Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

O Ježiš le Elijašoha the le Mojžišoha

1 Pal o šov džives peske vičhinďa o Ježiš le Peter, le Jakob the le Jan leskere phrales. Iľa len peha a sas korkore pro baro verchos.
2 Ode pes anglal lende čerinďa. Leskero muj leske labolas sar o kham a o gada leske parňile sar o svetlos. 3 Sikade pes lenge o Mojžiš the o Eliaš a vakerenas le Ježišoha. 4 A o Peter phenďa le Ježišoske: “Rajeja, mište amenge hin kade. Te kames, keras trin stani: tuke jekh, le Mojžišoske jekh the le Elijašiske jekh.” 5 Mek sar vakerelas, zaučarďa len andre e parňi chmara a andral e chmara prevakerďa kija lende o hangos: “Kada hin miro Čhavo, saves kamav, les šunen!” 6 Sar oda šunde o učeňika, pele pro muj a igen pes daranas. 7 O Ježiš avľa ke lende, chudňa pes lendar a phenďa lenge: “Uščen, ma daran tumen!” 8 A sar hazdle upre o jakha na dikhle imar ňikas, ča le Ježiš korkores. 9 Sar avenas tele pal o verchos, phenďa lenge o Ježiš: “Ma vakeren avri ňikaske pal oda so dikhľan, medik o Čhavo le manušeskero na uščela andral o meriben!” 10 Leskere učeňika lestar phučle: “Soske phenen o zakoňika, hoj ešeb mušinel te avel o Eliaš?” 11 O Ježiš lenge odphenďa: “Čačipen hin, hoj o Eliaš avela ešebno a prikerela sa, 12 ale phenav tumenge, hoj o Eliaš imar avľa a na prindžarde les. Kerde leha sar kamle. Avke lendar cerpinela the o Čhavo le manušeskero.” 13 Akor achaľile o učeňika, hoj lenge vakerelas pal o Jan Krsťiťeľ.

O Raj sasťarel le čhavores zaphandles le demonoha

14 A sar avle paš o nipi, avľa ke leste jekh manuš, savo peľa pro khoča, banďolas anglal leste
15 a phenďa: “Rajeja, av jileskero ke miro čhavo, bo hin les epilepsija a igen cerpinel, bo furt perel andre jag the andro paňi. 16 Anďom les ke tire učeňika, ale našči les sasťarde.” 17 O Ježiš odphenďa: “O, manušale bi o pačaben the previsarde, mek dži kana tumenca avava? Dži kana tumen mek zľikerava? Anen les ke mande!” 18 O Ježiš les pokarhinďa a o demonos takoj andral leste geľa avri. O čhavo sasťiľa avri ola oratar. 19 Paľis avle o učeňika korkore paš o Ježiš a phende: “Soske les amen našči tradňam avri?” 20 Ov lenge phenďa: “Vaš oda, bo frima pačan. Bo phenav tumenge, te tumen uľahas hojča ajso pačaben sar o horčično ďiv ( zrnos), phenena kale verchoske: ‘Predža kadarik kode!’ - a predžala. A ela avke, hoj savoro šaj kerena.” 21 [“Ale kadi fajta na džal avri, ča la modľitbaha the le postoha.”] 22 A sar phirenas jekhetane pal e Galileja, phenďa lenge o Ježiš: “O Čhavo le manušeskero ela dino andro vasta le manušenge. 23 Murdarena les, ale pro trito džives uščela andral o meriben.” A ačhile igen smutne.

Či kampel te počinel o daňe

24 Sar doavle andro Kafarnaum, avle kijo Peter ola, so kiden avri le chramoskero počiňiben a phende: “Tumaro učiťeľis na počinel le chramoskero počiňiben?”
25 Ov odphenďa: “Počinel!” Sar avľa o Peter andro kher, phučľa lestar o Ježiš ešebno: “So pes tuke dičhol Šimon, hoj kastar len o kraľa andral kada svetos o clo abo o daňe? Peskere čhavendar, abo le cudzendar?” 26 Ov odphenďa: “Le cudzendar.” Akor leske o Ježiš phenďa: “Akor lengere čhave na mušinen te počinel. 27 Ale hoj pre amende te na rušen, dža kijo moros a čhiv e uďica. Le avri ešebno riba, so pes upre chudela a sar lake phundraveha o muj, arakheha andre rupune love. Le len avri a počin vaš tu, the vaš ma.”