Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

O farizeja kamen te dikhel znameňje

1 Avle ke leste varesave farizeja the saduceja, pokušinenas les a mangenas lestar, hoj lenge te sikavel varesavo znameňje andral o ňebos.
2 A o Ježiš lenge odphenďa: [“Sar hin rat, phenen: ‘Ela šukares, bo o ňebos hino lolo.’ 3 A tosara phenen: ‘Adadžives ela brišindalo, bo o ňebos hino zachmurimen a lolo.’ Sar dikhen pro ňebos, džanen te phenel savo ela džives a kale vecenge so akana kade dikhen, na achaľon a na džanen, soda hin?”] 4 “O pokoleňie nalačho the lubikano mangel znameňje, ale na ela leske dino znameňje, ča o znameňje le prorokoskero Jonašiskero.” Mukľa len ode a geľa het.

Le farizejengere the le saducejengere drožďi

5 Leskere učeňika avle pre oki sera le moroske a bisterde peha te lel o maro.
6 O Ježiš lenge phenďa: “Merkinen tumenge pre le farizejengere the le saducejengere drožďi.” 7 A o učeňika gondoľinenas maškar peste: “Vaš oda phenel, bo na iľam peha o maro.” 8 Ale sar oda sprindžarďa o Ježiš phenďa lenge: “Soda vakeren manušale cikne pačabnaha, hoj tumen nane maro? 9 So, mek furt na achaľon, imar bisterďan pre ola pandž mare the pre ola pandž ezera (5 000) murša a keci košara kidňan upre? 10 Aňi pre ola efta mare the pre ola štar ezera (4 000) murša a keci košara kidňan upre? 11 Sar oda na achaľon, hoj tumenge na vakeravas pal o maro, ale hoj tumenge te merkinen pre le farizejengere the le saducejengere drožďi?” 12 Akor achaľile, hoj na vakerďa pal oda, hoj te merkinen pro drožďi le mareskere, ale pro sikaviben le farizejengero the le saducejengero.

O Peter viznavinel, ko hin o Ježiš

13 Sar avľa o Ježiš andro phuva paš e Filiposkeri Cezarea, phučľa peskere učeňikendar: “So phenen o manuša pal o Čhavo le manušeskero, hoj ko som?”
14 On odphende: “Jekh phenen, hoj sal o Jan Krsťiťeľ, aver, hoj o Eliaš a pale aver, hoj o Jeremiaš, abo jekh le prorokendar.” 15 Phenďa lenge: “A tumen so phenen, hoj ko me som?” 16 O Šimon Peter odphenďa: “Tu sal o Kristus, o Čhavo le džide Devleskero!” 17 O Ježiš leske odphenďa: “Bachtalo sal Šimon, čhavo le Jonašiskero, bo o ťelos the o rat tuke kada na sikade, ale miro Dad, so hino andro ňebos. 18 A the me tuke phenav, hoj tu sal o Peter ( grecki oda hin bar) a pre kada bar ačhavava miri khangeri a aňi o brani le pekloskere upral late na ňerinena. 19 Dava tuke o kleji andral o ňeboskero kraľišagos a savoro so phandeha pre phuv, ela phandlo the pro ňebos. A savoro so rozphandeha pre phuv, ela rozphandlo the pro ňebos.” 20 A phenďa peskere učeňikenge hoj te na phenen ňikaske avri, hoj ov hin o Kristus.

O Ježiš phenel, so les užarel

21 Akorestar chudňa o Ježiš te sikavel peskere učeňiken, hoj mušinel te džal andro Jeruzalem a but te cerpinel le phurederendar the le nekbareder rašajendar the le zakoňikendar, hoj mušinela the te merel a pal o trin dživesa te uščel andral o meriben.
22 Akor les iľa o Peter pre sera a chudňa leske te dovakerel: “Marakhel o Del! Oda pes tuke šoha ( ňikda) te na ačhel!” 23 Ale o Ježiš visaľiľa ko Peter a phenďa leske: “Satan, dža mandar het! Ačhes mange andro drom, bo na gondoľines pre le Devleskere veci, ale pre le manušeskere!” 24 Akor phenďa o Ježiš peskere učeňikenge: “Te kamel vareko te avel pal ma, te na dživel prekal peste, mi lel pre peste peskero kerestos a mi avel pal ma. 25 Bo sako, ko kamel te arakhel peskero dživipen, les našavela, ale ko našavela peskero dživipen vaš ma, oda les arakhela. 26 Bo so hin le manušes olestar, hoj calo svetos ela leskero a o dživipen našavela? Soha peske o manuš šaj cinel o dživipen? 27 Bo o Čhavo le manušeskero avela peskere aňjelenca andre slava peskere Dadeskeri a akor počinela sakoneske, pal oda sar kerelas. 28 Čačipen tumenge phenav, hoj tumendar so kade ačhen hin vareko, ko na dikhena o meriben, medik na dikhena le Čhas le manušeskeres te avel andre leskero kraľišagos.”