ňeboskero kraľišagos. 4 Sako, ko pestar kerela cikneder a ela sar kada čhavoro, oda hin bareder andro ňeboskero kraľišagos. 5 Sako ko prilela jekhes kajse čhavorendar andre miro nav, man prilel. 6 Oda, ko odcirdela andral o pačaben jekhes kale ciknorendar, so pačan andre ma, oleske uľahas feder te leske thodehas baro bar ( bar andral o malmos) andre men a čhidehas les andro moros. 7 Vigos le svetoske vaš oda, hoj cirdel le manušen pro binos. Oda, hoj vareko odcirdela le manušes andral o pačaben, mušinel te avel, ale vigos ole manušeske, prekal kaste oda avel.”

Feder hin te odčhinel o vast, sar te kerel binos

8 “Te tut cirdel tiro vast abo tiro pindro te kerel binos, odčhin les a čhiv les tutar het. Bo feder tuke hin te džal andro dživipen, bango, abo kaľika, sar soduje vastenca abo pindrenca andre večno jag.
9 A te tut cirdel pro binos tiri jakh, džubin la avri a čhiv la tutar het. Bo feder tuke hin te džal jekha jakhaha andro večno dživipen, sar soduje jakhenca andro jagalo peklos. 10 Dikhen pre oda, hoj te na odčhiven jekhes kale ciknorendar! Bo phenav tumenge, hoj lengere aňjela andro ňebos ačhen furt angle miro Dad, so hino andro ňebos. 11 Bo o Čhavo le manušeskero avľa, hoj te zachraňinel oda, so sas našado.”

Pal o našado bakroro

12 “Sar pes tumenge dičhol, te uľahas varesave manušes šel (100) bakre a te jekh lendar našľiľahas, či na mukela ola eňavardeš the eňa (99) pro verchi a na džala te rodel oles, so našľiľa?
13 Te pes ačhela, hoj les arakhela - phenav tumenge - hoj buter leske radisaľola, sar ole eňavardeš the eňenge (99), so na našľile. 14 Avke the tumaro Dad andro ňebos na kamel, hoj te na našľol aňi jekh kale ciknorendar.”

Te o phral kerela binos

15 “Te kerďahas tiro phral binos, dža a vaker leha pal oda ča tu the ov korkoro. Te tut šunela, dochudňal pale tire phrales.
16 Te tut na šunela, le tuha mek jekhes abo duje dženen, hoj dojekh lav te ačhel pro duj abo trin dženengere lava. 17 A te len na šunela, phen oda andre khangeri. A te na šunela aňi la khangera, mi el tuke sar colňikos - manuš, so dživel binošnes a bi o Del. 18 Čačipen tumenge phenav: savoro so phandena pre phuv, ela phandlo the andro ňebos a savoro so rozphandena pre phuv, ela rozphandlo the andro ňebos. 19 Pale tumenge phenav, hoj te pes duj džene tumendar zdžana andre varesoste pre phuv a mangena vaš oda, ačhela pes lenge oda mire Dadestar andral o ňebos. 20 Bo ode, kaj hin duj abo trin džene zgele andre miro nav, ode som the me maškar lende.”

Pal o kraľis the pal o sluhas so na odmukel

21 Akor avľa ke leste o Peter a phenďa leske: “Rajeja, te kerela miro phral pre mande binos, kecivar leske šaj odmukav? Dži eftavar?”
22 O Ježiš leske phenďa: “Na phenav tuke, hoj eftavar, ale eftavardešvar efta (70x7). 23 Vaš oda hin o ňeboskero kraľišagos ajso, sar o kraľis so kamelas te džanel, keci love leske kamen leskere sluhi. 24 A sar chudňa te genel, ande leske jekhe manušes, so kamelas leske but milioni. 25 Ale vaš oda, hoj les na sas sar te del pale, phenďa leskero raj, hoj les te bikenen otrokoske - the leskera romňa, the le čhaven a mek the savoro, so les hin, hoj te del pale oda, so kamelas. 26 Akor peľa o sluhas pro khoča, banďolas anglal leste a mangelas les: ‘Rajeja, užar mek pre ma a savoro tuke dava pale!’ 27 Le rajeske sas vaš leste pharo, mukľa les a savore love so leske kamelas, leske odmukľa. 28 Sar geľa odarik avri, arakhľa jekhe manušes, so sas thiš ole kraľiskero sluhas a oda manuš kamelas leske vaj deš ezera (10 000). Chudňa les, tasavelas les a phenďa: ‘De mange pale oda, so mange kames!’ 29 Akor oda aver sluhas peľa paš leskere pindre a mangelas les: ‘Užar mek pre ma a savoro tuke dava pale.’ 30 Ale ov na užarďa. Geľa a čhiďa les andre bertena, medik leske na počinela oda, so leske kamelas. 31 Sar dikhle okla sluhi so pes ačhiľa, sas igen smutne. Avle a vakerde avri peskere rajeske savoro so pes ačhiľa. 32 Akor peske les vičhinďa leskero raj a phenďa leske: ‘Nalačho sluhona, savoro so mange kamehas tuke odmukľom, bo mangehas man, 33 či na majinďal te avel the tu jileskero ke oda manuš, so hin thiš miro sluhas, avke sar me somas jileskero ke tu?’ 34 Akor leskero raj choľisaľiľa a diňa les te marel andre bertena, medik na dela pale savoro, so kamel. 35 Avke kerela the miro Dad andral o ňebos tumenge, te na odmukela sako peskere phraleske andral o jilo.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk